Υπενθύμιση πληρωμής εργοδοτικής εισφοράς για παιδικές κατασκηνώσεις

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το γενικό έγγραφο Ε40/573/17.7.14 του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ότι η εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, θα καταβληθεί ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου 8/2014», δηλαδή στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Η εργοδοτική εισφορά αυτή θα καταβληθεί τόσο από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων όσο και από τους εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων και υπολογίζεται επί των εργαζομένων που  απασχολήθηκαν και μισθοδοτήθηκαν κατά το μήνα Αύγουστο του τρέχοντος έτους, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της ημερήσιας ή μηνιαίας απασχόλησής τους.

Στις περιπτώσεις μη καταβολής της εν λόγω εργοδοτικής εισφοράς από τους υπόχρεους εργοδότες, αυτή θα καταλογίζεται και θα εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη των υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισφορών, στις περιπτώσεις δε εκπρόθεσμης καταβολής της θα επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη ( ετήσιο επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ).

Η πληρωμή της ανωτέρω εισφοράς γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΔΙΑΣ όπως ακριβώς και οι τρέχουσες εισφορές.