Ποια πρόσωπα θεωρούνται «συνδεδεμένα»

Τους κανόνες βάσει των οποίων οι ελεγκτικές αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις ή και φυσικά πρόσωπα ως «συνδεδεμένα» περιγράφει έγγραφο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Ως συνδεδεμένο πρόσωπο νοείται κάθε πρόσωπο που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται.

Ειδικότερα, ως συνδεδεμένα πρόσωπα θεωρούνται τα κατωτέρω:

(α) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον 33%, βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,

(β) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον 33%, βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου και

(γ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.

Σύμφωνα με το έγγραφο, από τη στιγμή που δύο οντότητες θα θεωρούνται συνδεδεμένες, τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών που πρακτικά κάνει λόγο για την υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης.

www.forologikanea.gr