10 “ψιλά” γράμματα στη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα

Πολλά ψιλά γράμματα έχει η νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων με τις 100 δόσεις. Πρόκειται για κρίσιμες λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι καθώς επηρεάζουν άμεσα τη δυνατότητά τους να είναι συνεπείς ή να προχωρούν σε συναλλαγές όπως η μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων.

Ειδικότερα:
1.       Με την υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλονται όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν ληφθεί εναντίον του οφειλέτη όπως είναι η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και οι πλειστηριασμοί ακινήτων. Ωστόσο, ειδικά για το μέτρο της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων αυτό αναστέλλεται μόνο εφόσον έχει ήδη εξοφληθεί το 50% της οφειλής. Έτσι, ο φορολογούμενος στον οποίο έχει γίνει κατάσχεση μέρους του μισθού του και η αρχική οφειλή ήταν 1.000 ευρώ, ακόμη και αν υπαχθεί σε ρύθμιση η κατάσχεση του μισθού του θα σταματήσει εφόσον έχει ήδη εξοφληθεί το ποσό των τουλάχιστον 500 ευρώ.

2.       Με την υπαγωγή στη ρύθμιση χορηγείται φορολογική ενημερότητα. Ωστόσο, η εφορία μπορεί να αρνηθεί τη χορήγησή της στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι από το τίμημα της πώλησης του ακινήτου θα ζητηθεί να παρακρατηθεί υπέρ της εφορίας το ποσό της οφειλής του φορολογούμενου.

3.       Στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης δικαιούται επιστροφής φόρου, τότε μπορεί να συμψηφιστεί το επιστρεφόμενο ποσό μέχρι και το 1/7 του ποσού που απομένει να πληρωθεί. Έτσι ο φορολογούμενος μπορεί τελικά να εισπράξει μέρος της επιστροφής του φόρου. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου 1.000 ευρώ και του απομένει να αποπληρώσει με τη ρύθμιση συνολικό ποσό 3.000 ευρώ. Η εφορία μπορεί να του παρακρατήσει από την επιστροφή μόνο το 1/7 των 3.000 ευρώ, δηλαδή το ποσό των 428 ευρώ και θα του αποδώσει τα υπόλοιπα 562 ευρώ από τα 1.000 της επιστροφής.

4.       Μπορεί ένας οφειλέτης να έχει ρυθμίσει τη οφειλή του και να είναι συνεπής σε αυτήν αλλά αυτό δεν το προφυλλάσει από προσημειώσεις περιουσιακών του στοιχείων από την εφορία. Η εφορία, με βάση τις διατάξεις, διατηρεί το σχετικό δικαίωμα.

5.       Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και ανεξάρτητα από τον αριθμό των δόσεων που επιλέγει ο οφειλέτης, διαγράφονται τα πρόστιμα καθυστέρησης εξόφλησης 10% ή 20% που έχουν επιβληθεί. Είναι τα πρόστιμα για τα οποία υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις στις αρχές του έτους αλλά τελικά παρέμειναν.

6.       Ο φορολογούμενος μπορεί να χάσει τη ρύθμιση αλλά εντός δυο μηνών από τη απώλεια έχει δικαίωμα να επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας για να επιστρέψει σε αυτήν. Θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην εφορία και να πείσει με δικαιολογητικά τον έφορο για τη βασιμότητα του ισχυρισμού του.

7.       Όταν ο οφειλέτης καθυστερεί μια δόση, τότε επιβαρύνεται με προσαύξηση 2%.

8.       Αν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ο οφειλέτης επιλέξει να εξοφλήσει το σύνολο της οφειλής του τότε διαγράφονται οι προσαυξήσεις και τόκοι που αντιστοιχούν στις εναπομείνασες δόσεις. Το ποσοστό της διαγραφής κυμαίνεται από 20% έως 90% ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που απομένουν.

9.       Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 50 ευρώ που σημαίνει ότι για καρπωθεί κάποιος και τις 100 δόσεις θα πρέπει να χρωστά τουλάχιστον 5.000 ευρώ και έως 15.000 ευρώ (για πάνω από 15.000 ευρώ ο μέγιστος αριθμός των δόσεων περιορίζεται στις 72)

10.   Για να διατηρηθούν οι οφειλέτες στη ρύθμιση θα πρέπει στη συνέχεια να είναι συνεχώς φορολογικά ενήμεροι. Τι σημαίνει αυτό; ‘Ότι πρέπει να εξοφλούν τις νέες οφειλές τους (π.χ. εκκαθαριστικό 2015) ή να προχωρούν στη ρύθμισή τους με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.