Ανανέωση δελτίου ανεργίας μέσω Διαδικτύου

Σύμφωνα με απόφαση Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. ορίζεται ότι η ανανέωση του δελτίου ανεργίας αποκλειστικά μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης θα εφαρμοστεί από τις 4 Ιανουαρίου του 2016. Οι αιτήσεις για τις παροχές του ΟΑΕΔ, εκτός της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και ΕΤΑΠ − ΜΜΕ, θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτύου, από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους, με τη χρήση κωδικών από την ίδια ημερομηνία.

Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ηλεκτρονικά, θα μπορεί κανείς να εκδίδεται Βεβαίωση Ανεργίας και Βεβαίωση Συμμετοχής σε δράσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, αν και στην περίπτωση αυτή συνεχίζει να ισχύει και η δυνατότητα έκδοσης με αυτοπρόσωπη παρουσία του ανέργου σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

Η Βεβαίωση Ανεργίας και οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής σε δράσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που χορηγούνται με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, φέρουν προηγμένη υπογραφή και ασφαλή χρονολόγηση και έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

Δυνατότητα χρήσης της ως άνω ηλεκτρονικής υπηρεσίας θα έχουν όλοι οι επιδοτούμενοι ή μη άνεργοι εφόσον έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο μηχανογραφημένο σύστημα και διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς χρήστη.