Αναστολή ΑΦΜ για φοροδιαφυγή -Καταργείται η ετήσια εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ

Αλλαγές σε φορολογικά θέματα φέρνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Μεταξύ αυτών, προβλέπεται η κατάργηση της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης, καθορίζεται ότι οι πληρωμές θα γίνονται μέχρι τέλος του μηνός και σε δύο ισόποσες δόσεις, ενώ δίνεται η αρμοδιότητα στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να αποφασίζει για τις παρατάσεις στην υποβολή δηλώσεων.

Επίσης, συστήνονται τετρακόσιες νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού στον κλάδο Εφοριακών.

Αναλυτικά, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει:

Ρυθμίσεις ΦΠΑ

-Καταργείται η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, με σκοπό τη μείωση του διοικητικού και διαχειριστικού κόστους τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τη Φορολογική Διοίκηση.

-Η διαφορά φόρου που προκύπτει στη δήλωση ΦΠΑ, αν είναι θετική και άνω των τριάντα (30) ευρώ καταβάλλεται στο Δημόσιο, αν είναι θετική μέχρι τριάντα (30) ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, και αν είναι αρνητική μεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται.

-Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου ποσού λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο λήγει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης.

-Ειδικά για εμπρόθεσμη δήλωση και με την προϋπόθεση ότι το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ, ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να επιλέξει την καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε δύο άτοκες ισόποσες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της δεύτερης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.

Απενεργοποίηση ΑΦΜ

– Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού, εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία από τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του.

-Ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και να αποφύγει το μέτρο. Ωστόσο δεν προκύπτει υποχρέωση της εφορία να ενημερώσει εκ των προτέρων των φορολογούμενο πως θα χάσει το ΑΦΜ του. Έτσι μπορεί πρώτα να χάνει ξαφνικά το ΑΦΜ του και μετά να καλείται για εξηγήσεις αφού, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική, αν αποδείξει πως δεν συντρέχουν λόγοι, «μπορεί να ζητήσει την εκ νέου ενεργοποίηση του ΑΦΜ του».

Εκπρόθεσμες χωρίς ποινή

-Ειδικά για φέτος, οι δαπάνες αγοράς αγαθών, καθώς και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, που αφορούν το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα 2013), προσμετρούνται και υπολογίζονται για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, ακόμη και στην περίπτωση που συμπεριληφθούν σε εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Ωστόσο, όσοι υπέβαλαν ήδη δήλωση, δεν απαλλάσσονται από το πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης των 100 ευρώ.

Οργανωτικές ρυθμίσεις

-Μεταφέρεται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων η αρμοδιότητα, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, να δίνει παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ και άλλων δηλώσεων. Για να μην υπάρχει κατάχρηση των παρατάσεων, στην αιτιολογική έκθεση ορίζονται ως τέτοιες περιπτώσεις πχ η μη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων υποβολής της δήλωσης, σεισμοί, φυσικές καταστροφές κλπ.

-Συστήνονται τετρακόσιες νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού στον κλάδο Εφοριακών, οι οποίες προστίθενται και προσαυξάνουν τις οργανικές θέσεις προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Τέλος, ρυθμίζονται θέματα έναρξης ισχύος της παραγράφου 8.

www.forologikanea.gr