Ποιες αλλαγές έρχονται στις ηλεκτρονικές δηλώσεις του TAXIS

Αλλαγές στις ηλεκτρονικές δηλώσεις του TAXIS θα επιφέρει το υπουργείο Οικονομικών, ενσωματώνοντας σε αυτές τις τελευταίες νομοθετικές τροποποιήσεις και κυρίως τις προβλέψεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του συστήματος TAXIS που θα διαφοροποιηθούν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου σχετίζονται με την υποβολή της οριστικής δηλώσεως Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014 για περίοδο αποδοχών 01/01/2013 – 31/12/2013.

Ακόμη, αλλαγές θα επέλθουν στην υποβολή προσωρινής δήλωσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων από μισθωτή εργασία, συντάξεις καθώς και από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας 2014, αλλά και στην υποβολή δηλώσεων εισοδήματος νομικών προσώπων.

Για το οικονομικό έτος 2014 θα αλλάξουν τα έντυπα Ε5, Φ10, Φ13. Τα έντυπα Φ11 και Φ14 καταργούνται και οι κανόνες επιχειρησιακής λογικής που τα διέπουν θα ενσωματωθούν στα Φ10 και Φ13 αντίστοιχα. Αλλαγές θα επέλθουν και στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2) και στην εκκαθαριστική δήλωση (Φ1) ως προς τον τρόπο πληρωμής.

Τέλος, θα υπάρξουν προσαρμογές στα έντυπα Ε20 και Ε21 για την υποδοχή του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών και στην υποβολή του εντύπου ειδικού φόρου ακινήτων έτους 2014.

Newsroom ΔΟΛ