Ολη η εγκύκλιος για τη ρύθμιση οφειλών στον ΟΑΕΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559

ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Οργανισμός

Ασφάλισης

Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων

Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΟΙΝ.: Η.Δ.Ι.Κ.Α. ΑΕ

ΤΜΗΜΑ EΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

104 32 ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦ : Ε.ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 5

ΤΗΛ. : 210 5285617

Fax : 210 5285599

e-mail : esoda@oaee.gr

Θέμα: Νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών–Ν.4321/2015

Σχετ.:-Η αρ.πρωτ.Β7/οικ.11798/596/24-3-2015Ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Κ.Α.

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν.4321/2015(ΦΕΚ 32Τ. Α΄/21-3-2015)περί “Ρυθμίσεων για την επανεκκίνηση της Οικονομίας” θεσπίζεται μεταβατικό πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει:

-την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών με σημαντικές εκπτώσεις στα Τέλη Καθυστέρησης και το από 1.1.2013 επιτόκιο

-μεγάλη διάρκεια τμηματικής καταβολής

-τη δυνατότητα μετάπτωσης από άλλη ενεργή ρύθμιση

-τη μη επιβάρυνση οφειλών έως 5.000€ με τόκο αποπληρωμής

-την επιβάρυνση οφειλήςάνω των 5.000€,με μειωμένο επιτόκιοαποπληρωμής

-τη μετάθεση του χρόνου ένταξης στη ρύθμιση,των ασφαλισμένων που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα και έχουν αποδεδειγμένα μηδενικό εισόδημα κατά το έτος χρήσης 2014

-την αυτοδίκαιη ένταξη σε100 δόσεις της νέας ρύθμισης, των ασφαλισμένων που τηρούν τους όρουςτου προσωρινού διακανονισμού του άρθρου 48 Ν.3943/2011 και το υπόλοιπο της οφειλής τους είναι άνω των 15.000€

-ευνοϊκούς όρους τήρησης της ρύθμισης.

Για την καλύτερη κατανόηση και ενιαία εφαρμογή της νέας ρύθμισης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού, δίνονται οι πιο κάτω οδηγίες –διευκρινίσεις:

Α. Δικαιούχοι υπαγωγής

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ασφαλισμένοι (ενεργοί και σε διακοπή, σε κύρια και επικουρική ασφάλιση) , πλην των προαιρετικά ασφαλισμένων(αυτασφάλιση)και αυτών που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Β. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές έως 31.12.2014 οι οποίες:

-Δεν έχουν ενταχθεί σε οποιοδήποτε καθεστώς τμηματικής καταβολής

-Είναι ενταγμένες σε άλλες ρυθμίσεις ή τον προσωρινό διακανονισμό του Ν.3943/2011

-Βρίσκονται σε αναστολή είσπραξης

-Προέρχονται από επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων και δεν υπερβαίνουν τις 500.000€

Δε μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση οφειλές από αναγνωρίσεις χρόνων και χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

Γ. Προϋποθέσεις υπαγωγής

-Υποβολή αίτησης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα Απριλίου 2015 (30.4.2015)

-Η καταβολή των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2015 και έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση.

Δ. Όροι ρύθμισης

1. Επιβάρυνση της κύριας οφειλής με Τέλη Καθυστέρησης, όπως αυτά διαμορφώνονται κατά την 31.12.2012.

2. Επιβάρυνση της κύριας οφειλής από 1.1.2013 και μέχρι τον προηγούμενο μήνα υποβολής της αίτησης με ετήσιο επιτόκιο 8,05%.

3. Εξόφληση σε μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου επιβαρύνσεων (Τελών Καθυστέρησης και επιτοκίου), ως εξής:

α. Εφάπαξ εξόφληση ποσοστό έκπτωσης 100%

β. Έως τριάντα έξι (36) δόσεις -//–//-80%

γ. Από τριάντα επτά (37) έως πενήντα (50) δόσεις -//–//-70%

δ. Από πενήντα μία (51) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις -//–//-60%

ε. Από εβδομήντα τρείς (73) έως εκατό (100) δόσεις -//–//-50%

4. Οφειλές κάτω των 5.000€ κύριας οφειλής δεν επιβαρύνονται με τόκο αποπληρωμής. Οφειλές άνω των 5.000€ επιβαρύνονται με μηνιαίο επιτόκιο 0,25%(ετήσιο 3%).

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των δόσεων ή τη μετάπτωσή του σε μικρότερο αριθμό δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής, επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

5. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πενήντα (50) ευρώ.

6. Η καταβολή της πρώτης δόσηςπραγματοποιείται σε Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.

7. Εκτός τηςπρώτης, οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται υποχρεωτικά σε Πιστωτικά Ιδρύματα με αυτόματη χρέωση Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή).

Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ειδοποίηση του οφειλέτη.

8. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα πληρωμής της πρώτης δόσης (κατά τα γνωστά).

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία μέρα κάθε μήνα.

9. Σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης οι δόσεις είναι ισόποσες και εξοφλούν σταθερό ποσό εισφορών και επιβαρύνσεων.

10. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρησημιας δόσης,ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης, για ένα μήνα. Η καθυστερημένη δόση καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία πληρωμής της επόμενης δόσης.

11. Η εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης,είναι υποχρεωτική.

12. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:

– Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθ.1 του Α.Ν.86/67 (Α΄136), όπως ισχύει, και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.

– Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα συνεχίζονται.

– Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρ.2 του Ν.2556/97.

13. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής στο οποίοπιστοποιείται το υπολειπόμενοποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ε. Δικαιολογητικά

Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται μόνο η υποβολή αίτησης υπαγωγής, η οποία δύναται να υποβληθεί μία φορά.

ΣΤ. Αρμοδιότητα

Αρμόδια Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση είναι το Περιφερειακό Τμήμα Ο.Α.Ε.Ε. που υπάγεται ο ασφαλισμένος οφειλέτης.

Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Ε.

Οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο., λόγω βεβαίωσης των οφειλών τους, υποβάλουν την αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση απευθείας στην Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. που ανήκουν.

Ζ. Υπολογισμός οφειλής

Η οφειλή υπολογίζεται από τη Μηχανογραφική εφαρμογή της ρύθμισης, κατά τα γνωστά, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

– Το επιτόκιο από 1.1.2013 είναι 8,05%

– Οι εκπτώσεις παρέχονται στο άθροισμα των Τελών Καθυστέρησης και επιτοκίου και

– Το επιτόκιο αποπληρωμής είναι 0,25% μηνιαίως.

Παράδειγμα:

Υποβολή αίτησης για ρύθμιση Απρίλιος 2015 Αριθμός Δόσεων 100

Ασφ. Κατηγορία: Π07

Υπολογισμός οφειλής

Κύρια Οφειλή, Χρον.Διάστ. 1/2012-12/2014 36* 445,25 = 16.269,00€

Τέλη Καθυστέρησης έως 31.12.2012: 333,94€

Προσαυξήσεις από 1.1.2013: (8,05%) 1.902,64€

Έκπτωση 50% – (333,94 + 1.902,64) *50%= 1.118,29€

Μερικό σύνολο: 17.387,29€

Τόκος Αποπληρωμής (3%): 2.138,49€

Συνολικό ποσό: 19.525,78€

Ποσό δόσης: 99 x 195,26€

100η : 195,04€ 5

Η. Συμψηφισμός

Ο συμψηφισμός που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.4254/2014, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν.4305/2014 και αφορά χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών έναντιτου Δημοσίου που προέρχονται από επιστροφές Φ.Π.Α. και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εφαρμόζεται και μετά την ένταξη του οφειλέτη στην παρούσα ρύθμιση, μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1/7 των υπόλοιπων δόσεων.Το συμψηφισθέν ποσό, εξοφλεί, κατά προτεραιότητα, τις τελευταίες δόσεις ρύθμισης.

Θ. Ασφαλιστική Ικανότητα

Για τους όρους χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές περίθαλψης θα εκδοθεί οδηγία από τη Γενική Δ/νση Παροχών.

Ι. Απώλεια ρύθμισης

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

– Καθυστέρηση, πέραν της μιας δόσης, ανά έτος προγράμματος ρύθμισης.

– Καθυστέρησημίας δόσης,πέραν του ενός μηνός.

– Μη εμπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της.

Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως συνέπειες:

– Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης.

– Την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκου.

– Την επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Επισημαίνεται ότι οι οφειλέτες που θα απωλέσουν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, μπορούν να υπαχθούν στην Πάγια ρύθμιση Ν.4152/2013.

Κ. Οφειλές –Φυσικά πρόσωπα (Διακοπή ασφάλισης)

Οφειλέτες -φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους, εφόσον έχουν αποδεδειγμέναμηδενικό εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014), μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους την αναστολή των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων σε βάρος τους για περίοδο δώδεκα (12) μηνών.

Για την άσκηση του δικαιώματος πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση έως 30.4.2015με την οποία ζητείται η αναστολή εισπρακτικών μέτρων και διώξεων για περίοδο δώδεκα (12) μηνών.

Η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86με την οποία δηλώνεται ότι:

– Το εισόδημα οικονομικού έτους 2015 είναι μηδενικό και

– Υποχρεούται να υποβάλλει αντίγραφο εκκαθαριστικούσημειώματος Φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους2015, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της Φορολογικής Δήλωσης.

Με νεότερη αίτηση η οποία μπορεί να υποβληθεί έως 31.3.2016, ζητείται η ένταξη στη ρύθμιση και υποβάλλεται αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2015.

Για την απόδειξη του μηδενικού εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη επιδόματα ανεργίας και προνοιακές παροχές.

Η ένταξη στη ρύθμιση γίνεται μετά την πάροδο του δωδεκάμηνου αναστολής, εκτός αν ο ασφαλισμένος επιθυμεί νωρίτερα.

Προσοχή!

Εφόσον από τον έλεγχο του εκκαθαριστικού σημειώματος προκύπτει ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις εισοδηματικές προϋποθέσεις (έχει εισόδημα) δε μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση.

Επισημαίνεται ότι ασφαλισμένοι σε διακοπή που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις αλλά δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος αναστολής, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση υποβάλλοντας αίτηση –όπως οι λοιποί ασφαλισμένοι-έως 30.4.2015.

Οφειλέτες σε διακοπή που οι οφειλές τους έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ, θα πρέπει να απευθύνονται στο Υποκατάστημα ΚΕΑΟ που ανήκουν.

Λ. Μετάπτωση στη νέα ρύθμιση

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν μετά από αίτησή τους , οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές, το πλήθος των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί στην προϋφιστάμενη ρύθμιση θα αφαιρείται από τον επιλεγέντα αριθμό δόσεων της νέας ρύθμισης.

Π.χ. Οφειλέτης με ενεργή ρύθμιση Νέας Αρχής που έχει καταβάλλει μέχρι σήμερα 14 δόσεις μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση με αριθμό δόσεων από 1 έως 86.

Για τον υπολογισμό της οφειλής στις περιπτώσεις μετάπτωσης ενεργής ρύθμισης στη νέα ρύθμιση, ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:

1. Παρέχονται οι εκπτώσεις Τελών Καθυστέρησης και επιτοκίου που αναλογούν στο καταβληθέν ποσό, σύμφωνα με τους όρους της κάθε ρύθμισης.

2. Προσδιορίζεται ο αριθμός δόσεων της νέας ρύθμισης αφού αφαιρεθεί το πλήθος δόσεων της προϋφιστάμενης.

3. Το υπόλοιπο ποσό κύριας οφειλής επαναϋπολογίζεται, λαμβάνοντας τέλη καθυστέρησης έως 31.12.2012, κατά τα γνωστά, και, μετά την 1.1.2013, επιτόκιο 8,05%, όπως διαμορφώνονται έως τον προηγούμενο μήνα της αίτησης.

4. Το σύνολο των πρόσθετων τελών και επιτοκίου τυγχάνει της έκπτωσης που αντιστοιχεί στο επιλεγέν σχήμα δόσεων.

5. Συνυπολογίζεται το πιστωτικό υπόλοιπο της παλαιάς ρύθμισης.

6. Εφαρμόζεται τόκος αποπληρωμής 0,25% μηνιαίως.

7. Το τελικό ποσό επιμερίζεται ισόποσα στις δόσεις.

Η μηχανογραφική υλοποίησητης μετάπτωσης ενεργών ρυθμίσεων στην παρούσα θα ακολουθήσει μετά την παράδοση της βασικής εφαρμογής ρύθμισης.

Ασφαλισμένοι που επιθυμούν τη μετάπτωση στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση και να ενημερώνονται ώστε να συνεχίσουν να εξυπηρετούν την προϋφιστάμενη ρύθμιση, μέχρι να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα.

Μ. Προσωρινός διακανονισμός Ν.3943/2011

Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 Ν.3943/2011, όπως ισχύει, και τηρούν τους όρους, εντάσσονταιαυτοδίκαια στην παρούσα ρύθμιση σε εκατό (100) δόσεις εφόσον το υπόλοιπο ποσό οφειλής τους είναι άνω των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Οι ασφαλισμένοι αυτοί, με αίτησή τους μπορούν ναζητήσουν την υπαγωγή τους σε μικρότερο αριθμό δόσεων.

Οφειλέτες που έχουν μικρότερο των 15.000€ ποσό οφειλής παραμένουν στον προσωρινό διακανονισμό του Ν.3943/2011, εκτός αν επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση.

Για την αυτοδίκαιη μετάπτωση, θα ληφθεί υπόψη για το ύψος της οφειλής και το ενεργό δικαίωμα, η κατάσταση του διακανονισμού κατά το 1οδίμηνο 2015.

Ο ακριβής χρόνος μετάπτωσης στη νέα ρύθμιση θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ και θα ενημερωθείτε με νεότερη οδηγία στης Υπηρεσίας μας. Κατά το χρόνο που θα μεσολαβήσει, οι ασφαλισμένοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης, θα πρέπει να εξυπηρετούν τον υφιστάμενο διακανονισμό και να ενημερώνονται για τη μετάπτωσή τους στη νέα ρύθμιση.

Ν. Γενικές Οδηγίες

– Κατά την υποβολή του αιτήματος για ένταξηστη ρύθμιση θα πρέπει να ελέγχονται και ταυτοποιούνται ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότηταςκαι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)του ασφαλισμένου και να πραγματοποιούνται, όπου απαιτείται, οι σχετικές μεταβολές.

– Το έντυπο ανάθεσης πάγιας εντολής παραμένει, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της νέας ρύθμισης.

– Η καταβολή της πρώτης δόσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση. Η μη καταβολή της εντός της προθεσμίας των πέντε (5) εργάσιμων ημερών δε συνιστά απώλεια της ρύθμισης καθόσον ο οφειλέτης δεν έχει υπαχθεί σε αυτή.

Ασφαλισμένοι οφειλέτες που δε θα καταβάλλουν εμπρόθεσμα την πρώτη δόση, μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση έως 30.4.2015.

– Η απόφαση της ρύθμισης και το πιστοποιητικό οφειλής χορηγούνται μετά την καταβολή της πρώτηςδόσης.

– Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση φυσικών προσώπων που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα είναι η έκδοση οριστικής απόφασης διαγραφής.

– Εκπρόθεσμες τρέχουσες εισφορές εκτός ρύθμισης εξακολουθούν να επιβαρύνονται με το ετήσιο επιτόκιο που καθορίζεται στην παρ.11 υποπ. ΙΑ2 παρ.ΙΑ Ν.4152/2013(8,05%).

– Ληξιπρόθεσμες οφειλές που προκύπτουν από αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας και δεν παρακολουθούνται από το Μηχανογραφικό Σύστημα (π.χ. ανακατάταξη ασφαλιστικών κατηγοριών, αποχαρακτηρισμός, ΛΑΦΚΑ, κλπ.) μπορούν να ρυθμιστούν, παράλληλα ή όχι με οφειλές εντός Μ.Σ., εφόσον:

 Δεν υπάρχει καμία άλλη οφειλή εντός Μ.Σ. και

 Δεν υπάρχει άλλη ενεργή ρύθμιση (εντός ή εκτός Μ.Σ.)

Για την ένταξη στην παρούσα ρύθμιση των οφειλών αυτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι

οδηγίες που έχουν δοθεί με το αρ.πρωτ.ΔΙΕΣ/Φ10/03/53948/13-1-2015 έγγραφο της

Υπηρεσίας μας, που εκδόθηκε για τις οφειλές αυτές με αφορμή τη ρύθμιση Ν.4305/2014.

(Συνημμένα έντυπο απόφασης ρύθμισης).

– Το ενεργό δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία εξακολουθεί να ισχύει κατά τη μετάπτωση από άλλη ενεργή ρύθμιση στην παρούσα.

Της παρούσης με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό των Υπηρεσιών.

Συν/να: 1. Αίτηση υπαγωγής

2. Αίτηση μετάπτωσης

3. Αίτηση αναστολής εισπρακτικών μέτρων

4. Σχέδιο απόφασης τμηματικής εξόφλησης της ρύθμισης

5. Σχέδιο απόφασης εφάπαξ εξόφλησης

6. Σχέδιο πιστοποιητικού οφειλής

7. Υπεύθυνη Δήλωση

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ι. ΜΑΡΙΑ