Ανάσα για τη ρύθμιση χρεών έως 50.000 ευρώ για 600.000 ελεύθερους επαγγελματίες

Ανάσα σε 600.000 ελεύθερους επαγγελματίες θα δώσει η ένταξη για τη ρύθμιση των χρεών τους στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, αναμένεται στις 5 – 10 Φεβρουαρίου.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν εξαιρεθεί πριν από ένα χρόνο από τη δυνατότητα της ρύθμισης των οφειλών τους σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ως αποτέλεσμα, εάν ένας ελεύθερος επαγγελματίας πήγαινε στην τράπεζα για να ρυθμίσει τα χρέη του, αυτή τον αντιμετώπιζε ως μισθωτόκαι διεκδικούσε ολόκληρη την οφειλή χωρίς “εκπτώσεις”, αφού δεν συνυπολόγιζε την υποχρέωση αποπληρωμής των χρεών του προς εφορία και ασφαλιστικό ταμείο. Πλέον, με την ένταξή τους στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και στη συνέχεια να απευθυνθούν στις τράπεζες για τη ρύθμιση των οφειλών τους σε αυτές, με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας (ρύθμιση για την αποπληρωμή της οφειλής με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης).

Στην πράξη δηλαδή, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους από το εναπομείναν της αφαίρεσης των εξόδων από τα έσοδα. Ως εισόδημα του οφειλέτη ελεύθερου επαγγελματία θα ορίζεται το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης.

Στη διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα(π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους. Επίσης, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας θα μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του γεννήθηκαν έως τις 31/12/2016 σε 120 δόσεις και με “κούρεμα” οφειλής, ενώ για τα χρέη 2017 και 2018 υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης σε 12 δόσεις.

Αναφορικά με τα κριτήρια υπαγωγής, ισχύουν τα εξής:

Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσειςπριν από την υποβολή της αίτησης.

Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, επιπλέον του ανωτέρω κριτηρίου, θα πρέπει ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα, να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της οφειλής που ζητείται να ρυθμιστεί.

Σχετικά με τον τρόπο αποπληρωμής προβλέπεται ότι για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ θα ισχύει μέγιστος αριθμός 120 δόσεων. Για οφειλές έως 3.000 ευρώ, ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι 36. Εφόσον το 33% του εισοδήματος του οφειλέτη επαρκεί για την αποπληρωμή της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από το μέγιστο αριθμό, ο αριθμός των δόσεων θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

Ειδικότερα, για τη ρύθμιση οφειλών 3.000 – 50.000 ευρώ, προβλέπεται μέγιστος αριθμός 120 δόσεων, με διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Το ελάχιστο ποσό της δόσης δεν μπορεί να είναι κάτω από 50 ευρώ.

Για τις οφειλές έως 3.000 ευρώ, ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι 36 και δεν προβλέπεται καμία διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Ελάχιστο ποσό δόσης είναι επίσης τα 50 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ΚΕΑΟ μπορεί να απορρίψει αίτηση για ρύθμιση σε περίπτωση που  διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο. Όπως επίσης, δεν προτείνει  ρύθμιση για συνολική οφειλή προς αυτό που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,  εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής. Στον αντίποδα, μπορεί να προτείνει ρυθμίσεις  ακόμα και χωρίς τη συνδρομή των κριτηρίων βιωσιμότητας εφόσον διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως βιώσιμο.

Η ρύθμιση θα χάνεται και άρα το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο θα καθίσταται εκ νέου απαιτητό,  μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:

α. μη καταβολής δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις   δόσεις,

β. παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει την προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,

γ. παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς το Κ.Ε.Α.Ο., οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31η  Δεκεμβρίου 2016, εντός  90 ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός  60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

capital.gr