Τεχνικοί ασφάλειας: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργοδότες

Ανώτατο όριο στο κόστος κατάρτισης εργοδοτών βάζει το υπουργείο Εργασίας. Αναλυτικά οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και πως μπορούν να περιορίσουν το ετήσιο κόστος της επιχείρησής τους, συμμετέχοντας οι ίδιοι σε σεμινάρια για τεχνικούς ασφάλειας.

Έως 130 ευρώ θα πληρώνουν εργοδότες ή εργαζόμενοί τους που θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας.

Με εγκύκλιό του το υπουργείο Εργασίας θέτει ανώτατο πλαφόν στις πληρωμές των επιμορφωτικών σεμιναρίων, με στόχο να συμμορφωθούν με την υποχρέωση για τεχνικό ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου, με απόφασή του, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμόρφωση των μικρών επιχειρήσεων και εργοδοτών στις θεσμικές προβλέψεις της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια της εργασίας θέτει ανώτατο όριο κόστους συμμετοχής (ανά εκπαιδευόμενο) σε προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας για το έτος 2014, το ποσό των 130 ευρώ για τα προγράμματα των 35 ωρών και 70 ευρώ για τα προγράμματα των 10 ωρών.

Τα παραπάνω ποσά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προσαυξάνονται με επιβαρύνσεις όπως δαπάνη χρήσης αποστολής courier, χορήγηση έντυπου υλικού, κ.λπ. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η είσπραξη προκαταβολής η οποία θα υπερβαίνει το ποσό των 50 ευρώ για τα προγράμματα των 10 ωρών και το ποσό των 80 ευρώ για τα προγράμματα των 35 ωρών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Η υποχρέωση προβλέπεται ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζόμενων, ενώ ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας, οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες βάσει των οποίων καθορίζονται και τα απαιτούμενα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας.

Όπως και ο χρόνος απασχόλησής του, καθορίζεται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και μεταξύ άλλων, οφείλει:

α) να επιθεωρεί τακτικά το χώρο από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας,

β) να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας,

γ) να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

δ) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας

ε) να καθοδηγεί τους εργαζόμενους, ώστε να αποτρέπονται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι.

Ο τεχνικός ασφάλειας οφείλει να συντάσσει μελέτη εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου.

Οι τιμές στην αγορά, κυμαίνονται από 300 – έως 500 ευρώ, ενώ το κόστος αυξάνεται εάν δεν υπάρχει η μελέτη εκτίμησης του κινδύνου.

Για το λόγο αυτό, και με δεδομένη την οικονομική δυσχέρεια στην οποία έχουν περιέλθει οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, έχει δοθεί η δυνατότητα οι εργοδότες, να καταρτίζονται οι ίδιοι ή κάποιο μέλος της επιχείρησης, για να ασκούν τις αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας.

Η πρόβλεψη αυτή, αφορά:

α. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ κατηγορία και απασχολούν μέχρι 50 άτομα με την προϋπόθεση της κατάλληλης επιμόρφωσης.

β. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις κατηγορίες Β ή Γ και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, εάν ο εργοδότης είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που προβλέπονται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

γ. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζόμενους, εάν ο εργοδότης είναι πτυχιούχος και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που δεν προβλέπεται όμως για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών.

δ. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στη κατηγορία Β και απασχολούν μέχρι και 6 εργαζόμενους, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και το αντικείμενο των σπουδών του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του.

ε. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν μέχρι και 3 εργαζόμενους με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας.

στ. Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό έχουν το δικαίωμα επιμόρφωσης, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα προσόντα, αλλά καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος δεν έχουν.

Εάν οι εργοδότες δεν μπορούν ή δεν τους επιτρέπεται να καταρτιστούν, έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν τα καθήκοντα αυτά:
• σε άτομα της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή
• σε άτομα εκτός της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή
• σε ΕΞΥΠΠ ή
• σε εργαζόμενο της επιχείρησης μετά από κατάλληλη επιμόρφωση τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον η επιχείρηση ανήκει στην Β ή Γ κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολούν μέχρι 50 άτομα.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργείου Εργασίας η διάρκεια επιμόρφωσης για τις επιχειρήσεις της Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας (δηλαδή της μικρότερης) έχει οριστεί στις 10 ώρες.

www.euro2day.gr