Σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις Μαΐου 2015

Υποχρεώσεις Μαΐου 2015
10 Μαϊ 2015
 1. 10 Μαϊ 2015 Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
11 Μαϊ 2015
  1. 11 Μαϊ 2015 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
20 Μαϊ 2015
  1. 20 Μαϊ 2015 Δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου
  1. 20 Μαϊ 2015 Καταβολή αγγελιoσήμου υπέρ ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ
  1. 20 Μαϊ 2015 Υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων
26 Μαϊ 2015
  1. 26 Μαϊ 2015 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ
  1. 26 Μαϊ 2015Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
28 Μαϊ 2015
  1. 28 Μαϊ 2015 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Μαρτίου)
29 Μαϊ 2015
  1. 29 Μαϊ 2015 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Απριλίου
  1. 29 Μαϊ 2015 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE
31 Μαϊ 2015
  1. 31 Μαϊ 2015 Διαβίβαση πληροφορίων από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα στην Γ.Γ.Π.Σ. (Πιστωτικοί – χρεωστικοί τόκοι – συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες κλπ) 2013 και 2014, χωριστά για κάθε έτος
 1. 31 Μαϊ 2015 Διαβίβαση πληροφορίων από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα στην Γ.Γ.Π.Σ. (Στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών) 2013 και 2014, χωριστά για κάθε έτος
Υποχρεώσεις Μαΐου που μεταφέρονται λόγω αργίας την 2α Ιουνίου 2015
2 Ιουν 2015 Παρακρατούμενοι φόροι

  1. 2 Ιουν 2015Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Μαρτίου)
  1. 2 Ιουν 2015Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαρτίου)
  1. 2 Ιουν 2015Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Μαρτίου)
  1. 2 Ιουν 2015Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Μαρτίου
  1. 2 Ιουν 2015Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαρτίου)

ΙΚΑ-ΑΠΔ

  1. 2 Ιουν 2015Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΑΠΡΙΛΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
  1. 2 Ιουν 2015Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Διάφοροι φόροι και τέλη

  1. 2 Ιουν 2015Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
  1. 2 Ιουν 2015Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
  1. 2 Ιουν 2015Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτήρίων Δημοσίων Θεαμάτων

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 2 Ιουν 2015Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου