Παροχές σε είδος και αφορολόγητο εισόδημα, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του Κ.Φ.Ε.

Δημοσιεύτηκε η με αριθμό ΠΟΛ. 1087/23.6.2016 εγκύκλιος με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) και Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) που αφορούν φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων». Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ορίζεται ότι:

  • Μετά την αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4389/2016, σχετικά με την παροχή σε είδος όσον αφορά την παραχώρηση εταιρικού οχήματος από το φορολογικό έτος 2016 και μεταγενέστερα, φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία η αγοραία αξία παραχώρησης εταιρικού οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, η οποία αποτιμάται πλέον σε ποσοστό 80% του κόστους των αποσβέσεων, των τελών κυκλοφορίας, του κόστους των επισκευών και συντηρήσεων καθώς και του χρηματοδοτικού κόστους αγοράς ή μίσθωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τις εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης. Όταν το ανωτέρω κόστος είναι μηδέν, η παροχή αυτή αποτιμάται σε ποσοστό 80% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία έτη.
  • Με την αρ. 250/1994 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την 1062012/1137/Α0012/ ΠΟΛ. 1219/24.8.1995 διαταγή, έγινε δεκτό ότι στην περίπτωση διαζευγμένων συζύγων τα τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν τον γονέα ο οποίος έχει την επιμέλεια αυτών. Συνεπώς, στην περίπτωση διαζευγμένων συζύγων, τις προαναφερόμενες μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων, τις δικαιούται ο ένας εκ των δύο συζύγων που έχει την επιμέλεια αυτών και εφόσον αυτός είναι μισθωτός ή συνταξιούχος.
  • Επί εγγάμων συζύγων, τις μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων τουάρθρου 11 του ΚΦΕ, τις δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι εφόσον αυτοί είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι, ή ο ένας εκ των δύο συζύγων που έχει την ιδιότητα του μισθωτού ή συνταξιούχου και ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι ο υπόχρεος ή η σύζυγος.
  • Με τις νέες διατάξεις τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός του εισοδήματος από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, φορολογούνται αθροιστικά με τα τυχόν εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις με βάση την κλίμακα της παρ.1 τουάρθρου 29 του Ν.4172/2013. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16 (Σημείωση: στη συγκεκριμένη διατύπωση της εγκυκλίου περί φορολόγησης βάση της παρ. 1 του άρθρου 29 για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα γίνεται παραπομπή στην κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15), αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

e-forologia.ge