Υπηρεσίες > Για Επιχειρηματίες > Μισθοδοσία

Εκδοση κάθε τέλος του μήνα Συγκεντρωτικής Κατάστασης Μισθοδοσίας.

Εκδοση Αποδείξεων Πληρωμής προς τους εργαζομένους.

Κατάθεση Α.Π.Δ. κοινών  και οικοδομικών επιχειρήσεων.

Πληρωμή εισφορών προς ΙΚΑ και  Διάφορα Ταμεία.

Οριστική Δήλωση ( Ε7).

Εκδοση εκκαθαριστικού  τελους χρήσης.