Το νέο σύστημα για το Φ.Π.Α

Δώρο – άδωρο είναι για πολλές επιχειρήσεις η νέα ρύθμιση που προβλέπει ότι ο Φ.Π.Α. θα γίνεται απαιτητός από τη στιγμή που εισπράττεται και όχι από τη στιγμή που τιμολογείται.

Για να επωφεληθεί κάποιος από τη ρύθμιση, θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα ειδικό σύστημα, στο οποίο θα καταχωρεί τις συναλλαγές. Όμως το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι πελάτες του στους οποίους θα κόβει τιμολόγια, γεγονός που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για πολλούς, αφού για εκείνους ο ΦΠΑ θα συμψηφίζεται αργότερα.

Ζήτημα γεννάται και για τις μεταχρονολογημένες πληρωμές , με επιταγές ή άλλα μέσα πληρωμής (μετρητά, εμβάσματα κ.λπ.). Για τις επιταγές ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνεται η επιταγή. Οι επιταγές όμως είναι συνήθως μεταχρονολογημένες και επομένως ο επιχειρηματίας θα πρέπει να πληρώσει τον ΦΠΑ, έστω και αν δεν έχει εισπράξει τα λεφτά του. «Τιμωρείται» έτσι, ακόμα και αν έχει ζητήσει να πληρώνει τον ΦΠΑ αφού πρώτα εξοφληθεί.

Η ίδια απόφαση μάλιστα δίνει στους επιτηδευματίες ένα κίνητρο για να «σφραγίσουν» την επιταγή, αν δεν θέλει ή δεν μπορεί να αποδώσει τον ΦΠΑ αφού, όπως αναφέραται, σε περίπτωση μη είσπραξης της επιταγής, η φορολογητέα αξία μειώνεται κατά το χρόνο που αυτή σφραγίστηκε.
Το νέο σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες, με ειδική εφαρμογή που θα τεθεί σε λειτουργία για να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος, έως τις 20 Οκτωβρίου, με μια απλή αίτηση στο μέσω ίντερνετ να ενταχθεί στο νέο σύστημα.

Σε άλλες περιπτώσεις επίσης ορίζεται ότι:

– Σε περίπτωση είσπραξης προκαταβολής πριν την πραγματοποίηση φορολογητέας συναλλαγής ο φόρος καθίσταται απαιτητός τον χρόνο κατά τον οποίο εισπράττεται η προκαταβολή. Κατά τον ίδιο χρόνο υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του ειδικού στοιχείου προκαταβολής.

– Ως χρόνος πραγματοποίησης της είσπραξης ή πληρωμής, θεωρείται η ημερομηνία που φέρει το παραστατικό είσπραξης ή πληρωμής ή σε περίπτωση μη ύπαρξης παραστατικού, η ημερομηνία πίστωσης της είσπραξης ή πληρωμής στα βιβλία των συμβαλλομένων, η οποία πρέπει να είναι ταυτόσημη και για τους δύο συμβαλλόμενους.

–  Στην περίπτωση που από τα στοιχεία της είσπραξης/πληρωμής δεν πιστοποιούνται με σαφήνεια τα φορολογικά στοιχεία που αφορά, θεωρείται ότι εξοφλούνται τα αρχαιότερα ανεξόφλητα φορολογικά στοιχεία.

– Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης φορολογικών στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερους από έναν συντελεστές ΦΠΑ, το ποσό της πληρωμής εξοφλεί κατά προτεραιότητα το μέρος του τιμολογίου που αφορά στην αξία και στον φόρο του μεγαλύτερου συντελεστή.
Η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς είναι προαιρετική και ο υπόχρεος μπορεί να ζητήσει την απένταξή του με νέα αίτηση. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET σε ειδική για τον σκοπό αυτό εφαρμογή, πριν από τη διαχειριστική περίοδο από την έναρξη της οποίας ζητείται η έξοδος από το ειδικό καθεστώς, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει παραμείνει στο ειδικό καθεστώς τουλάχιστον για μία ολόκληρη διαχειριστική περίοδο.

www.money-money.gr