Παράταση στις εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρηματικής δραστηριότητας

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπ.Οικονομικών, θα δοθεί παράταση έως τις 30 Ιανουαρίου 2015 για την εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν του έτους βάσει πραγματικού χρόνου.

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την Γ.Γ.Δ.Ε. στην οποία  θα τονίζεται ότι η ημερομηνία της 30ης Ιανουαρίου 2015 θα είναι και η καταληκτική. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, ως ημερομηνία διακοπής θα λαμβάνεται για τα μεν φυσικά πρόσωπα η ημερομηνία οριστικής παύσης της δραστηριότητας τους, για τα δε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες η ημερομηνία της λήξης των εργασιών της εκκαθάρισης ή της ανακοίνωσης διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο κατά περίπτωση.