ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Ν. 4378/2020 ΚΑΙ 5024/2023

Το γραφείο μας,  σε συνεργασία με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους επιστήμονες Οικονομολόγους και Νομικούς,  αναλαμβάνουμε την περαίωση του Νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού ρύθμισης οφειλών  με 100% επιτυχία.

Για  τον νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό έχουμε 100% επιτυχία  σε  όσες  υποθέσεις αναλάβαμε, απόδειξη  οι διμερής  συμβάσεις  των πελατών  μας μέσω Εξωδικαστικού Μηχανισμού ρύθμισης  οφειλών 

Εχουν διαγραφεί  πολλά ποσά δίνοντας  μία δεύτερη ευκαιρία  στους  επαγγελματίες και στις Επιχειρήσεις να ξεκινήσουμε πάλι απαλλαγμένοι από τις υπέρογκες οφειλές 

Και  έχουμε απαλλάξει πολλούς πολίτες  από πρόστιμα, προσαυξήσεις, χρέη και περικοπή Δανείων από Τράπεζες – Funs και με  βιώσιμες  ρυθμίσεις.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, μέσω της οποίας δύναται να ρυθμιστούν οφειλές προς θεσμικούς πιστωτές, ήτοι χρηματοδοτικούς φορείς (δηλ. τράπεζες και Funs), Δημόσιο (δηλ. ΑΑΔΕ) και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (δηλ. ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ), καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση (π.χ. οφειλές προς δήμους που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ).
Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρέχεται και η δυνατότητα ρύθμισης δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Εχει 3  άξονες :

1) Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός  ρύθμισης  οφειλών Ν 4738/2020 που βελτιώθηκε με  τον Ν 5024/2023  αφορά

  • Την ρύθμιση χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Την παροχή λειτουργικού περιβάλλοντος διαμόρφωσης προτάσεων ρύθμισης των οφειλών και αποφυγή του κινδύνου αφερεγγυότητάς, έπειτα από αίτηση του οφειλέτη ή από πρωτοβουλία των παραπάνω οργανισμών
  • Την διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με την επικύρωση της συμφωνίας που προβλέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι πληρείται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών παρέχει τη δυνατότητα για την αναδιάρθρωση όλων των οφειλών. Ειδικά για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τίθεται ως ανώτατο όριο δόσεων της ρύθμισης οι διακόσιες σαράντα (240) δόσεις και προς τις Τράπεζες / Διαχειριστές Δανείων οι τετρακόσιες είκοσι (420) δόσεις.

2)  Την  μερική  ή επιλεκτική πτώχευση.

Ονομάζεται και δεύτερη ευκαιρία και σίγουρα είναι για μια μερίδα οφειλετών, ιδίως όσων έχουν εξαιρετικά υψηλές οφειλές, ή όσων δεν έχουν ακίνητη περιουσία. Αποτελεί πραγματικά μια αποφασιστική λύση για όσους έχουν χρέη που δεν είναι βιώσιμα και δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν.

Να σημειωθεί ότι  προστατεύεται  η κύρια κατοικία  για μια μερίδα δανειοληπτών που ονομάζονται ευάλωτοι από το νόμο και πληρούν κριτήρια εισοδήματος εξαιρετικά χαμηλά που αποκλείουν στην πραγματικότητα τη μεγαλύτερη μερίδα οφειλετών.

Η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας του και το εισόδημά του εφ όσον ξεπερνά το ποσό των εύλογων δαπανών διαβίωσης. Προσοχή εξαιρούνται και δεν ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία τα ακατάσχετα περιουσιακά στοιχεία και τα ακατάσχετα εισοδήματα του οφειλέτη. Επίσης δεν χάνει το εισόδημά του ο οφειλέτης.

3) Εξυγίανση  εταιρειών 

Η συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να έχει ως αντικείμενο οποιαδήποτε ρύθμιση αφορά στην οικονομική κατάσταση (ενεργητικό ή παθητικό) του οφειλέτη. Ο νόμος προβλέπει ειδικότερα τις κάτωθι ρυθμίσεις:

Ø  Απεριόριστη μεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη προς το σύνολο των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων  και τρεχουσών ή συναφθεισών ρυθμίσεων με φορείς του Δημοσίου ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.(π.χ. μεταβολή χρόνου εκπλήρωσης, μεταβολή επιτοκίου κ.α.),

Ø  Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη με έκδοση μετοχών κάθε είδους ή κατά περίπτωση εταιρικών μεριδίων ,

Ø  Ρύθμιση των σχέσεων των πιστωτών μεταξύ τους μετά την επικύρωση της συμφωνίας (ενδεικτικά δυνατότητα αποπληρωμής μιας κατηγορίας πιστωτών μόνο εφόσον ικανοποιηθεί πλήρως μια άλλη κατηγορία, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της επιχείρησης του οφειλέτη μετά την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών),

Ειδικότερα :

Για  φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις

Η απαλλαγή οφειλών λαμβάνει χώρα καθολικά για όλες τις οφειλές, ήτοι δημόσιο, Εφκα, τράπεζες, τρίτους και απαγορεύεται η επιλεκτική ικανοποίηση πιστωτών εκ μέρους του οφειλέτη.
Ανάλογα με την αξία ΕΝΦΙΑ της περιουσίας του αιτούντα το κούρεμα  των οφειλών είναι μικρού ή μεγάλου αντικειμένου με πολύ σύντομο χρόνο διαγραφής των οφειλών και επανένταξη στην οικονομική ζωή. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος της επιλογής και  εφαρμογής του νόμου αυτού. Η διαδικασία έχει πλατφόρμα και επικύρωση από τον ειρηνοδίκη της αξιολόγησης από την πλατφόρμα.
Η δικαστική απόφαση είναι όπως μία ατομική διοικητική πράξη και ανήκει στην εκούσια δικαιοδοσία και δεν εισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης, αλλά επικυρώνει τα αποτελέσματα ουσιαστικά της πλατφόρμας.
Επομένως η ορθή επεξεργασία έχει τα ορθά αποτελέσματα, δεν υπάρχει περίπτωση απόρριψης.
Σε ειδικές  περιπτώσεις  όταν ο πολίτης αντιμετωπίζει  πρόβλημα με  το εξωδικαστικό μηχανισμό και δεν μπορεί να ενταχθεί, ανάλογα με την αξία ΕΝΦΙΑ της περιουσίας του αιτούντα,  πάμε σε επιλεκτική  πτώχευση,  με πολύ σύντομο χρόνο διαγραφής των οφειλών και επανένταξη στην οικονομική ζωή.
Η διαδικασία έχει πλατφόρμα και επικύρωση από τον ειρηνοδίκη της αξιολόγησης από την πλατφόρμα. Η δικαστική απόφαση είναι όπως μία ατομική διοικητική πράξη και ανήκει στην εκούσια δικαιοδοσία και δεν εισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης, αλλά επικυρώνει τα αποτελέσματα ουσιαστικά της πλατφόρμας.
Επομένως η ορθή επεξεργασία έχει τα ορθά αποτελέσματα, δεν υπάρχει περίπτωση απόρριψης.
Για  Επιχειρήσεις 
Η απαλλαγή οφειλών λαμβάνει χώρα καθολικά για όλες τις οφειλές, ήτοι δημόσιο, Εφκα, τράπεζες, τρίτους και απαγορεύεται η επιλεκτική ικανοποίηση πιστωτών εκ μέρους του οφειλέτη.
Ανάλογα με την αξία ΕΝΦΙΑ της περιουσίας  της  Επιχείρησης  και των Νομικών εκπροσώπων  της κάθε επιχείρησης  το κούρεμα των οφειλών και  η ρύθμιση σε πολλές δόσεις του αιτούντα  είναι μικρού ή μεγάλου αντικειμένου σε  πολύ σύντομο χρόνο  και επανένταξη λειτουργίας  της επιχείρησης  για  να είναι βιώσιμη .
Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος της επιλογής και  εφαρμογής του νόμου αυτού.
Ενημέρωση   για  τον Εξωδικαστικό  Μηχανισμό 
Η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 ξεκίνησε τη λειτουργία της την 1η.6.2021 και έχει διανύσει έκτοτε, σημαντική πορεία για όσους  εχουν ενημερωθεί.  Άλλωστε, η σχετική διαδικασία προβάλλεται ως το πλέον βασικό νομοθέτημα στο πλαίσιο αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.
Με τον πρόσφατο νόμο 5024/2023, αλλά και τις υπουργικές αποφάσεις υπ’ αριθμ. 40953 και 40992, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020, στην περίφημη δηλαδή «πλατφόρμα του εξωδικαστικού».
Πρόκειται για τις σημαντικότερες μέχρι σήμερα αλλαγές στην εν λόγω διαδικασία, με στόχο να καταστεί αυτή περισσότερο «ελκυστική» για τους οφειλέτες. Στο παρόν άρθρο εξετάζουμε συνοπτικά τις πιο σημαντικές από τις αλλαγές αυτές.
Ο νόμος 4738/2020 ονομάζεται και δεύτερη ευκαιρία και σίγουρα είναι για μια μερίδα οφειλετών, ιδίως όσων έχουν εξαιρετικά υψηλές οφειλές, ή όσων δεν έχουν ακίνητη περιουσία.
Αποτελεί πραγματικά μια αποφασιστική λύση για όσους έχουν χρέη που δεν είναι βιώσιμα και δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν.
Γιατί να  επιλέξει κάποιος  τον Εξωδικασtικό Μηχανισμό ρύθμισης  οφειλών : 
  1. Γιατί από την στιγμή που ο δανειολήπτης θα υποβάλει οριστικά την αίτηση, θα έχει προστασία από πράξεις εκτέλεσης κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του. Δυστυχώς παρατηρείται το φαινόμενο, ενόσω διαρκούν οι διμερείς διαπραγματεύσεις με την εκάστοτε εταιρεία διαχείρισης, ταυτόχρονα να επιδίδονται επιταγές προς πληρωμή, κατασχέσεις κ.α. Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, αποφεύγεται ο δανειολήπτης να βρεθεί σε αυτή τη δυσμενή θέση.
  2. Σε πολλές περιπτώσεις, οι Εταιρείες Διαχείρισης προκειμένου να αποδεχτούν να ρυθμίσουν διμερώς, ζητούν από τον δανειολήπτη υπέρογκες προκαταβολές, ενώ ταυτόχρονα, δεν επιδιώκουν μακροχρόνιες ρυθμίσεις. Είναι σύνηθες στην πράξη, από οφειλέτες με χαμηλό εισόδημα – κάτω των 15.000€- να ζητούν προκαταβολές τις οποίες υπολογίζουν επί της οφειλής, αγνοώντας την πραγματική οικονομική δυνατότητα του δανειολήπτη, βάσει της εισοδηματικής του κατάστασης. Αντιθέτως, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, επιτυγχάνονται μακροχρόνιες ρυθμίσεις δίχως – τουλάχιστον μέχρι σήμερα – να απαιτούνται προκαταβολές, λαμβανομένης υπόψιν της περιουσιακής και οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη. Δεν είναι μάλιστα λίγες οι φορές που οι ίδιες οι εταιρείες διαχείρισης ζητούν από τους δανειολήπτες να επιχειρήσουν την υπαγωγή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό, όταν δεν είναι δυνατή η επίτευξη ρύθμισης μέσω διμερούς διαπραγμάτευσης. Εξαίρεση βέβαια αποτελούν τα υπό εκκαθάριση Τραπεζικά Ιδρύματα, τα οποία επιμένουν στην απόρριψη συλλήβδην των αιτήσεων εξωδικαστικού με μόνη αιτιολογία ότι η πρόταση την οποία παρήγαγε ο αλγόριθμός του εξωδικαστικού προβλέπει περισσότερες δόσεις και μεγαλύτερες διαγραφές από αυτές που δύνανται να αποδέχονται, με βάση το θεσμικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδας. Γενικά η ρύθμιση οφειλών με υπό εκκαθάριση Ιδρύματα παραμένει ένα αγκάθι για τους δανειολήπτες, που δεν βλέπουν φως ούτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, κρίνεται δε επιβεβλημένη η τροποποίηση του σχετικού θεσμικού ρυθμιστικού πλαισίου, προκειμένου να υλοποιούνται ρυθμίσεις με περισσότερες δόσεις και μεγαλύτερες διαγραφές, πάντα βέβαια με γνώμονα την περιουσία και τα εισοδήματα του οφειλέτη.
  3. Εξαιτίας των συνεχών μεταβιβάσεων και αναμεταβιβάσεων των δανείων από Τράπεζα σε fund και από Fund σε άλλο Fund, οι οφειλέτες πολύ συχνά αδυνατούν να εντοπίσουν πού βρίσκεται το δάνειό τους και δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν. Χαρακτηριστικό ότι εάν επιθυμούν να διαπραγματευτούν για τη ρύθμιση του δανείου τους μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, μπορεί να χρειαστούν περισσότεροι από δύο μήνες μόνο για να εγκριθεί η εξουσιοδότησή τους από την Εταιρεία Διαχείρισης (!) Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, οι οφειλές αντλούνται αυτόματα και η οποιαδήποτε επικοινωνία γίνεται μέσα από την πλατφόρμα, γεγονός που καθιστά τελικά γρηγορότερη και ευκολότερη τη διαδικασία της ρύθμισης.
Το γραφείο μας  Tax-symmetry έχει πάρει πιστοποίηση συμβούλου  Εξωδικαστικού Μηχανισμού  με  100% επιτυχία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί  και ασχολήθηκε   με το νόμο και τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου και ήδη έχουν εκδοθεί οι πρώτες αποφάσεις πτώχευσης εντολέων μας.
Ιδίως για άτομα νεότερα ηλικιακά, που έχουν μέλλον μπροστά τους , ικανότητες και προοπτικές μελλοντικής επαγγελματικής  και οικονομικής εξέλιξης ο νόμος αυτός δίνει τη δυνατότητα να απαλλαγούν από ένα βάρος ζωής που σκιάζει τη ζωή τους και να προχωρήσουν μπροστά στη ζωή τους.
Το γραφείο μας  Tax-symmetry  εγγυάται την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών και ενημερώνουμε  τον πελάτη από την αρχή ( εφόσον έχουμε την πλήρη εικόνα του και μας  έχει δοθεί η άδεια – εξουσιοδότηση, να έχουμε τα πλήρη στοιχεία του ), εάν  μπορεί  να  κάνει αίτηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ή  εφόσον  επιθυμεί να πάμε σε επιλεκτική πτώχευση.
Εφόσον  θα  ελέγξουμε τα πλήρη οικονομικά στοιχεία και διαπιστώσουμε ότι θα μπορεί να υπάρχει κούρεμα ή απαλλαγή,  μετά  προχωράει η συνεργασία  μας  και να υποβληθεί η αίτηση.

Επικοινωνία  στο e-mail :  taxsymmetry@gmail.com

Πανταζής Γεώργιος

Πιστοποιημένος Σύμβουλος Εξωδικαστικού Μηχανισμού 

Τηλ. 22940 – 64301 ( μόνο πρωί  έως 10,00) 

Κινητο: 6937149888 – 6931019501