Με ηλεκτρονικό τρόπο πρέπει να καταβάλλεται η μισθοδοσία από 22.12.2016 για να εκπίπτει από το εισόδημα – Ποιες δαπάνες αφορά η νέα διάταξη

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ χθες (σ.σ. 22.12.2016) ο νόμος 4446/2016 (το γνωστό πολυνομοσχέδιο), και κατά συνέπεια από την ημερομηνία αυτή και μετά, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, δεν θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.

Η περίπτωση ιδ’, που ορίζει τα ανωτέρω προστέθηκε στο άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) με το άρθρο 72 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/22-12-2016) και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 22/12/2016, σύμφωνα με το άρθρο 129 του ιδίου νόμου.

Με βάση την ανωτέρω προσθήκη ορίζεται ότι όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (ενδεικτικά, δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ, αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, αμοιβές όσων εργάζονται με μπλοκάκι), εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Αν οι ανωτέρω δαπάνες δεν εξοφληθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, τότε δεν εκπίπτουν.

Παράδειγμα που αφορά στη δαπάνη μισθοδοσίας

Έστω ότι η επιχείρηση “Α” απασχολεί έναν υπάλληλο με εξαρτημένη εργασία. Ο μισθός (καθαρές αποδοχές) του υπαλλήλου του μηνός Δεκεμβρίου 2016 είναι 1.000,00.
α) Αν ολόκληρος ο μισθός του Δεκεμβρίου είχε καταβληθεί στις 21/12/2016, τότε στην περίπτωση αυτή δεν τίθεται θέμα ως προς τον τρόπο εξόφλησης της δαπάνης μισθοδοσίας, αφού η δαπάνη αυτή θα εκπέσει είτε είχε χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής ή πάροχος ηλεκτρονικών πληρωμών είτε η εξόφληση είχε γίνει με μετρητά.
β) Αν ολόκληρος ο μισθός καταβληθεί στις 28/12/2016, τότε η πληρωμή της μισθοδοσίας —προκειμένου να εκπέσει η δαπάνη— πρέπει να εξοφληθεί μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
γ) Σε περίπτωση που ο εργοδότης καταβάλει στις 23/12/2016 το 50% του μισθού, ήτοι 500,00 ευρώ και τα υπόλοιπα 500,00 στις 3/1/2017 (τμηματική εξόφληση), τότε προκειμένου να εκπέσει η δαπάνη μισθοδοσίας πρέπει και οι δύο καταβολές της μισθοδοσίας να πραγματοποιηθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Επισήμανση
► Η δαπάνη της μισθοδοσίας του μηνός Δεκεμβρίου 2016 (που αναφέρεται στο ανωτέρω παράδειγμα) που ναι μεν έχει πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2016, αλλά δεν έχει εξοφληθεί στο έτος αυτό, κρίνεται οριστικά, ως προς την εκπεσιμότητά της, στο φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτής. Στην περίπτωση που στο έτος εξόφλησης της δαπάνης αυτής διαπιστωθεί ότι αυτή εξοφλήθηκε χωρίς να γίνει χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. με μετρητά), η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη μισθοδοσίας, προσθέτοντας τα ποσά αυτής της δαπάνης ως θετική λογιστική διαφορά.

► Συνεπώς, προκειμένου να εκπέσουν οι δαπάνες μισθοδοσίας, κ.λπ. που εμπίπτουν στις νέες διατάξεις, πρέπει να εξετάζεται1 ο τρόπος εξόφλησής τους στο φορολογικό έτος που αυτές εξοφλούνται. Δηλαδή, οι δαπάνες μισθοδοσίας2 από 22/12/2016 και μετά εκπίπτουν μεν στο φορολογικό έτος που πραγματοποιούνται, πλην όμως πρέπει να παρακολουθείται ο τρόπος εξόφλησήςτους ανεξαρτήτως σε ποιο φορολογικό έτος πραγματοποιείται η εξόφληση αυτή (τμηματικά ή ολικά). Αν η εξόφληση δεν γίνει με τον προβλεπόμενο τρόπο τότε, στο φορολογικό έτος εκείνο που πραγματοποιείται η εξόφληση, κρίνεται τελικά και η εκπεσιμότητα ή μη των δαπανών αυτών. Τα ανωτέρω αποτελούν την προσωπική μας άποψη που στηρίζεται και στην ΠΟΛ. 1216/1.10.2014.Βέβαια, θα περιμένουμε και την ερμηνευτική εγκύκλιο του υπ. Οικονομικών αναφορικά με το εν λόγω θέμα.

Πηγή: Taxheaven