Ταυτόχρονη πληρωμή αποδοχών, εισφορών και φόρων από 1.7.2016 – Τι ισχύει

Πληρωμές αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα, ασφαλιστικών εισφορών και φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τους εργοδότες τους μέσω τραπεζικού λογαριασμού από 1/7/2016.

Μέχρι την έκδοσή της και αναφορικά με την ταυτόχρονη πληρωμή της μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών και φόρου μισθωτών εργασιών οι επιχειρήσεις, ακολουθούν τις μέχρι τώρα γνωστές διαδικασίες.

Ωστόσο η διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και προβλέπει:

10. Από 1.7.2016 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία τράπεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.
Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεος εργοδότης υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Πηγή: Taxheaven