Πώς να διορθώσετε τα λάθη στον ΕΝΦΙΑ

Χθες η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε μια απόφαση η οποία έκλεισε και το τελευταίο κενό στον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και έτσι σήμερα αναμένεται να φορτωθούν στο taxisnet και τα πρώτα εκκαθαριστικά του φόρου. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει ακόμη και μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού, εφόσον εντοπίσουν λάθη, να προχωρήσουν στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 για να τα διορθώσουν και να μην πληρώσουν έτσι περισσότερο φόρο από αυτόν που τους αναλογεί.

‘Οσοι έχουν εντοπίσει λάθη θα κληθούν σε πρώτη φάση να πληρώσουν το «φουσκωμένο» φόρο για την ακίνητη περιουσία τους και στη συνέχεια όταν θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή του Ε9 και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους. Η υποβολής διορθωτικής δήλωσης γίνεται χωρίς την επιβολής κυρώσεων στους φορολογούμενους. Ωστόσο, μέχρι να γίνει νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει κάθε μήνα να πληρώνουν τη δόση του φόρου που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση. Μετά την εκκαθάριση θα γίνει συμψηφισμός του φόρου. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που από τη διόρθωση προκύψει μείωση φόρου μεγαλύτερη των 300 ευρώ τότε οι φορολογούμενοι θα καλούνται στην εφορία να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν ότι τα στοιχεία ακινήτων που δηλώθηκαν και μειώνουν το φόρο είναι αληθή (π.χ. τίτλους ιδιοκτησίας κλπ)

Τα 11 λάθη που μπορούν να έχουν γίνει και τα οποία, μέχρι να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση από το φορολογούμενο, οδηγούν σε περισσότερο φόρο επειδή εφαρμόζεται το δυσμενέστερο για τον φορολογούμενο σενάριο είναι τα εξής:

1.       Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.

2. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας εκατό τοις εκατό (100%).

3. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον έκτο (6ο) όροφο.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το έτος γέννησης επικαρπωτή έχει συμπληρωθεί με διψήφιο αριθμό, αυτός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά το έτος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου έτους γέννησης επικαρπωτή, με εξαίρεση την προηγούμενη περίπτωση, λαμβάνεται το δυσμενέστερο για το φορολογούμενο έτος.

5. Σε περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος με επικαρπωτή νομικό πρόσωπο, θα αποδίδεται η σταθερή τιμή 0,80 για επικαρπία, ανεξάρτητα από το δηλωθέν έτος γέννησης επικαρπωτή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του νομού για τον κύριο φόρο φυσικών και νομικών προσώπων και, κατά περίπτωση, η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή Ειδική Βασική Αξία (ΕΒΑ) για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από νομό και δήμο, λαμβάνεται κατά περίπτωση η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή ΕΒΑ του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων

7. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη ΤΟ αρχικό του νομού και εάν η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό και δήμο, λαμβάνεται η  μεγαλύτερη ΤΟ αρχικό του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου, θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία.

9. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία πρόσοψης του αγροτεμαχίου ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων, θεωρείται ότι το γήπεδο έχει πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό.

10. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότερες των μια ζώνες, με την ίδια χαμηλότερη τιμή, ως συντελεστής οικοπέδου (Σ Οικ.), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαμβάνονται αυτοί, από το συνδυασμό των οποίων προκύπτει η μικρότερη φορολογητέα αξία οικοπέδου.

11. Σε περίπτωση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, για τον υπολογισμό του συντελεστή οικοπέδου ως επιφάνεια του κατά κανόνα άρτιου οικοπέδου λαμβάνεται η αναγραφόμενη στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.