Πώς μπορούν να πάρουν λεφτά μέσω ΕΣΠΑ οι ελληνικές επιχειρήσεις

Εναν χρήσιμο οδηγό μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις τέσσερις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ, που χρηματοδοτούν νεοφυείς, μικρομεσαίες και τουριστικές επιχειρήσεις και άνεργους πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για αυτοαπασχόληση, παρουσιάζει η «Η»

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν χρήσιμες πληροφορίες για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στις δράσεις «Νεοφυής επιχειρηματικότητα», «Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», καθώς και για τις «Τουριστικές επιχειρήσεις».

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ποιος είναι ο στόχος της δράσης «Νεοφυής επιχειρηματικότητα»;

• Η δράση στοχεύει στην ίδρυση/σύσταση πολύ μικρών και μικρών βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης, με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Ποιους δικαιούχους αφορά το πρόγραμμα;

• Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:

• Κατηγορία Δικαιούχων Α: Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

• Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (11.02.2016). Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μεικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα, εφόσον τα δηλούμενα εξ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας – φορολογικό έτος 2015)

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων είναι από τις 17 Μαρτίου έως τις 27 Απριλίου του 2016.

Υπάρχει περιορισμός με βάση το εισόδημα για τους εν δυνάμει δικαιούχους;

• Δεν υπάρχει περιορισμός στο εισόδημα.

Μπορεί η εταιρεία που θα συσταθεί να αποτελείται και από ανέργους και από επιχειρηματίες;

• Ναι, εφόσον όλοι οι εταίροι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναλυτικά περιγράφονται στην πρόσκληση της δράσης.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων; Μπορώ μέσω της δράσης να ανοίξω επιχείρηση τουρισμού, εστίασης, φαρμακείο, franchise;

• Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης της δράσης. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

Ποιο είναι το ποσοστό επιδότησης στη δράση;

• Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός που μπορεί ο δικαιούχος να υποβάλει;

• Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι από 15.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ.

Ο εξοπλισμός που θα αγοραστεί μέσω του προγράμματος μπορεί να είναι μεταχειρισμένος;

• Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης κι επιπλέον πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της δράσης.

Ποιο είναι το ύψος δαπάνης για το μισθολογικό κόστος για νέα/-ες θέση/-εις εργασίας;

• Το μέγιστο ποσό (στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου) για την εν λόγω κατηγορία δαπάνης είναι 24.000 ευρώ. Στο μισθολογικό κόστος της νέας θέσης εργασίας συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές. Το κόστος της νέας θέσης εργασίας θα πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο με τον χρόνο απασχόλησης. Επιχορηγείται η κάθε ετήσια μονάδα εργασίας με ανώτατο όριο (ετησίως) τις 12.000 ευρώ.

«Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη τους στις νέες αγορές»

Ποιοι δικαιούνται να μπουν στη δράση;

• Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

2. Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα VI).

3. Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/τους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων είναι από τις 7 Απριλίου μέχρι και τις 20 Μαΐου του 2016.

Ποιο είναι το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης;

• Η ενίσχυση από το πρόγραμμα καλύπτει το 40% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 50%, όταν το σχέδιο περιλαμβάνει την πρόσληψη νέου προσωπικού.

Ποιους τομείς αφορά η δράση;

• Οι τομείς οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τη δράση είναι οι παρακάτω:

-Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

-Υλικά / Κατασκευές

-Εφοδιαστική Αλυσίδα

-Ενέργεια

-Περιβάλλον

-Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

-Υγεία – Φάρμακα

Από ποια χρονική περίοδο είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για το πρόγραμμα;

• Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (δηλαδή 11.02.2016), πλην της παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου που είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποιες είναι οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται;

• Οι κατηγορίες δαπανών που επιδοτούνται είναι οι εξής :

-Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

-Μηχανήματα – εξοπλισμός

– Αϋλες δαπάνες

-Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)

Ποιο είναι το εύρος του προϋπολογισμού της επένδυσης που μπορεί να πραγματοποιήσει ο δικαιούχος;

• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 15.000 ευρώ και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 200.000 ευρώ, στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των 200.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις δαπάνες για την απόκτηση οχήματος;

• Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί:

-Προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής (τύπου κλαρκ)

-Προμήθεια μεταφορικού μέσου επαγγελματικής χρήσης μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, εφόσον δικαιολογείται από την άσκηση δραστηριότητας της επιχείρησης και δεν προορίζεται για εκμίσθωση.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υποβολή προτάσεων από 29 Μαρτίου έως 17 Μαΐου

Από τις 29 Μαρτίου έως τις 17 Μαΐου είναι η περίοδος υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών». Οι ακόλουθες ερωτήσεις – απαντήσεις πληροφορούν τους ενδιαφερομένους για βασικά σημεία του προγράμματος:

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη δράση;

• Ενισχύονται οι υφιστάμενες και νέες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και διαθέτουν επιλέξιμο για τη δράση ΚΑΔ (επιχειρηματική δραστηριότητα). Πιο συγκεκριμένα:

-Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι εκείνες που έχουν δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Σε επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες χρήσεις απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή ΕME μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογία, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, ήτοι εργαζομένους που να έχουν κάνει συνολικά 150 ημερομίσθια.

-Νέες επιχειρήσεις, είναι εκείνες που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015, απασχολούν τουλάχιστον μισή ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφισταμένων.

Ποιο είναι το ύψος του προϋπολογισμού που μπορεί να υποβάλει κανείς στη δράση;

• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 150.000 ευρώ, αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000 ευρώ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 15.000 ευρώ.

-Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 15.000 ευρώ, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί.

-Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 150.000 ευρώ, το ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου.

Ποιο είναι το ποσοστό επιδότησης;

• Το ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης είναι 40%. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση), το ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης αυξάνεται σε 50%.

Ποιες μορφές επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται από τη δράση;

• Στη δράση γίνονται δεκτές οι επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν4019/2011, συνεταιρισμοί.

Υπάρχουν υποχρεωτικές δαπάνες και ποιες είναι αυτές;

• Υπάρχει η απαίτηση το άθροισμα του προϋπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών στις κατηγορίες με «Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος», «Μηχανήματα – εξοπλισμός» και «Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος» να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Η προμήθεια αυτοκινούμενων σκαφών (π.χ. σκάφη θαλάσσης, θαλάσσια ποδήλατα) είναι επιλέξιμη δαπάνη; Σε ποια κατηγορία δαπανών εντάσσεται;

• Σε επενδυτικά σχέδια που έχουν ως έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης τον ΚΑΔ 49, τον ΚΑΔ 50, τον ΚΑΔ 77 ή αναλυτικούς αυτών, η προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων, σκαφών θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση θεωρείται εξοπλισμός.

Το κόστος έκδοσης των αδειών είναι επιλέξιμη δαπάνη;

• Δεν είναι επιλέξιμες οι υποχρεωτικές και οι σχετιζόμενες είτε με την έκδοση αδειών είτε με την επίβλεψη δαπάνες.

www.imerisia.gr