Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων Ν.4172/2013

Με τον ν.4172/2013 αλλάζει πλήρως ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις από τη διαχειριστική χρήση που αρχίζει την 01/01/2014, ενώ για αυτές που έχουν σχηματισθεί κατά την διάρκεια των διαχειριστικών περιόδων 2010-2013,  θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994.

Σύμφωνα με το αρθ. 26 του ν. 4172/2013, οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων θα υπολογίζονται βάσει της διάρκειας που οι απαιτήσεις μένουν ανοιχτές, ως εξής:

         Ποσά Απαίτησης, Ποσοστά Πρόβλεψης

Βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση της πρόβλεψης είναι να έχουν «αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης».

Οι   κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την είσπραξη δεν προσδιορίζονται, θα πρέπει όμως οι ενέργειες αυτές να διασφαλίζουν το δικαίωμα είσπραξης χωρίς να περιορίζονται απαραίτητα στις ένδικες ενέργειες. Η σφράγιση επιταγής με έκδοση διαταγής πληρωμής, η αποστολή εξωδίκου, κ.α., είναι μεταξύ των ενεργειών που διασφαλίζουν αυτό το δικαίωμα. Το είδος της ενέργειας εξαρτάται και από το ύψος της απαίτησης και την φερεγγυότητα του οφειλέτη.   

Η απαίτηση διαγράφεται για φορολογικούς σκοπούς μόνον όταν πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

 1. Η οφειλή έχει εγγραφή ως έσοδο στα βιβλία της εταιρίας.
 2. Η οφειλή έχει διαγραφή από τα βιβλία του φορολογούμενου.
 3. Έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.

 Δεν επιτρέπεται σχηματισμός πρόβλεψης επισφαλειών:

 

 • για απαιτήσεις από το δημόσιο ή των Ο.Τ.Α.,
 • για απαιτήσεις οι οποίες καλύπτονται από ασφάλιση ή εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή εμπράγματη ασφάλεια ή από εγγύηση του δημοσίου,
 •  για απαιτήσεις από μετόχους, εταίρους ή θυγατρικές της εταιρίας με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 10%, εκτός εάν:
  • για την αξίωση των απαιτήσεων αυτών υπάρχει εκκρεμοδικία,
  • ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτημα πτώχευσης ή εξυγίανσης,
  • σε βάρος του οφειλέτη έχει ξεκινήσει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

Παράδειγμα

Απαίτηση 900€

Διάρκεια ανοιχτού υπολοίπου 14 μήνες

Η εταιρία θα πρέπει να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την είσπραξη της οφειλής όπως κοινοποίηση εξωδίκου, έκδοση διαταγής πληρωμής κτλ. και στη συνέχεια μπορεί να διενεργήσει πρόβλεψη για την επισφάλεια αυτή.

Εν αντιθέσει, με το αρθ. 31 του ν. 2238/1994, η εταιρία θα μπορούσε να διαγράψει αυτό το ποσό (έως 1.000€) από τις σχηματισμένες προβλέψεις της χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε ενέργεια που θα αύξανε περεταίρω τη ζημιά της. 

Ειδικές Περιπτώσεις

1) Εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων – Factoring

Οι εταιρίες factoring δικαιούνται να διενεργήσουν προβλέψεις έως :

 

 • 1,5% επί του μέσου ετήσιου ποσού που έχουν προεξοφλήσει από εξαγωγική δραστηριότητα, χωρίς δικαίωμα αναγωγής και
 • 1% επί του μέσου ετήσιου ποσού που έχουν προεξοφλήσει με δικαίωμα αναγωγής.

2) Εταιρίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Για τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, το ποσοστό πρόβλεψης ανέρχεται στο 2% επί του συνολικού ύψους των μισθωμάτων από τις συμβάσεις μίσθωσης που έχουν συναφθεί μέσα στην διάρκεια της φορολογικής χρήσης. Το σωρευμένο σύνολο των προβλέψεων (τρέχουσας χρήσης και προηγούμενων χρήσεων) που εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

3) Τράπεζες

Το ποσοστό της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων ανέρχεται σε 1% επί του ετήσιου μέσου όρου τωνπραγματικών χορηγήσεων (από απαιτήσεις κεφαλαίου και από τους εγγεγραμμένους τόκους) όπως προκύπτει από τις μηνιαίες καταστάσεις των τραπεζών. Εξαιρούνται για τον υπολογισμό των προβλέψεων:

 •  οι επισφαλείς ή μη εισπρακτέοι τόκοι, τους οποίους η τράπεζα έχει δικαίωμα να μην εγγράψει στα βιβλία της,
 • τα κεφάλαια που δόθηκαν για κάλυψη ομολογιακού δανείου ιδιωτικής επιχείρησης,
 • τα κεφάλαια που δόθηκαν για απόκτηση μετοχών κατά τη σύσταση ή κατά την αύξηση κεφαλαίου, ιδιωτικών επιχειρήσεων
 • οι χορηγήσεις προς το Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ
 • οι χορηγήσεις οι οποίες έχουν την εγγύηση του Δημοσίου.

Σχολιασμός

Βάσει του ν. 2238/1994 ο οποίος ίσχυε μέχρι 31/12/2013, οφειλές έως 1.000€ μπορούσαν να διαγραφούν από τις σχηματισμένες προβλέψεις χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες – κατάλληλες ενέργειες – για την είσπραξη των οφειλών αυτών. Με τον νέο νόμο και για τις προβλέψεις που θα σχηματισθούν από τη χρήση που ξεκινάει την 01/01/2014, οι εταιρίες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι προέβησαν στις κατάλληλες ενέργειες για την είσπραξη ακόμη και μικροποσών. Οι ενέργειες αυτές θα αυξήσουν περαιτέρω τα κόστη και τη ζημιά από την μη είσπραξη των απαιτήσεών τους. Στην περίπτωση που δεν προβούν στις κατάλληλες ενέργειες – οι οποίες θα πρέπει να αποσαφηνιστούν – τότε οι ζημιές από επισφαλείς απαιτήσεις δεν θα αναγνωρίζονται φορολογικώς και θα γίνεται αναμόρφωση των λογιστικών αποτελεσμάτων προκειμένου να φορολογηθούν.

Πηγή:  Power-Tax