Δεν θα υποβάλλουν δήλωση οι 18άρηδες που δεν διαθέτουν κανένα εισόδημα

Σύμφωνα με την απόφαση του υπ. Οικ. ΠΟΛ. 1067/20.3.2015, έγινε γνωστό ότι οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2014, μόνο εφόσον είχαν εισοδήματα πραγματικά ή τεκμαρτά ή φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. Συνεπώς, όσοι φορολογούμενοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους αλλά δεν είχαν κατά το φορολογικό έτος 2014 κανένα εισόδημα, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης. 

Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό, ότι σύμφωνα με την περ. θ’  της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4172/2013, για όσους φορολογούμενους δεν είχαν στο φορολογικό έτος 2014 κανένα πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, δεν εφαρμόζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους.

Επίσης, από τις κείμενες διατάξεις προκύπτει ότι οι φοιτητές και τα ενήλικα τέκνα που είχαν εισοδήματα κατά το φορολογικό έτος 2014 υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013.