Έκπτωση φόρου για εισοδήματα εξωτερικού των φορολογικών κατοίκων Ελλάδας

Του Ορέστη Σεϊμένη επιστημονικού συνεργάτη  *Φοροτεχνικός-Συγγραφέας

Εισόδημα που αποκτά στην Αλλοδαπή ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος

Κάθε φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, για το οποίο έχει φορολογηθεί εκεί στην αλλοδαπή, μπορεί να τύχει της μείωσης του φόρου εισοδήματος της παρ.1 του άρθρου 9του ν.4172/2013 στην Ελλάδα με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για να μην πληρώσει διπλό φόρο: δηλαδή στην Ελλάδα και στο άλλο κράτος

Εάν δηλαδή κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ένας φορολογούμενος που έχει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του φορολογούμενου αυτού, όσον αφορά στο εισόδημα αυτό, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα. Πρόκειται για την εφαρμογή της διεθνούς μεθόδου «πίστωσης φόρου αλλοδαπής» (creditmethod).

Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Τα δικαιολογητικά αυτά ορίσθησαν με την ΠΟΛ.1026/22-1-2014 και αναλύονται παρακάτω κατά περίπτωση Ν.4172/2013 άρθρο 9 παρ.1

Το ύψος του φόρου που εκπίπτει στην Ελλάδα

Η μείωση του φόρου εισοδήματος που εκπίπτει δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Ν.4172/2013 άρθρο 9 παρ.2

Παράδειγμα :

 

Εισόδημα στην αλλοδαπή 10.000€
φόρος στην Ελλάδα π.χ. 1.500€
ΜΕΙΟΝ :φόρος που καταβλήθηκε στην Αλλοδαπή π.χ. -1.000€
Υπόλοιπο φόρου που θα καταβληθεί στην Ελλάδα = 500€

Λεπτομέρεια-υπενθύμιση

Το φυσικό πρόσωπο που έχει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα φορολογείται (στην Ελλάδα) για το Παγκόσμιο εισόδημά του. Επομένως πρέπει να φορολογηθεί (στην Ελλάδα) και για τα εισοδήματα που αποκτά στο Εξωτερικό. Στο εξωτερικό όμως φορολογείται για τα εισοδήματα που αποκτώνται εκεί. Για να αποφεύγονται λοιπόν διπλοφορολογήσεις στα δύο κράτη αλλά και ταλαιπωρίες από τα διάφορα φορολογικά όργανα που πολλές φορές δεν βοηθούσαν στην απόδοση της φορολογικής δικαιοσύνης και άφηναν τους φορολογούμενους μόνους να αντιμετωπίζουν πιεστικές καταστάσεις, ήλθε αυτή η διάταξη να απλοποιήσει τα πράγματα και να βοηθήσει τις συναλλαγές με το εξωτερικό που είχαν μετατραπεί σε ένα απέραντο βασανιστήριο για τους συναλασσόμενους Ελληνες με το εξωτερικό.

Τά δικαιολογητικά που χρειάζονται όταν το εισόδημα προέρχεται από χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει Διμερή Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας :

Χρειάζεται βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

Τά δικαιολογητικά που χρειάζονται όταν το εισόδημα προέρχεται από χώρα με την οποία η Ελλάδα ΔΕΝ έχει υπογράψει Διμερή Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας :

Χρειάζεται βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή.

Τά δικαιολογητικά που χρειάζονται όταν το εισόδημα προέρχεται από Νομικό Πρόσωπο του Εξωτερικού :

Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου από Νομικό Πρόσωπο , απαιτείται βεβαίωση από το πρόσωπο αυτό, θεωρημένη από την αρμόδια φορολογική αρχή, ή βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή

Τά δικαιολογητικά που χρειάζονται όταν το εισόδημα προέρχεται από Φυσικό Πρόσωπο του Εξωτερικού

Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου από Φυσικο Πρόσωπο, απαιτείται βεβαίωση από το πρόσωπο αυτό, θεωρημένη από την αρμόδια φορολογική αρχή, ή βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή

Η Εισημείωση της Χάγης (ΑPOSTILLE) :

Η βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Χάγης (ν. 1497/1984), εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει κάθε φορά.

Η Προξενική Θεώρηση

Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης , η βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής θα πρέπει να φέρει την προξενική θεώρηση.

Πρωτότυπη μεταφρασμένη βεβαίωση

Η σχετική βεβαίωση υποβάλλεται πρωτότυπη και απαιτείται η επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα.

Ποια εισοδήματα (που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό) εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη για τα οποία συμψηφίζεται στην Ελλάδα ο φόρος που καταβλήθηκε στο Εξωτερικό γι αυτά .

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη μέθοδος του συμψηφισμού του φόρου συμπεριλαμβάνεται στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η χώρα μας με άλλα κράτη.

Κατά την γνώμη μας τα εισοδήματα για τα οποία έχει εφαρμογή η ανωτέρω διάταξη συμψηφισμoύ του φόρου είναι :

συντάξεις

κέρδη από ελευθέρια επαγγέλματα

μισθοί

εισόδημα από ενοίκια ακίνητα

εισόδημα από κινητές αξίες

Ποιοι κωδικοί θα συμπληρωθούν στην φορολογική δήλωση

Για να συμψηφιστεί ο φόρος των εισοδημάτων που αποκτούν στο εξωτερικό οι Ελληνες φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, γράφονται στον πίνακα Ζ΄ της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Ο φόρος που κατεβλήθη στο εξωτερικό και πρέπει να συμψηφιστεί στην Ελλάδα γράφεται στον πίνακα 8 της Φορολογικής Δήλωσης στους ειδικούς κωδικούς της κάθε πηγής εισοδήματος.

www.forologikanea.gr