Ευνοϊκότερος ο υπολογισμός της ικανότητας αποπληρωμής με 120 δόσεις από τον Εξωδικαστικό.

Πιο ευνοϊκός για τους οφειλέτες γίνεται ο υπολογισμός της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, με απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσου Πετρόπουλου.

Με την απόφαση αλλάζει το ύψος του εισοδήματος που λαμβάνεται υπ΄όψιν για να μετρηθεί η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Πρόκειται για το ποσό που μπορεί να αποπληρώσει ο οφειλέτης έναντι των οφειλών του προς όλους τους πιστωτές εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο ισούται με το χρόνο αποπληρωμής 120 μηνιαίων δόσεων.

Στην αρχική εκδοχή για την εκτίμηση της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, λαμβάνονταν υπόψη τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας πριν την υποβολή της αίτησης, τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα πάντα με πτωχευτική ικανότητα.

Στη νέα εκδοχή λαμβάνεται πλέον υπόψη «το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) της τελευταίας τριετίας και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης».

Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα γίνεται πιο ευνοϊκό, καθώςλαμβάνεται υπ΄όψιν ο μέσος όρος των κερδών της 3ετίας, ή τα κέρδη του τελευταίου έτους πριν την αίτηση και όχι η πιο κερδοφόρα χρήση της τελευταίας 3ετίας.

Οι υπόλοιπες παράμετροι παραμένουν ως έχουν.

money-money.gr