ΜΥΦ… ήρθαν για να μείνουν..!!

Οι τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις που από 1/1/2014 θα αντικαταστήσουν τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ.

ΜΥΦ, οι τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις που κατάφεραν από 1/1/2014 να αντικαταστήσουν τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Δυστυχώς δεν αλλάζει μόνο το όνομα αλλά και όλη η φιλοσοφία τους!

Στις καταστάσεις που θα σταλούν πρέπει να φαίνονται όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού (αφού δεν υπάρχει κάποιο όριο στην αξία τους), το Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, η καθαρή αξία των συναλλαγών, το πλήθος των παραστατικών καθώς και το Φ.Π.Α. που τις επιβαρύνει.

Ειδικότερα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:

1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται συγκεντρωτικά ανά Α.Φ.Μ., διαχωρίζοντας τα χρεωστικά από τα πιστωτικά τιμολόγια.

2. Λιανικές πωλήσεις, που υποβάλλονται υποχρεωτικά µε µία εγγραφή ανά ταμειακή και µία εγγραφή για όλες τις υπόλοιπες λιανικές πωλήσεις (χειρόγραφες, μηχανογραφικές κλπ.). Για το 2014, μας δίνεται η δυνατότητα να καταγράψουμε όλες τις λιανικές πωλήσεις σε μία εγγραφή.

3. Έξοδα – Αγορές, που υποβάλλονται συγκεντρωτικά ανά Α.Φ.Μ., αναγράφοντας σε ξεχωριστή γραμμή τα χρεωστικά από τα πιστωτικά τιμολόγια.

4. Λοιπές δαπάνες, που υποβάλλονται µε µία εγγραφή και αφορούν δαπάνες για τις οποίες έχει εκδοθεί παραστατικό στο οποίο δεν αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του λήπτη (πχ. απόδειξη από ταμειακή).

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

 

 • Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξαρτήτως της κατηγορίας των βιβλίων που τηρεί (συμπεριλαμβανομένου των αγροτών)
 • Κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα ανεξαρτήτως κερδοσκοπικού ή μη, χαρακτήρα.
 • Οποιοσδήποτε έχει ελληνικό Α.Φ.Μ. και είναι υποκείμενος στο Φ.Π.Α. ασκώντας συναλλαγές με αυτό ανεξάρτητα αν εδρεύει στο εσωτερικό της χώρας.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

 

 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους ορίζεται για όλους η τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από το ημερολογιακό τρίμηνο που αφορούν, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων ή απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών.

 

 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Οι υπόχρεοι υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων που τηρούν , πρέπει να υποβάλουν τις καταστάσεις μέχρι την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από το ημερολογιακό τρίμηνο που αφορούν.

Οι απαλλασσόμενοι του Φ.Π.Α. πρέπει να τις υποβάλλουν μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.

Κατ’ εξαίρεση για το ημερολογιακό έτος 2014, οι καταστάσεις προμηθευτών και πελατών όλων των τριμήνων υποβάλλονται μέχρι τις 2/2/2015.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ:

 

 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:

Ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλομένου καταχωρούμε:

 

 • Τα χρεωστικά τιμολόγια και κάθε παραστατικό που επέχει θέση τιμολογίου, είτε αφορά πώληση αγαθών είτε παροχή υπηρεσιών
 • Τα πιστωτικά τιμολόγια και κάθε φορολογικό στοιχείο που επέχει θέση πιστωτικού τιμολογίου και αφορούν τις παραπάνω περιπτώσεις.

        Συγκεντρωτικά, χωρίς την αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου καταχωρούμε:

 

 • Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται από φορολογικές ταμειακές μηχανές, ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ.
 • Οι χειρόγραφες ή μηχανογραφικές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών συμψηφισμένες με τις αποδείξεις επιστροφής και
 • Τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί για την αυτοπαράδοση αγαθών.

        Να αναφέρουμε εδώ ότι για το έτος 2014 οι αποδείξεις που εκδίδονται από   Φ.Τ.Μ. μπορούν να καταχωρούνται μαζί με τις υπόλοιπες αποδείξεις χωρίς να αναγράφουμε τον αριθμό μητρώου της ταμειακής μηχανής.

 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ:

Ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλομένου καταχωρούμε:

 

 •          -Τα χρεωστικά τιμολόγια και κάθε παραστατικό που επέχει θέση τιμολογίου, είτε αφορά πώληση αγαθών είτε παροχή υπηρεσιών
 • Τα πιστωτικά τιμολόγια και κάθε φορολογικό στοιχείο που επέχει θέση πιστωτικού τιμολογίου και αφορούν τις παραπάνω περιπτώσεις.

 Συγκεντρωτικά, χωρίς την αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου καταχωρούμε:

 • Ληφθέντα παραστατικά που έχουν εκδοθεί σε όνομα τρίτου προσώπου, όπως είναι οι λογαριασμοί Ε.ΥΔ.Α.Π., Δ.Ε.Η., από αυτό που επιβαρύνει πραγματικά η δαπάνη.

 

 • Ειδικά για το έτος 2014, τα παραστατικάπου εκδίδονται από την Δ.Ε.Η., την Ε.ΥΔ.Α.Π. και από εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας μπορούν να εμφανίζονται συγκεντρωτικά χωρίς να δηλώνουμε το Α.Φ.Μ. του εκδότη.

 

 • Αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής.

 

 • Τίτλους κτήσης (πρώην αποδείξεις δαπανών) επειδή ο αντισυμβαλλόμενος στερείται Α.Φ.Μ.

 

   Σημείωση: Στην περίπτωση που ο Φ.Π.Α. της συναλλαγής δεν εκπίπτει, μπορεί να καταχωρείται μαζί με την αξία.  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

 

 • Οι ενδοκοινοτικές και οι προς τρίτες χώρες παραδόσεις ή λήψεις αγαθών-υπηρεσιών
 • Τα έξοδα μισθοδοσίας
 • Τα ενοίκια των ακινήτων και οι κοινόχρηστες δαπάνες αυτών
 • Οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης
 • Οι συνδρομές στα επαγγελματικά επιμελητήρια και συλλόγους για τις οποίες εκδίδονται αποδείξεις είσπραξης
 • Τα γραμμάτια προκαταβολής των δικηγορικών συλλόγων και τα μερίσματα αυτών
 • Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών
 • Τα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα
 • Οι πωλήσεις εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων, συμπεριλαμβανομένου των αποδείξεων πώλησης εισιτηρίων και τα πιστωτικά τιμολόγια αυτών.
 • Οι τόκοι καταθέσεων και οι προμήθειες που χορηγούνται από τις Τράπεζες (εξαιρούνται οι προμήθειες των πιστωτικών καρτών)
 • Το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και το Ε.Ε.Τ.Α. που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.

www.forologikanea.gr