Προδημοσίευση ενιαίας δράσης ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Η δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές. Η Δράση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.

Η δράση αφορά στην παροχή ενίσχυσης για έρευνα, τεχνολογική αναπτυξη και καινοτομία σε:

 • μεμονωμένες επιχειρήσεις
 • ομάδες επιχειρήσεων
 • συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι  επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες).

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις: Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Στα πλαίσια των προτάσεων τους οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών μέσα από ένα ευρύ φάσμα ενισχυομένων δαπανών που καλύπτει η δράση από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)
 • δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)
 • υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Σε ποιους απευθύνεται

 • Επιχειρήσεις, που μπορούν να ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες)
 • Ερευνητικοί οργανισμοί.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Για σχόλια και παρατηρήσεις, συμπληρώνεται το Υπόδειγμα Σχολίων και Παρατηρήσεων και αποστέλλεται στην ηλ. διεύθυνση  unitA.eyde@gsrt.gr.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τι χρηματοδοτείται

Π/Υ υποβαλλόμενων προτάσεων
Ο ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός κάθε υποβαλλόμενης πρότασης διαμορφώνεται για καθεμιά από τις τρεις παρεμβάσεις ως εξής:

 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:
  • 200.000 ευρώ εάν μία επιχείρηση
  • 350.000 ευρώ εάν δύο επιχειρήσεις
  • 450.000 ευρώ εάν τρείς επιχειρήσεις
  • 500.000 ευρώ εάν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς:
  • 1.000.000 ευρώ
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων:
  • 2.000.000 ευρώ

Ποσοστό επιχορήγησης
Το ποσοστό της επιχορήγησης (ένταση της ενίσχυσης) προσδιορίζεται ανάλογα με το είδος της επιλέξιμης δραστηριότητας, το μεγεθος της επιχείρησης, το ενισχυόμενο έργο κλπ. Περισσότερα στο Σχέδιο της Πρόσκλησης (Προδημοσίευση).

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες παγίων
  • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
  • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
 • Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους
  • Έρευνα επί συμβάσει
  • Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
  • Δαπάνες ταξιδιών
  • Δαπάνες δημοσιότητας
  • Αναλώσιμα
  • Λοιπές λειτουργικές δαπάνες
 • Δαπάνες καινοτομίας
  • Δαπάνες για άϋλα στοιχεία ενεργητικού
  • Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
  • Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Προϋπολογισμός

€ 280.000.000

Ο συνολικός προυπολογισμός θα κατανεμηθεί στις 3 κατηγορίες παρεμβάσεων και σε 3 κύκλους προκήρυξης και συγκεκριμένα:

 • Κύκλος Α – Σεπτέμβριος 2016: 126.000.000
 • Κύκλος Β – Σεπτέμβριος 2017:   84.000.000
 • Κύκλος Γ – Σεπτέμβριος 2018:   70.000.000
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης & της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 115 26 Αθήνα
Τηλ 213 1300000
Φαξ 210 7458810
ESPA.GR