Τι άλλαξε στη φορολογική δήλωση – οι παγίδες του «πόθεν έσχες»

Σε αναλυτική δήλωση “πόθεν έσχες” μετατρέπεται το φετινό Ε1, καθώς σ’ αυτό θα πρέπει να περιληφθούν αναλυτικά στοιχεία για:
– όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν πέρυσι εντός και εκτός Ελλάδος, ακόμη κι από καταθέσεις και μερίσματα στο εξωτερικό,
– όλες τις τοποθετήσεις που έγιναν το 2014 σε μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.
– τις αγορες ή τη σύσταση πάσης μορφής επιχειρήσεων ή την συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών
– τις αγορές ακινήτων ή την ανέγερση οικοδομών

Σε επτά ξεχωριστούς πίνακες θα δηλωθούν ισάριθμες κατηγορίες εισοδηματών: μισθοί-συντάξεις, αποδοχές ναυτικών, γεωργικά εισοδήματα, κέρδη από επιχειρήσεις, μερίσματα-τόκοι, ενοίκια και λοιπά εισοδήματα από ακίνητα, υπεραξία από πωλήσεις ακινήτων, μετοχών, ομολόγων κ.λπ.

Το νέο έντυπο Ε1 αποτελεί, ουσιαστικά, ένα είδος δήλωσης «πόθεν έσχες» καθώς για πρώτη φορά θα πρέπει να δηλωθούν σ’ αυτό αναλυτικά στοιχεία για όλα τα εισοδήματα, τα επενδυτικά προϊόντα και τα περιουσιακά στοιχεία που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2014, όπως μερίσματα, μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, συμμετοχές σε εταιρείες και λοιπές επιχειρήσεις, αγορές ακινήτων και δαπάνες ανέγερσης οικοδομών.

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει συμπεριλάβει στο έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης ξεχωριστούς κωδικούς τόσο για τους τόκους καταθέσεων που η ίδια γνωρίζει ότι απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2014 βάσει των στοιχείων των τραπεζών όσο και για τους τόκους για τους οποίους δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και θα πρέπει οι φορολογούμενοι από μόνοι τους να δηλώσουν.

Επίσης στο φετινό έντυπο Ε1:

1) Ο πίνακας 4 που αφορά στα εισοδήματα όλων των φορολογούμενων έχει αναμορφωθεί πλήρως καθώς ενσωματώνει όλες τις αλλαγές που επήλθαν με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν, σε ξεχωριστούς υποπίνακες, εισοδήματα από επτά διαφορετικές πηγές προέλευσης. Τα εισοδήματα αυτά είναι τα εξής:

α) Εισοδήματα από μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις, τα οποία φορολογούνται κλιμακωτά με συντελεστές από 22% έως 42% (στη συνέχεια εκπίπτει ποσό φόρου από 100 έως 2.100 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 41.000 ευρώ).

β) Εισοδήματα αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, τα οποία φορολογούνται αυτοτελώς με 10%-15% από το πρώτο ευρώ

γ) Εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία επιβαρύνονται με φόρο 13% από το πρώτο ευρώ.

δ) Εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή κέρδη από ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα, τα οποία φορολογούνται με 26% από το πρώτο ευρώ και με 33% για το άνω των 50.000 ευρώ τμήμα τους.

ε) Μερίσματα, τόκοι και δικαιώματα, στα οποία επιβάλλεται αυτοτελής φόρος 10%, 15% και 20%, αντίστοιχα.

στ) Εισοδήματα από ακίνητη περιουσία (ενοίκια, τεκμαρτά μισθώματα από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης ή από δωρεάν παραχώρηση κατοικιών, καταστημάτων, γεωργικών εκτάσεων κ.λπ.), τα οποία φορολογούνται με 11% μέχρι τις 12.000 ευρώ και με 33% για το άνω των 12.000 ευρώ τμήμα τους.

ζ) Εισοδήματα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ακινήτων, μετοχών κ.λπ.) τα οποία φορολογούνται με 15%.

Σε κάθε υποπίνακα, όπου δηλώνεται η κάθε κατηγορία εισοδήματος πρέπει πλέον να αναγράφονται και οι φόροι που παρακρατήθηκαν από τη συγκεκριμένη πηγή εισοδήματος. Για το λόγο αυτό έχει καταργηθεί ο πίνακας 8 της περυσινής φορολογικής δήλωσης όπου σε αυτόν αναγράφονταν αναλυτικά όλοι οι προκαταβληθέντες και παρακρατηθέντες φόροι.

2) Στον πίνακα 7, όπου αναγράφονται τα ποσά των δαπανών που μειώνουν τον φόρο εισοδήματος, καταργήθηκε ο κωδικός όπου δηλωνόταν μέχρι πέρυσι το ποσό της διατροφής που κατέβαλε ο ένας σύζυγος στον άλλον. Ο κωδικός αυτός καταργήθηκε επειδή η διατροφή έπαψε πλέον να εκπίπτει από το φόρο εισοδήματος. Ο μοναδικές περιπτώσεις δαπανών που μειώνουν πλέον το φόρο για όλα τα φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους είναι τα έξοδα για ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτικη περίθαλψη και οι δωρεές χρηματικών ποσών στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές, τα κοινωφελή και πολιτιστικά ιδρύματα.

3) Οι κωδικοί που αφορούν στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014 από μισθούς και συντάξεις και στις αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα θα είναι προσυμπληρωμένοι καθώς μέχρι τις 27 Απριλίου οι επιχειρήσεις, οι λοιποί εργοδοτικοί φορείς και τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων.

Οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης θα πρέπει να προσέξουν, επίσης, τους παρακάτω νέους κωδικούς, που προστέθηκαν στο φετινό έντυπο Ε1:

1. Κωδικοί 015 – 016 (πίνακας 2): Συμπληρώνονται από διπλωμάτες και άλλους που απαλλάσσονται από τα τεκμήρια.

2. Κωδικοί 325–326 (υποπίνακας 4Α): Σ’ αυτούς πρέπει να αναγραφούν οι αμοιβές των μελών Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς τα ποσά αυτά θεωρούνται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.

3. Κωδικοί 351 – 351(υποπίνακας 4Α): Σ’ αυτούς πρέπει να δηλωθούν οι εισφορές που έχουν καταβάλει από μόνοι τους οι φορολογούμενοι στα ασφαλιστικά τους ταμεία (αυτασφάλιση κ.λπ.).

4. Κωδικοί 403 – 404 και 409 – 410 (υποπίνακας 4Γ2), όπου πρέπει να δηλωθούν οι αμοιβές που έχουν λάβει οι μισθωτοί, με βάση απόδειξη δαπάνης.

Σημαντικές εξάλλου είναι και οι παρακάτω αλλαγές:

5. Υποπίνακας 4Δ2: Υπάρχει διαχωρισμός όσον αφορά τη συμπλήρωση των κωδικών που αφορούν το ακαθάριστο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση (κωδικοί 129 – 130) και το ακαθάριστο εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση (κωδικοί 145 – 146).

6. Υποπίνακας 4Ε: Δηλώνεται το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ακινήτων, μετοχών κ.λπ.).

7. Υποπίνακας 4Δ1-Κωδικοί 669-670: Πρέπει να δηλωθούν οι τόκοι (προ φόρων) από καταθέσεις στην αλλοδαπή. Κάθε φυσικό πρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα που έχει αποκτήσει εισοδήματα από τόκους καταθέσεων στο εξωτερικό, πρέπει να συμπεριλάβει και τα ποσά αυτά στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλει στην Ελλάδα. Εάν οι τόκοι πληρώθηκαν μέσω ελληνικής τράπεζας, αυτή έχει παρακρατήσει και έχει αποδώσει τον φόρο επί των τόκων με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει το ποσό των τόκων και του φόρου που παρακρατήθηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει μεσολαβήσει τράπεζα, ή οι τόκοι δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα, πρέπει επιβληθεί φόρος 15% με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

8. Υποπίνακας 4Δ1-Κωδικοί 667-668: Οι φορολογούμενοι θα βρουν και φέτος σ’ αυτούς τους κωδικούς προσυμπληρωμένους τους τόκους καταθέσεων που εισέπραξαν το 2014 από εγχώριες τράπεζες

9. Υποπίνακας 4Δ1-Κωδικοί 675-676: Αναγράφεται ο φόρος που παρακρατήθηκε από τόκους καταθέσεων σε εγχώριες τράπεζες.

10. Υποπίνακας 4Δ1-Κωδικοί 295-296: Αναγράφονται τα μερισμάτα αλλοδαπής προέλευσης, τα οποία θα πρέπει να δηλωθούν φέτος ανεξάρτητα αν έχουν εισαχθεί ή παραμένουν στο εξωτερικό.

Περισσότερα τεκμήρια

Φέτος οι φορολογούμενοι πρέπει να αναγράψουν στη φορολογική δήλωση και τα χρήματα που ξόδεψαν μέσα στο 2014 για την ανέγερση οικοδομών, για αγορές ακινήτων, μετοχών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, ομολόγων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, για σύσταση επιχειρήσεων και για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών. Τα ποσά αυτά θεωρούνται πλέον «τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» και λαμβάνονται υπόψη από την Εφορία για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος. Οι απαλλαγές που ίσχυαν για τις δαπάνες αυτές μέχρι και πέρυσι καταργήθηκαν.

Για τον λόγο αυτό, στον πίνακα 5 του φετινού Ε1 προστέθηκαν και οι ακόλουθοι κωδικοί:

· 743–744 όπου θα πρέπει να αναγραφούν οι δαπάνες που καταβλήθηκαν το 2014 για την αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά (μετοχών κ.λπ.).

· 735–736 όπου θα πρέπει να δηλωθούν οι δαπάνες για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακίνητων ή την ανέγερση οικοδόμων κλπ.

Οι κλασικοί κωδικοί που αφορούν στην καταχώρηση των αναλυτικών στοιχείων των ακινήτων, των αυτοκινήτων και των σκαφών αναψυχής, προκειμένου να υπολογιστούν τα τεκμήρια διαβίωσης, δεν παρουσιάζουν κάποια μεταβολή.

www.money-money.gr