Παρατείνεται η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έως 31.8.2015

Σύμφωνα με την από 18 Ιουλίου 2015 Π.Ν.Π., προστίθεται νέα παράγραφος
στο τέλος του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι 
ειδικά για το φορολογικό έτος 2014, η προθεσμία καταβολής της πρώτης 
δόσης φόρου εισοδήματος της παραγράφου 6 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 
παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2015.

Η νέα παράγραφος αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσής της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 19-07-2015 και αφορά δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.
Πηγή:  www.taxheaven.gr