Η Υποβολή της δήλωσης του Ε9 θα γίνεται εντός 30 ημερών

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής, για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα εμπράγματα  δικαιώματά του , ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων  (Ε9) εντός 30 ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα.

Ποιές θεωρεί ο νόμος μεταβολές  στα ακίνητα

  • προσθήκη νέου ακινήτου ή
  • διαγραφή  ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του υπόχρεου, αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή μεταβίβασης.
  • απόκτηση  ακινήτων λόγω κληρονομικής διαδοχής, αναγράφονται τα στοιχεία του αποβιώσαντος και η ημερομηνία θανάτου αυτού.
  • απόκτηση ακινητου λόγω Γονικής  Παροχής
  • πώληση ακινήτου
  • αφαίρεση ακινήτου λόγω παροχής της Γονικής Παροχής
  • Αφαίρεση ακινήτου λόγω θανάτου

Σε περίπτωση δήλωσης μεταβολής που επήλθε σε ακίνητο, αναγράφονται τα στοιχείαπου αποδεικνύουν τη μεταβολή

Αρθρο 23 παρ.3α  N.3427/2005   

Αρθρο  6 παρ. 3  Ν. 4223/13

και άρθρο 3 παρ.Δ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ του Ν.4254/7-4-2014   

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ!

Ειδικά ,η δήλωση Εγια κάθε σύστασηαπόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβεχώρα από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου2014, υποβάλλεται μέχρι και την31ηΙανουαρίου2015.

Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι η ισχύς του 30ήμερου υποβολής μεταβολών του Ε9 αρχίζει από την 1η/12/2014. Με άλλα λόγια εάν αγοράσω κλπ ένα ακίνητο την 4η/12/2014 θα πρέπει να το δηλώσω στο Ε9 μέχρι την 4η/1/2015 .

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ :

Σε περίπτωση κατά την οποία, εντός της προθεσμίας υποβολής δήλωσης, αποκτάται και μεταβιβάζεται το ίδιο ακίνητο ή μεταβάλλονται στοιχεία αυτού, απαιτείται η υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων.

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ :  Αγόρασα ένα σπίτι την 10/12/2015  και το πούλησα την 20/4/2015 . Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλλω δύο δηλώσεις Ε9 : μία έως την 10/1/2015 για την αγορά του ακινήτου και μία έως την 20/5/2015 για την πώλησή του.ΠΟΛ.1200/3-9-2014

Πλην της κληρονομικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς.

www.forologikanea.gr