Από σήμερα οι διορθώσεις του Ε9 2015. Σημαντικές επισημάνσεις

Σήμερα εκτός απροόπτου αναμένεται να ανοίξει η εφαρμογή του Ε9 2015 για τις απαραίτητες διορθώσεις. 

Υπενθυμίζουμε ότι μετά την οριστικοποίηση τυχών αλλαγών, ακολουθεί νέα εκκαθάριση στον ΕΝΦΙΑ του 2015. Αντιθέτως, δεν συμβαίνει το ίδιο με τις μεταβολές στο έντυπο Ε2, καθώς η νέα εκκαθάριση βλέπει την εικόνα του Ε2 (και του Ε1 για το εισόδημα)  όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στις 9 Οκτωβρίου 2015 σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο (ΠΟΛ.1212/24.9.2015):

Η πληροφορία του κενού ακινήτου, καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται από την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικείου φορολογικού έτους, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.
Σχετικά με την διαδικασία διορθώσεων του ΕΝΦΙΑ  δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου (Πως θα μειώσετε τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Οδηγίες για όσους δικαιούνται έκπτωση ή μείωση φόρου), καθώς και την σχετική εγκύκλιο ΠΟΛ.1163/23.7.2015 με τις αιτήσεις και τα σχετικά έντυπα. Επίσης, μπορείτε να δείτε τα εξής άρθρα που αφορούν στο θέμα των διορθώσεων, κ.λπ. :

α) Η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά ποσοστό 60% στα ημιτελή κτίσματα

β) Τί κάνουμε σε περίπτωση που διαφωνούμε με τις αξίες ακινήτων του ΕΝ.Φ.Ι.Α.;

γ) Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9: Ένα μόνο πρόστιμο όταν επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή των συναδέλφων σε ό,τι αφορά στις περιπτώσεις αναστολής πληρωμής ΕΝΦΙΑ όταν ισχύουν οι προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 7 του νόμου 4223/2013, δηλαδή: 


Αρθρο 7. Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου 
3. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωμής χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ. Ι. Α., που προκύπτει με βάση εμπρόθεσμη δήλωση, λήγει σε κάθε περίπτωση μετά από ένα έτος από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις α' και β', ισχύει από την υποβολή της σχετικής αίτησης προς τη Φορολογική Διοίκηση, άλλως, από την έκδοση της πράξης αναστολής και μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,

β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος, και

γ) ο συνολικός κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος διενεργείται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Η αίτηση για την αναστολή αυτή δύναται να υποβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Δεκεμβρίου του οικείου έτους , σύμφωνα με την ΠΟΛ.1212/24.9.2015.

Πηγή: http://www.taxheaven.gr