Διορθώσεις Ε9 χωρίς πρόστιμο και για το 2010

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή  μαζί με την παράταση έως 31.12.2014 για την διόρθωση των Ε9, προβλέπεται και η δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων ακινήτων από τους φορολογούμενους και για το 2010 χωρίς πρόστιμο όπως ακριβώς ίσχυε για τα έτη  2011-2012-2013-2014.

Αιτιολογική

Επί του άρθρου 2

Με την παράγραφο 4 παρατείνεται μέχρι την 30.12.2014 η προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων ακινήτων για το έτος 2014. Με την παράγραφο 5 λόγω της υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2010, ορίζεται εμπρόθεσμη η υποβολή των δηλώσεων αυτών, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μέχρι και την 30.12.2014, προκειμένου να υπάρχει ανάλογη ρύθμιση με τις δηλώσεις Ε9 των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014. Η ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους ισονομίας των φορολογουμένων, αφού η ίδια ρύθμιση ισχύει ήδη για τις δηλώσεις Ε9 των επόμενων ετών που θα υποβληθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τη διαρκή ενημέρωση του περιουσιολογίου-Ε9

1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.4223/2013 (287 Α’) η ημερομηνία «1.1.2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.1.2015».

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (312 Α’) η ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 2015» και στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουάριου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014, υποβάλλεται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2015.»

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 η ημερομηνία «16η Νοεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η Μαρτίου 2015».

4. Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 η φράση «τη 19η Δεκεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από τη φράση «την 30ή Δεκεμβρίου 2014».

5. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 η φράση «των ετών 2011,» αντικαθίσταται από τη φράση «των ετών 2010, 2011,» και η ημερομηνία «19η Δεκεμβρίου 2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30ή Δεκεμβρίου 2014».

www.taxheaven.gr