Περαίωση για ξεχασμένες δηλώσεις και άλλες υποχρεώσεις για περιόδους έως 31.12.2014

Μία ακόμη περαίωση για «ξεχασμένες» δηλώσεις και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν σε περιόδους μέχρι 31.1.2014 έρχεται και πάλι στο προσκήνιο της καθημερινότητάς μας. 

Στον πρόσφατο νόμο για τη ρύθμιση των 100 δόσεων (ν. 4321/2015), εκτός των άλλων υπάρχει και μία διάταξη που αφορά σε όλους αυτούς που δεν εκπλήρωσαν εμπρόθεσμα κάποια φορολογική τους υποχρέωση για περιόδους έως 31.12.2014. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ανωτέρω νόμου, ισχύουν τα ακόλουθα:

«[…] 2. Στη ρύθμιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014 […]».

Από την παραπάνω διάταξη και με την επιφύλαξη της εγκυκλίου που αναμένεται σύντομα, προκύπτει ότι, οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., φορολογίας εισοδήματος, καθώς και λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις προς την φορολογική Διοίκηση), μπορούν το κάνουν μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στη ρύθμιση του νόμου αυτού και να απαλλαχθούν από τα πρόστιμα της εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων του ν. 4174/2014. Βέβαια, πρέπει να αναμένουμε και την ερμηνευτική εγκύκλιο του υπ. Οικ. αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα, η οποία και θα δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι, η πιο πρόσφατη διάταξη -από τις πολλές μέχρι σήμερα περαιώσεις- που προέβλεπε περαίωση στην υποβολή δηλώσεων, κ.λπ. χωρίς πρόστιμα, ήταν αυτή του 2010, με τον ν. 3842/2010 (σ.σ. βλέπε τις διατάξεις του άρθρου 84 του νόμου «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»). Όλοι θυμόμαστε τις διατάξεις αυτές και τις ουρές στις Δ.Ο.Υ. για την υποβολή των ξεχασμένων δηλώσεων με τη γνωστή σημείωση πάνω στα σχετικά έντυπα «υποβολή βάσει της ΠΟΛ. 1044/2010».

www.taxheaven.gr