Φορολογικές Δηλώσεις : Τι να προσέξετε -Σημεία προσοχής

Προθεσμίες υποβολής: Οι δηλώσεις φέτος από τους φορολογούμενους πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2017, μετά την τροποποίηση του νόμου (άρθρο 16 ν. 4467/2017).

Συμμετέχοντες σε Νομικά Πρόσωπα: Οι φορολογούμενοι που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας, εσόδων-εξόδων) έχουν τη δυνατότητα (δεν υποχρεώνονται) να υποβάλλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης των νομικών προσώπων. Δηλαδή μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2017. Μπορούν αν θέλουν να την υποβάλλουν και νωρίτερα. (άρθρο 67, ν. 4172/2013, άρθρο 8 ν. 4374/2016).
Σημ.: Επειδή 15 Ιουλίου είναι Σάββατο η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 (άρθρο 7 ν. 4174/2013).
Η προθεσμία των κληρονόμων: Η δήλωση σε έντυπη μορφή από τους κληρονόμους για το εισόδημα που απέκτησε ο εκλιπών το 2016 υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους, δηλαδή μέχρι 31-12-2017 (ΠΟΛ 1034/2017).

Προθεσμία σε μεταφορά κατοικίας στο εξωτερικό: Η δήλωση των κατοίκων εξωτερικού υποβάλλεται μέχρι 30 Ιουνίου 2017. Οταν ο φορολογούμενος μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, για το εισόδημα που απέκτησε το 2016 η δήλωση υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2017 (ΠΟΛ 1034/2017).

Προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων του 2017:

Δηλώσεις εισοδήματος   Τελευταία προθεσμία

Φυσικών προσώπων    30 Ιουνίου 2017

Φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά Βιβλία 15 Ιουλίου 2017

Φυσικών προσώπων που μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό 31-12-2017

Κληρονόμων (συμβάν το 2016) 31-12-2017

Αναδρομικά φυσικών προσώπων (έκδοση βεβαίωσης το 2017) 31-12-2017

Νομικών προσώπων (με χρήση 31-12-2016) 30 Ιουνίου 2017

Ποιοι υποβάλλουν δήλωση: Υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους (οι γεννηθέντες μέχρι 31-12-1997) και αποκτούν εισοδήματα φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα της φορολογίας, πραγματικά ή τεκμαρτά (άρθρο 67 ν. 4172/2013).

Αν είναι προστατευόμενα μέλη: Οσοι είναι άνω των 18 ετών και είναι προστατευόμενα (εξαρτώμενα) μέλη (π.χ. φοιτητές), όταν έχουν οποιαδήποτε εισοδήματα υποχρεώνονται να υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση (ΠΟΛ 1067/2015).

Αν έχουν τεκμήρια: Αν είναι πάνω από 18 ετών και το εισόδημα που έχουν είναι μόνο από τα τεκμήρια π.χ. χρήση σπιτιού, αυτοκινήτου κ.λπ. υποχρεώνονται να υποβάλλουν δήλωση.

Αν έχουν εισόδημα που φορολογήθηκε: Οταν είναι άνω των 18 ετών, αποκτούν εισόδημα που έχει ήδη φορολογηθεί ή απαλλάσσεται της φορολογίας, υποχρεώνονται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι προστατευόμενα (εξαρτώμενα) μέλη.

Οι άνεργοι: Ολοι οι άνεργοι που είναι πάνω από 18 ετών και έχουν οποιοδήποτε εισόδημα υποχρεώνονται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Αν δεν έχουν εισόδημα δεν υποχρεώνονται να υποβάλλουν δήλωση.

Υποβάλλουν όλοι οι επαγγελματίες: Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (επαγγέλματος) υποχρεώνονται κάθε χρόνο να υποβάλλουν φορολογική δήλωση (ΠΟΛ 1067/2015).

Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού: Οι φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Το  πραγματικό εισόδημα μπορεί να φορολογείται με την κλίμακα, π.χ. ενοίκια, να φορολογείται αυτοτελώς, π.χ. τόκοι, ή να είναι απαλλασσόμενο της φορολογίας.

Αντίθετα οι φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού όταν δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα (π.χ. αποκτούν τεκμαρτό) δεν υποχρεώνονται να υποβάλλουν δήλωση.

Πως φορολογούνται τα εισοδήματα 

Φορολογική δήλωση των συζύγων: Οι παντρεμένοι, όσο διαρκεί ο γάμος τους, υποχρεώνονται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Υποχρεωμένος σε υποβολή της δήλωσης και για τα εισοδήματα της συζύγου του είναι ο σύζυγος. Η δήλωση «υπογράφεται» και από τους δύο συζύγους. Αρνητικό αποτέλεσμα (ζημιά) του εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζεται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου. Στην κοινή δήλωση των συζύγων τα εισοδήματα που δηλώνονται φορολογούνται ξεχωριστά για κάθε ένα σύζυγο.

Δήλωση συζύγων που ο γάμος τους έγινε μέσα στο 2016: Αν την 1η Ιανουαρίου του 2017 έχει ήδη τελεστεί και υπάρχει γάμος, έχουν υποχρέωση οι σύζυγοι να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο 2016, ανεξάρτητα αν ο γάμος τελέστηκε στην αρχή ή το τέλος του 2016.

Πότε οι σύζυγοι κάνουν χωριστά φορολογική δήλωση: Οι σύζυγοι κάνουν χωριστά φορολογική δήλωση στις εξής περιπτώσεις:

■ Οταν δεν μένουν μαζί κατά τον χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση επειδή έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή της συμβίωσης το έχει ο φορολογούμενος.

■ Οταν ο ένας από τους δύο συζύγους βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης.

■ Οταν ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή τελεί υπό δικαστική αντίληψη (ΠΟΛ 1034/2016).

Τι γίνεται όταν για τον έναν σύζυγο υπάρχει επιστροφή και για τον άλλον καταβολή φόρου: Αν με βάση την εκκαθάριση προκύπτει φόρος που πρέπει να πληρωθεί για τον ένα σύζυγο και φόρος που πρέπει να επιστραφεί για τον άλλον, τα δύο ποσά συμψηφίζονται. Σημειώνεται ότι η δήλωση των δύο συζύγων είναι κοινή, τα εισοδήματα φορολογούνται ξεχωριστά.

Οι δόσεις του φόρου 

Οταν προκύπτει ποσό για πληρωμή από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, το ποσό μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ ή σε δόσεις. Οι προθεσμίες πληρωμής των δόσεων εξαρτώνται από τον τρόπο υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Η δήλωση στις περισσότερες περιπτώσεις υποβάλλεται μέσω Ιντερνετ και σε ελάχιστες περιπτώσεις υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, εγγράφως.

Δόσεις σε ηλεκτρονική υποβολή: Οταν η δήλωση υποβληθεί εμπρόθεσμα μέσω Ιντερνετ και προκύπτει ποσό για πληρωμή ο φόρος πληρώνεται σε τρεις δόσεις ή εφάπαξ. Αν πληρωθεί σε δόσεις, οι δόσεις θα είναι ίσες και διμηνιαίες (ΠΟΛ 1034/2017).

Η πρώτη δόση: Οταν η δήλωση μέσω Ιντερνετ υποβάλλεται εμπρόθεσμα ως καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της 1ης δόσης είναι η 31η Ιουλίου 2017. Εμπρόθεσμη είναι η δήλωση που υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

www.forologikanea.gr