Λουκέτο στις επιχειρήσεις που «ξεχνάνε» να υποβάλουν ΦΠΑ – Πότε θα χάνουν το ΑΦΜ τους

Ηλεκτρονικό «λουκέτο» βάζει το υπουργείο Οικονομικών σε χιλιάδες επιχειρήσεις που δεν δίνουν πια «σημεία ζωής» στην εφορία. Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, κυρίας Κατερίνας Σαββαΐδου, θα απενεργοποιηθεί το ΑΦΜ και δεν θα μπορούν να διενεργούν συναλλαγές στην ΕΕ, οι επιχειρήσεις που φαίνονται με τα βάση τα στοιχεία του TAXIS ότι δεν ασκούν δραστηριότητα, δεν κάνουν πια δηλώσεις ή αυτές που υποβάλλουν είναι “μηδενικές”.

Με τον τρόπο αυτό, η εφορία πετάει “εκτός αγοράς” τις επιχειρήσεις-“φαντάσματα” ώστε να μη μπορεί να δηλώνει κανείς πως συναλλάσσεται με αυτές (πραγματικά ή εικονικά) ενώ ο φοροελεγκτικός μηχανισμός απαλλάσσεται από αυτές και στρέφεται πλέον στις “ζωντανές” και ενεργές που ασκούν δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της εκκαθάρισης από τα “νεκρά” ΑΦΜ, θα σβήνονται και οι επιχειρήσεις που η εφορία διαπιστώνει πως δεν λειτουργούν στην διεύθυνση που είναι δηλωμένη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Συγκεκριμένα, με την νέα απόφαση Σαββαΐδου, η Φορολογική Διοίκηση θα αναστέλλει τη χρήση Α.Φ.Μ. για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών στις εξής περιπτώσεις:

α) εάν υφίστανται στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή. Ως στοιχεία τέτοια νοούνται:
i. η μη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικών πινάκων επί ένα έτος
ii. η υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α. επί ένα έτος. Ως μηδενική δήλωση Φ.Π.Α. για την εφαρμογή της παρούσας, θεωρείται η δήλωση στην οποία δεν αναγράφεται οποιοδήποτε ποσό
iii. η διαπίστωση μετά από επιτόπιο έλεγχο και έρευνα αρμόδιας Φορολογικής Αρχής, ότι ο φορολογούμενος δε βρίσκεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ως έδρα ή ότι έχει παύσει ή έχει αναστείλει την οικονομική του δραστηριότητα και δεν έχει ενημερώσει την αρμόδια Φορολογική Αρχή, με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων
iv. η διαπίστωση φοροδιαφυγής (ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις) όσον αφορά τον Φ.Π.Α.
v. η άρνηση του φορολογουμένου να επιδείξει ή να επιτρέψει την πρόσβαση σε λογιστικά στοιχεία, τα οποία ζητούνται από την Φορολογική Διοίκηση

β) εάν πρόκειται για αλλοδαπή εταιρία εγκατεστημένη στην Ελλάδα, στην οποία έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ. για σκοπούς Φ.Π.Α. στη χώρα μας, αλλά η χώρα προέλευσής της έχει δώσει πληροφορίες στην Ελλάδα ότι η εταιρία είναι ανενεργή

γ) αν το Α.Φ.Μ. για οποιοδήποτε λόγο έχει καταχωρηθεί στη ελληνική Φορολογική Διοίκηση ως «απενεργοποιημένος».

Η διαδικασία θα γίνεται κεντρικά από την ΓΓΔΕ, η οποία θα αναστέλλει τη χρήση των Α.Φ.Μ. Η αναστολή καταχωρείται ένα έτος μετά την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας που ίσχυε για την υποβολή της πρώτης δήλωσης ή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα που δεν υποβλήθηκε.

Πριν γίνει όμως η αναστολή του Α.Φ.Μ. προηγείται ενημέρωση του φορολογουμένου εγγράφως ή με e-mail στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Από την ημερομηνία αποστολής του e-mail,

Από τη στιγμή που η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί την πρόθεσή της για αναστολή χρήσης του Α.Φ.Μ. για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ο φορολογούμενος πρέπει να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του εντός δέκα (10) ημερών. Η Φορολογική Διοίκηση αξιολογεί τις απόψεις του φορολογουμένου και αποφασίζει για την αναστολή ή μη χρήσης του Α.Φ.Μ. εκδίδοντας εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών σχετική απόφαση.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του φορολογουμένου, με τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας γίνεται αναστολή της χρήσης του Α.Φ.Μ. και ενημερώνεται άμεσα το Μητρώο Φορολογουμένων του Πληροφοριακού Συστήματος TAXIS.
Συνέπειες αναστολής χρήσης Α.Φ.Μ.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο φορολογούμενος του οποίου έχει ανασταλεί η χρήση Α.Φ.Μ. για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, δεν μπορεί από την καταχώρηση της αναστολής να προβεί σε ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Η αναστολή χρήσης του Α.Φ.Μ. αίρεται μετά από αίτηση του φορολογουμένου, εφόσον προσκομίζονται τα αναγκαία στοιχεία από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι εξέλιπαν οι λόγοι αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ.

Η υπογραφή των αποφάσεων αναστολής χρήσης Α.Φ.Μ. και άρσης της αναστολής μπορεί να γίνεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

www.newmoney.gr