Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Επέρχονται σοβαρές αλλαγές στη επιχειρηματικό περιβάλλον, την φορολόγηση αλλά και την λογιστική παρακολούθηση. Η προσπάθεια ξεκίνησε με τον Ν.4072/2012 και την εισαγωγή στη νομοθεσία της νέας μορφής εταιρίας, της ΙΚΕ, συνεχίστηκε με τον ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012 και η απλοποίηση των υποχρεώσεων βιβλίων και στοιχείων ήταν μόνο η αρχή. Στη συνέχεια, ακολούθησεο κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 και ο κώδικας φορολογικών διαδικασιών με τον Ν.4174/2013. Το Δεκέμβριο του 2013 ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος αλλαγών με τον Ν.4223/2013 σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ, τον πρώτο καθολικό φόρο ακινήτων στη σύγχρονη εποχή.

Η νέα μεγάλη αλλαγή είναι τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία θα αντικαταστήσει σε πρώτη φάση το ΠΔ 1123/1980 σχετικά το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο αλλά και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους Ν.2190/1920 και Ν.3190/1955 περί ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης αντίστοιχα, αλλά και τον ΚΦΑΣ.

Η ανάπτυξη των Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ξεκίνησε ως διαρροή στα τέλη του 2013 και μάλιστα εμφανίσθηκε και πρόταση σχέδιο νόμου.

Η πρόταση αυτή σόκαρε το επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς οι αλλαγές που προτείνονταν ήταν τεράστιες, άμεσες και ενδεχομένως παρουσίαζαν δυσκολίες στη συμμόρφωση, όταν ακόμη δεν είχαν διευκρινιστεί και δεν είχαν αφομοιωθεί οι αλλαγές του ΚΦΑΣ. Το εν λόγω σχέδιο εισήγαγε την έννοια της οντότητας η οποία περιλαμβάνει όλους τους εταιρικούς τύπους που υπάρχουν στην νομοθεσία μας και κατατάσσει τις οντότητες ανάλογα με το μέγεθος τους σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, με κριτήρια το πλήθος των εργαζόμενων, το ενεργητικό και τον κύκλο εργασιών τους. 

Εν συνεχεία το σχέδιο νόμου ορίζει το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία που θα τηρηθούν από τις οντότητες, το χρόνο ενημέρωσης των αρχείων και τη διαφύλαξη τους. Επίσης το σχέδιο ορίζει τα παραστατικά που θα χρησιμοποιούν οι οντότητες στις συναλλαγές τους τόσο σε χαρτί, όσο και ηλεκτρονικά. Εν συνεχεία το σχέδιο νόμου ορίζει τις αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θέτει κανόνες για τα πάγια στοιχεία, τα αποθέματα, τις κρατικές επιχορηγήσεις, τις διάφορες υποχρεώσεις και γενικά όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης και επίσης ορίζει το περιεχόμενο και τις υποχρεώσεις για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Κατόπιν απλοποιεί αναλογικά τις υποχρεώσεις αυτές ανάλογα με το μέγεθος της οντότητας το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην ελάφρυνση του διαχειριστικού κόστους των μικρών επιχειρήσεων. 

Τίθενται επίσης κανόνες για την κατάρτιση ενοποιημένων καταστάσεων από ομίλους εταιριών. Στη συνέχεια το σχέδιο νόμο δίδει σε παραρτήματα τους διάφορους ορισμούς των εννοιών που θέτει και κυρίως δίνει υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στα πλαίσια όμως της κατάργησης ουσιαστικά του παλαιού ΕΓΛΣ, η πρόταση νόμου φαίνεται να προτείνει ένα νέο ενδεικτικό σχέδιο λογαριασμών το οποίο θα αντικαταστήσει το λογιστικό σχέδιο που υπάρχει από το 1980.  

Η βασική και μεγάλη διαφορά με τις προϋπάρχουσες διατάξεις είναι ότι το λογιστικό σχέδιο θα είναι προαιρετικό. Από την ημερομηνία ισχύος του νόμου και έπειτα κάθε οντότητα (εταιρία) θα μπορεί να χρησιμοποιεί με την κατάλληλη προσαρμογή, είτε το παλιό ΕΓΛΣ, είτε άλλα σχέδια λογαριασμών σύμφωνα με τις ανάγκες της, ομοιάζοντας το Αμερικάνικο σύστημα λογιστικής παρακολούθησης. Στο προτεινόμενο σχέδιο δείχνει να έχει τελείως καταργηθεί η 8η ομάδα λογαριασμών του ΕΓΛΣ και τα στοιχεία της ενσωματώνονται στην ομάδα 6 και 7.  

Όπως όμως και να έχει, το τελικό σχέδιο νόμου θα έχει μεγαλύτερη ανάλυση στο ζήτημα του σχεδίου λογαριασμών. Η γενική όμως ιδέα είναι ότι κάθε επιχείρηση θα μπορεί να χρησιμοποιεί όποιο σχέδιο επιθυμεί ή να δημιουργήσει ένα δικό της, αρκεί αυτό που θα εφαρμόσει να ακολουθεί πιστά τις αρχές που τίθενται με το σχέδιο νόμου σχετικά με την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα δίνει το σχέδιο αυτό.  

Το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών 

Η πρόταση που περιγράψαμε πιο πάνω, αρχικά «πάγωσε» εξαιτίας των αρχικών αντιδράσεων αλλά και του πλήθους αλλαγών που ήδη είχαν εισαχθεί στο ελληνικό δίκαιο. Η πρόβλεψη για εφαρμογή ήταν η 1η Ιανουαρίου του 2015, επειδή όμως η κατάρτιση αυτών των κανόνων αποτελεί και μια μνημονιακή υποχρέωση, η συζήτηση ξανάρχισε πρόσφατα όταν η ΓΓΔΕ εξέδωσε την Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014με την οποία όριζε μια ομάδα εργασία στο ΥΠΟΙΚ για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών για την υλοποίηση των διατάξεων σχετικά με τα νέα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Η ομάδα εργασίας αποτελούνταν στελέχη της ΓΓΔΕ, εκπροσώπους του ΣΟΕΛ, του ΙΟΦΟΜ , της ΕΛΤΕ, της ΠΟΦΕΕ και τουΟικονομικού Επιμελητηρίου.  

Το Σεπτέμβριο, η ΓΓΔΕ με την Δ6Α 1121296 ΕΞ 2014/1.9.2014, τροποποίησε την σύσταση της ομάδας εργασίας. Όλα αυτά δείχνουν ότι η υπόθεση των ελληνικών λογιστικών θα προχωρήσει σύντομα και με γρήγορα βήματα.

Moneyguru.gr