Οι περίεργοι κωδικοί της δήλωσης Ε1

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων πήρε παράταση μέχρι τις 14 Ιουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για όσους είχαν αφήσει αυτήν την υποχρέωση για την τελευταία στιγμή. Όσοι λοιπόν δεν έχετε ακόμα καταθέσει τη δήλωσή σας, δώστε την απαραίτητη προσοχή, για να μην την πατήσετε! Υπάρχουν μερικοί κωδικοί στο Ε1 που είτε μας μπερδεύουν, είτε μας φαίνονται «ξένοι» είτε απαιτούν ειδικό χειρισμό και έγγραφα τεκμηρίωσης για να συμπληρωθούν. Πιο κάτω θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε και να αποσαφηνίσουμε μερικούς από αυτούς ώστε να είναι πιο κατανοητό σε όλους μας το έντυπο Ε1.

   1. Κωδικός 781-782

Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται κυρίως όταν μέσα το έτος διενεργήσαμε κάποια πώληση περιουσιακού μας στοιχείου και είναι εξαιρετικά χρήσιμος για την κάλυψη τεκμηρίων αλλά και «πόθεν έσχες» άλλων αγορών. Στον κωδικό αυτόν θα πρέπει να συμπληρώσουμε το ποσόν πώλησης ακινήτου εφόσον υπάρχει πράξη μέσα το οικονομικό έτος. Για την υποβολή είναι απαραίτητο εκτός του ποσού, να έχουμε διαθέσιμο το ΑΦΜ του αγοραστή όπως και την ταυτότητα του ακινήτου στο Ε9 ή τον ΚΑΕΚ.

Για την τεκμηρίωση της πώλησης απαιτείται κυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου. Επίσης ο ίδιος κωδικός χρησιμοποιείται για την δήλωση ποσού που προκύπτει από την πώληση αυτοκινήτου. Κατά τα ίδια πρότυπα θα πρέπει να έχουμε διαθέσιμο το ΑΦΜ του αγοραστή καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση από αυτόν ότι αγόρασε το αυτοκίνητο έναντι του δηλούμενου τιμήματος. Στον ίδιο κωδικό μπορούμε να βάλουμε και ποσά που προέρχονται από εισαγωγή κεφαλαίων στην Ελλάδα και εισαγωγή συναλλάγματος. Για την τεκμηρίωση απαιτείται οπωσδήποτε το ΒΑΣ αλλά και επίσημα στοιχεία φορολογικών δηλώσεων στο εξωτερικό από τα οποία να προκύπτουν τα εισαγόμενα ποσά.

Επίσης οι «τζογαδόροι» μπορούν να δηλώσουν τα κέρδη τους από λαχεία στον κωδικό 781 όπως και εισοδήματα που προέρχονται από δωρεές και ιδιωτικά δάνεια όπου θα πρέπει να ξέρουμε τα στοιχεία του δανειστή αλλά και επίσης θα πρέπει να έχουμε διαθέσιμο το έντυπο απόδοσης φόρου δωρεάς αν αυτή εμπίπτει στο σχετικό νόμο. Επίσης στον ίδιο κωδικό μπορούμε να βάλουμε και άλλα ποσά όπως αποζημιώσεις ηθικής βλάβης, εφ’άπαξ κλπ και γενικά ποσά τα οποία δεν θεωρούνται εισόδημα.

   2. Κωδικός 783/784

Ο κωδικός αυτός αφορά τη δήλωση ποσών επαναπατριζόμενων κεφαλαίων μέσα στο 2013. Τα ποσά αυτά δηλώνονται για να καλύψουν τεκμήρια αλλά για να είναι αποδεκτά θα πρέπει να έχουμε σε πρώτη ζήτηση τα σχετικά έγγραφα εισαγωγής και κυρίως την απόδοση του σχετικού φόρου μέσα στο 2013. Στο παρελθόν είχαμε αναφερθεί εκτενώς για την διαδικασία επαναπατρισμού.

   3. Κωδικός 787/788

Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται για την δήλωση της περίφημης ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών για την οποία πρόσφατα αναφερθήκαμε με λεπτομέρεια. Ο κωδικός συμπληρώνεται με το ποσό της διαφοράς μεταξύ πραγματικών και τεκμαρτών εισοδημάτων και αφορά αποκλειστικά την κάλυψη των τεκμηρίων. Η συμπλήρωση των εν λόγω κωδικών απαιτεί την συμπλήρωση αναλυτικού πίνακα ανά χρονιά καθώς και την διαθεσιμότητα των φορολογικών δηλώσεων όλων των ετών που επικαλούμαστε ως ανάλωση.

   4. Κωδικός 655/656

Ο κωδικός αυτός αφορά εισόδημα που υπήρχε στην προηγούμενη δήλωση εισοδήματος αλλά εξαιτίας ειδικών συνθηκών δεν υπάρχει πλέον. Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας που μέσα στο 2013 έκανε διακοπή πρέπει να συμπληρώσει τον εν λόγω κωδικό για την αποφυγή της χρέωσης προκαταβολής φόρου. Δυστυχώς το ΥΠΟΙΚ φέτος έχει ανενεργό τον κωδικό και καλεί τους φορολογούμενους σε τροποποιητική δήλωση αν συντρέχουν αυτοί οι λόγοι. Πριν γίνει όμως αυτό θα πρέπει να εκκαθαριστεί η αρχική και να χρεωθεί η σχετική προκαταβολή. Ο ίδιος κωδικός χρησιμοποιείται και για την περίπτωση ενοικίων όταν έχουμε πωλήσει πλέον την κατοικία.

   5. Κωδικός 693/694

Ο κωδικός αυτός ενεργεί με παρόμοιο τρόπο με τον 655/656, αλλά αφορά στις αντικειμενικές δαπάνες. Δηλαδή αν και εφόσον το περιουσιακό στοιχείο που δημιουργούσε τις αντικειμενικές μας δαπάνες (τεκμήρια) δεν υφίσταται πλέον θα πρέπει να γράψουμε το ποσό το οποίο μειώνει την δαπάνη αυτή. Δυστυχώς ο υπολογισμός αυτός πρέπει να γίνει με ευθύνη του φορολογούμενου με βάση τους μήνες κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου.

Κάτοικοι εξωτερικού

Εχουμε στο παρελθόν αναφερθεί αναλυτικά σε θέματα φορολογίας εισοδημάτων αλλοδαπής και κυρίως των κατοίκων εξωτερικού. Όσοι εμπίπτετε σε αυτή την κατηγορία, διαβάστε προσεκτικά τις παρατηρήσεις μας για τους σχετικούς κωδικούς στο έντυπο Ε1. 

 

   1. Κωδικός 389/390

Στον κωδικό αυτό θα πρέπει να βάλουμε τα ποσά από μισθούς αλλοδαπής προέλευσης. Προφανώς για να συμπληρώνεται ο εν λόγω κωδικός δεν αντιμετωπιζόμαστε ως κάτοικοι εξωτερικού. Μολαταύτα υπάρχουν δύο περιπτώσεις διαφορετικές στην δήλωση των ποσών αυτών: αν έχει ή δεν έχει παρακρατηθεί φόρος στο αλλοδαπό κράτος.

Αν έχει παρακρατηθεί φόρος τότε θα πρέπει εκτός από το ποσό στον κωδικό 389/390 να συμπληρώσουμε το παρακρατημένο φόρο στο κωδικό 651/652. Για την απόδειξη της παρακράτησης απαιτείται βεβαίωση του αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου που παρακράτησε το φόρο θεωρημένο από την αρμόδια φορολογική αρχή και με σφραγίδα apostile της Χάγης. Η βεβαίωση πρέπει να είναι πρωτότυπη και επίσημα μεταφρασμένη.

Αν δεν έχει παρακρατηθεί φόρος, μη φοβού, δεν συμπληρώνετε κάτι παραπάνω απλά περιμένετε να σας χρεωθεί από την ελληνική φορολογική αρχή. Για απόδειξη της έμμισθης σχέσης θα πρέπει να έχετε διαθέσιμη της σύμβασης εργασίας σας με το αλλοδαπό πρόσωπο και σε επίσημη μετάφραση.

 

   2. Κωδικός 391/392 

Εδώ τοποθετούμε τα ποσά συντάξεων που προκύπτουν από την αλλοδαπή. Οι απαιτήσεις του ΥΠΟΙΚ είναι ίδιες όπως αυτές που ισχύουν για μισθούς.

 

   3. Κωδικοί από 463 έως 472 

Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται μόνο εφόσον συμμετέχουμε σε γεωργική εταιρία στην αλλοδαπή. Για να είναι έγκυρα τα αποτελέσματα ο νομοθέτης απαιτεί τη σύνταξη μιας κατάσταση ως κάτωθι:


   4. Κωδικοί από 411 έως 422

Σε αυτούς του κωδικού συμπληρώνουμε κέρδη ή ζημιές που προήλθαν από τη συμμετοχή μας σε εταιρίες στην αλλοδαπή, ατομική ή οποιασδήποτε νομικής μορφής. Για το ποσό που θα τοποθετήσουμε στους κωδικούς αυτούς θα πρέπει αφ’ ενός να συμπληρώσουμε πίνακα αναλυτικό όπως στους κωδικούς 463-472 και αφ’ ετέρου να έχουμε στη διαθέσιμα όλα τα αποδεικτικά έγγραφα της συμμετοχής μας.


   

   5. Κωδικοί 509 έως 514

Ομοίως με τα προηγούμενα, συμπληρώνουμε πίνακα σχετικά με τα κέρδη ή τις ζημιές που προέκυψαν από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στο εξωτερικό.

 

   6. Κωδικοί 295/296 

Εδώ τοποθετούμε το εισόδημα που προκύπτει από κινητές αξίες στην αλλοδαπή, μεταβίβαση μετοχών ομολόγων κ.λ.π. Τα ποσά μπορούν να βεβαιωθούν με βεβαιώσεις ΑΧΕΠΕΥ ή Τραπεζών του εξωτερικού πάντα σε επίσημη μετάφραση.

 

   7. Κωδικοί 171 έως 396 

Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για τις παντός είδους μισθώσεις ακινήτων στο εξωτερικό. Εξαίρεση αποτελεί και στο εξωτερικό η παραχώρηση πρώτης κατοικίας από γονείς σε παιδιά, όπως ισχύει για ακίνητα εσωτερικού και επιφάνεια μέχρι 200τμ.

 

Και λοιπές περιπτώσεις

Σημεία που απαιτούν προσοχή υπάρχουν και για άλλες ειδικές περιπτώσεις, όπως για όσους αμοίβονται με μπλοκάκια, είχαν δάνεια ή κληρονομίες ή είναι υπερήλικες.

   1. Κωδικός 307/308

Οι εν λόγω κωδικοί αφορούν τα περίφημα «μπλοκάκια». Οι κωδικοί όταν συμπληρώνονται αλλάζουν το φορολογικό καθεστώς από ελεύθερο επαγγελματία σε μισθωτό. Για να συμπληρωθούν όμως απαιτούνται αθροιστικά να ισχύουν τρείς προϋποθέσεις:
Α. Να υπάρχει έγγραφη σύμβαση με τους πελάτες που προσφέρονται οι υπηρεσίας και φυσικά να έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Β. Οι πελάτες αυτοί να μην υπερβαίνουν τους τρείς και
Γ. Ο ένας εξ’αυτών των πελατών να προσφέρει τουλάχιστον το 75% του συνολικού εισοδήματος.

Αν δεν ισχύει έστω και ένα εκ των παραπάνω τότε δεν συμπληρώνεται ο κωδικός αυτός.

   2. Κωδικοί 023/024 

Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται για την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών φορολογούμενων από την υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων δαπανών διαβίωσης. Αυτό συμβαίνει μόνον όταν είμαστε: (α) δημόσιος υπάλληλος που υπηρετεί στην αλλοδαπή, (β) υπάλληλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (γ) στρατιωτικός που υπηρετεί στην αλλοδαπή, (δ) υπερήλικας που διαμένει σε οίκο ευγηρίας , (ε) τρόφιμος ψυχιατρείου και (στ) φυλακισμένος. Οι παραπάνω δεν υποχρεούνται σε συλλογή αποδείξεων και δεν τους καταλογίζεται επιπλέον φόρος.

   3. Κωδικός 331 

Ο κωδικός συμπληρώνεται εφόσον υποβάλλουμε δήλωση ως κληρονόμος φορολογούμενου που απεβίωσε μέσα στο 2013.

   4. Κωδικός 013/014 

Σημαντικός κωδικός για τους υπερήλικες καθώς συχνά αμελούν την συμπλήρωση και χάνουν κάποια φορολογικά προνόμια που απορρέουν από αυτήν. Αφορά μόνον αυτούς που γεννήθηκαν προ της 31.12.1948.

   5. Κωδικός 017/018 

Πολύ σημαντικός κωδικός καθώς αφορά όσους ξεκίνησαν κάποιο επάγγελμα μετά την 01/01/2013 καθώς από το νόμο προβλέπεται να μην χρεωθεί τέλος επιτηδεύματος σε αυτούς για τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας.

   6. Κωδικοί 001/002 

Πολύ σημαντικοί κωδικοί καθώς αφορούν την έκπτωση φόρου κατά 200 ευρώ για τις περιπτώσεις αναπήρων. Η αναπηρία πρέπει να είναι άνω του 67% και να αποδεικνύεται με γνωμάτευση από επιτροπή του ΚΕΠΑ. Επίσης ο κωδικός καλύπτει αναπηρίες αξιωματικών του στρατού, αξιωματικών σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας, θύματα πολέμου, θύμα πολέμου άμαχου πληθυσμού, συντάξεις εθνικής αντίστασης κ.λ.π.

   7. Κωδικός 507 

Ο κωδικός αυτός είναι ένας κουβάς των περιπτώσεων αμοιβών οι οποίες δεν αφορούν ούτε ελεύθερο επάγγελμα ούτε ατομική επιχείρηση. Εδώ μπαίνουν οι αμοιβές που διενεργήθηκαν με τις περίφημες αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών ή τίτλους κτήσης. Στον κωδικό αυτό μπαίνουν εισοδήματα περιστασιακά μέχρι 5.000 ευρώ αναλυτικά ανά ΑΦΜ εργοδότη. Τοποθετούνται επίσης αμοιβές που δίδουν δημόσιες υπηρεσίες για έκτακτες εργασίες, πανεπιστήμια για ερευνητικά έργα καθώς και συγγραφικά δικαιώματα μισθωτών και συνταξιούχων. Οποιαδήποτε αμοιβή δεν είναι επαναλαμβανόμενη στο έτος και δεν δημιουργεί υποχρέωση έναρξης επαγγέλματος, μπαίνει στον κωδικό 507.

MONEYGURU.GR