Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο

Κωδικοί 051-052 , Εξοδα ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης

Συμπληρώνονται τα ποσά των δαπανών που καταβάλατε, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, συνολικά, για ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη δική σας ή των εξαρτώμενων μελών σας, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες.

Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες, οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς και γναθοχειρουργούς για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική, η δαπάνη για φυσικοθεραπεία, λουτροθεραπεία, λογοθεραπεία, και για επισκέψεις σε ψυχολόγο, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση και παραπομπή του θεράποντος ιατρού, καθώς και τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές.

Επίσης, στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη, δηλαδή τα έξοδα αγοράς φαρμάκων στα φαρμακεία, τα έξοδα για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, κατόπιν αιτιολογημένης ιατρικής γνωμάτευσης (αναλώσιμα υλικά διαβήτη, οστομικά υλικά, αναλώσιμα τραχειοστομιών, αναλώσιμα είδη για πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, επιθέματα για κατακλύσεις, διαβητικά, φλεβικά, αρτηριακά έλκη, εγκαύματα κλπ), καθώς και τα σχετικά έξοδα που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο νοσηλείας.

Επίσης, στις δαπάνες για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές/τριες, η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος (τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα γυαλιά όρασης, οι φακοί επαφής των ματιών, οι καθετήρες, οι βηματοδότες, οι βαλβίδες καρδιάς κλπ.).

Επιπλέον, περιλαμβάνεται το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, η δαπάνη για νοσοκομειακή περίθαλψη των τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 40% εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, καθώς και η δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται για αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή σε ειδικά ιδρύματα ή οργανισμούς.

Για να αναγνωριστεί η δαπάνη των κωδικών 051-052 πρέπει να συνυποβάλλετε:

– Για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, απόδειξη λιανικής του ιατρού κλπ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ,

– Για νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές, απόδειξη λιανικής της από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης νοσηλείας, καθώς και βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για το χρόνο νοσηλείας και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου,

– Για νοσήλια σε κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα, το προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης νοσηλείας, καθώς και βεβαίωση του διευθυντή του ιδρύματος για το χρόνο νοσηλείας και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου,

Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή των πιο πάνω βεβαιώσεων, αν τα στοιχεία αυτών αναγράφονται στα οικεία εκδοθέντα παραστατικά, βάσει του Κ.Φ.Α.Σ

– Για την αναγνώριση της δαπάνης για αγορά φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (έξοδα φαρμακευτικής περίθαλψης) από τα φαρμακεία, απόδειξη λιανικής πώλησης βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. Ειδικά, για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που προμηθεύεται ο φορολογούμενος, απαιτείται και η προσκόμιση αιτιολογημένης ιατρικής γνωμάτευσης,

– Για την απόδειξη της δαπάνης για απασχόληση νοσηλευτή/τριας, απαιτείται βεβαίωση του θεράποντα ιατρού, με την οποία να βεβαιώνεται το είδος της νόσου από την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσηλευτή/τριας, καθώς και απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσηλευτής/τρια, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμό του, το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η διεύθυνση κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών του, νόμιμα υπογεγραμμένη. Στην αμοιβή δεν περιλαμβάνονται τυχόν ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης που είναι ασφαλισμένος ο νοσηλευτής/τρια για την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στον ασθενή.

– Για την απόδειξη της δαπάνης για περίθαλψη ηλικιωμένων σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης για το χρόνο περίθαλψης και για το ποσό της δαπάνης αναλυτικά,

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς 051-052 συμπληρώνεται το 50% της δαπάνης που καταβάλατε σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

– Για την απόδειξη δαπάνης για αγορά και τοποθέτηση οργάνων στο σώμα του ασθενή και αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, αν η δαπάνη αυτή αποτελεί μέρος των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναγράφηκαν για την περίπτωση αυτή. Αν η προμήθεια των οργάνων γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο, απαιτείται απόδειξη λιανικής, βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. στην οποία πρέπει να αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και το είδος του πωλούμενου αντικειμένου. Επίσης, σε περίπτωση αγοράς γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής ή ακουστικών βαρηκοΐας, εκτός από την απόδειξη που προβλέπει ο Κ.Φ.Α.Σ, απαιτείται και σχετική βεβαίωση – συνταγή του θεράποντος ιατρού,

– Για την απόδειξη της δαπάνης για περίθαλψη τέκνων με αναπηρία απαιτείται το νόμιμο παραστατικό κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ και βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου της ειδικής σχολής ή του ειδικού ιδρύματος ή του οργανισμού από την οποία να προκύπτει ο ακριβής χρόνος της φοίτησης ή της περίθαλψης του τέκνου με αναπηρία, καθώς και το ποσό αυτής, αναλυτικά, κατά κατηγορία δαπάνης.

– Για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλονται στην αλλοδαπή απαιτούνται οι σχετικές βεβαιώσεις, τα τιμολόγια και τα αποδεικτικά είσπραξης των αλλοδαπών ιατρών ή νοσοκομείων ή κλινικών.

Ποσοστό 10% των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον οι εν λόγω δαπάνες υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματός σας, θα αφαιρεθεί από το φόρο που θα προκύψει κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης, ανεξαρτήτως του ποσού της δαπάνης, δε μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ, για κάθε φορολογούμενο.

forologikanea.gr