Μπλοκάκια: Ποιοι θα πληρώσουν φόρο 26% από το «πρώτο ευρώ» και ποιοι θα φορολογηθούν ως μισθωτοί

Υπέρογκα ποσά φόρων εισοδήματος κινδυνεύουν να πληρώσουν φέτος χιλιάδες εργαζόμενοι που κατά τη διάρκεια του 2014 εισέπραξαν τις μηνιαίες αμοιβές τους με «μπλοκάκια» παροχής υπηρεσιών, εφόσον είχαν ταυτόχρονα και εισοδήματα από μισθούς και το συνολικό τους εισόδημα ήταν κάτω από 25.000 ευρώ.

Τα έσοδα από μπλοκάκι θα φορολογηθούν με τους συντελεστές που ισχύουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες (26% από το πρώτο ευρώ) πράγμα σημαίνει περισσότερο φόρο εφόσον το σύνολο των εισοδημάτων είναι κάτω από 25.000 ευρώ.

Αντίθετα, εάν το σύνολο των εισοδημάτων είναι πάνω από 25.000 ευρώ τότε μπορεί να βγουν ωφελημένοι, γιατί πληρώνουν 26% αντί για τους συντελεστές 32-42% που ισχύουν για τους μισθωτούς που υπερβαίνουν το εισόδημα αυτό.

Όσοι είχαν εισοδήματα μόνο από μπλοκάκι μπορούν να φορολογηθούν ως μισθωτοί, εφόσον όμως πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις (δείτε παρακάτω).

Υπολογίστε ακριβώς πως θα φορολογηθείτε για τα εισοδήματα από μπλοκάκι και πόσο φόρο θα πληρώσετε

Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) προβλέπει γι’ αυτούς ένα απίστευτα επαχθές καθεστώς φορολόγησης, σύμφωνα με το οποίο ο φόρος εισοδήματος στις αμοιβές από τα «μπλοκάκια», μετά την αφαίρεση κάποιων ελάχιστων δαπανών που επιτρέπεται να αναγνωρίζονται για έκπτωση, θα υπολογιστεί από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% και ενδεχομένως θα προσαυξηθεί κατά 55% με την επιβολή προκαταβολής φόρου έναντι του επόμενου έτους.

Υπολογίστε εδώ το φόρο για μισθωτούς και συνταξιούχους

Συγκεκριμένα, με το νέο ΚΦΕ προβλέπεται ότι για όσους φορολογούμενους είναι μισθωτοί και συμπληρώνουν το μηνιαίο τους εισόδημα και με αμοιβές από «μπλοκάκια», τα καθαρά εισοδήματα που αποκτούν από τα «μπλοκάκια», δηλαδή τα ποσά που απομένουν μετά την αφαίρεση ορισμένων λειτουργικών δαπανών τους από τις ακαθάριστες αμοιβές τους, φορολογούνται υποχρεωτικά από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26%, ως προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Περαιτέρω επί του φόρου προκύπτει με τον συντελεστή 26% μπορεί να επιβληθεί και προκαταβολή φόρου 55% έναντι του επόμενου έτους, οπότε υπάρχει πιθανότητα ο τελικός φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από τα «μπλοκάκια» να φθάσει το 40,3%.

Αντιθέτως, για όσους φορολογούμενους απέκτησαν το 2014 εισοδήματα προερχόμενα μόνο από «μπλοκάκια», ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση την κλίμακα των μισθωτών (όπου ισχύει αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ), αλλά επί των ακαθαρίστων αμοιβών, χωρίς να επιτρέπεται καμία έκπτωση δαπάνης παρά μόνο για τυχόν καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

Για τα εισοδήματα του 2013 οι μισθωτοί με αμοιβές και από «μπλοκάκια» είχαν τη δυνατότητα για τις αμοιβές αυτές να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών υπό προϋποθέσεις που προέβλεπαν:
– να εργάζονται μέχρι και σε 3 εργοδότες με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή
– να εργάζονται σε περισσότερους από 3 εργοδότες αλλά τουλάχιστον το 75% των αμοιβών να προέρχεται μόνο από ένα εργοδότη).
– να δηλώνουν την κατοικία τους ως έδρα
– να μην έχουν την εμπορική ιδιότητα

Με την εφαρμογή της κλίμακας φόρου των μισθωτών, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι γλίτωναν από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος, εφόσον το συνολικό ποσό των εισοδημάτων τους από μισθούς και «μπλοκάκια» δεν υπερέβαινε τα 9.545 ευρώ. Ακόμη όμως κι αν το συνολικό εισόδημα από μισθούς και «μπλοκάκια» έφθανε μέχρι τις 25.000 ευρώ η φορολόγησή τους με την κλίμακα των μισθωτών είχε ως συνέπεια την καταβολή χαμηλότερου φόρου από αυτόν που θα προέκυπτε αν οι αμοιβές από τα «μπλοκάκια» φορολογούνταν ξεχωριστά ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Κι αυτό διότι μέχρι το επίπεδο εισοδήματος των 25.000 ευρώ, ο συντελεστής φόρου στην κλίμακα των μισθωτών ήταν 22%, ενώ αν οι αμοιβές τους από «μπλοκάκια» υπάγονταν στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα θα φορολογούνταν με 26% από το πρώτο ευρώ.

Αλλάζουν τα πράγματα από το τρέχον έτος

Φέτος, όμως, σε κάθε περίπτωση φορολογούμενου που κατά τη διάρκεια του 2014 έχει εισπράξει μισθούς αλλά και αμοιβές με «μπλοκάκια», τα εισοδήματα από τα «μπλοκάκια», αφού αφαιρεθούν ορισμένες δαπάνες που αναγνωρίζονται από την Εφορία, θα φορολογηθούν αυτοτελώς με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ. Ειδικά για φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι καθαρές αμοιβές από «μπλοκάκια» και το υπόλοιπο κανονικοί μισθοί ο φόρος για το συνολικό εισόδημα του 2014 μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τον φόρο για το εισόδημα του 2013. Κι αυτό, διότι φέτος οι φορολογούμενοι αυτοί, λόγω χαμηλού πραγματικού εισοδήματος είναι πολύ πιθανό να φορολογηθούν, τελικά, με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για τα σπίτια και τα ΙΧ αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν το 2014 και να κληθούν να πληρώσουν φόρο 26% επί του αθροίσματος των αμοιβών από τα «μπλοκάκια» και της πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος λόγω τεκμηρίων! Επιπλέον υπάρχει πιθανότητα να καταβάλουν και προσαύξηση 55% επί του κύριου φόρου 26%, ως «προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους»! Στις περιπτώσεις αυτές οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με συνολικό φόρο 40,3% επί του αθροίσματος αμοιβών από μπλοκάκια και πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος λόγω τεκμηρίων.

Υπάρχουν και ευνοούμενοι

Από την άλλη πλευρά το νέο καθεστώς φορολόγησης για όσους κατά τη διάρκεια του 2014 είχαν εισοδήματα από μισθούς και «μπλοκάκια» ευνοεί όσους εξ’ αυτών είχαν συνολικά εισοδήματα άνω των 25.000 ευρώ κι από τις δύο κατηγορίες! Κι αυτό διότι εάν τα εισοδήματα από τα «μπλοκάκια» θεωρούνταν υποχρεωτικά ως «εισοδήματα από μισθωτή εργασία» και υπάγονταν κι αυτά υποχρεωτικά στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών θα αθροίζονταν με τους μισθούς και θα φορολογούνταν εν μέρει ή εν όλω με συντελεστές φόρου 32%-42%, οι οποίοι ισχύουν στην κλίμακα φορολογίας των μισθωτών για συνολικά ποσά εισοδήματος άνω των 25.000 ευρώ. Μάλιστα θα φορολογούνταν ολόκληρες οι ακαθάριστες αμοιβές από τα «μπλοκάκια» με τους συντελεστές 32%-42%, καθώς στις περιπτώσεις αυτές η Εφορία δεν θα αναγνώριζε καμία έκπτωση δαπάνης από τις αμοιβές αυτές. Τώρα με το ισχύον καθεστώς, τα εισοδήματα των συγκεκριμένων φορολογουμένων από τα «μπλοκάκια» θεωρούνται ότι προήλθαν από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται με 26%, μετά την αφαίρεση κι ορισμένων δαπανών που αναγνωρίζονται για έκπτωση.

money-money.gr