Οι τρεις εναλλακτικές λύσεις για τα «κόκκινα» δάνεια

Ο τρόπος αντιμετώπισης και η υιοθέτηση του τρόπου διακανονισμού ουσιαστικά θα καθορίζεται από το είδος της επιχείρησης, τον κλάδο και τα στοιχεία ενεργητικού (περιουσία) της επιχείρησης καθώς και τα αποτελέσματα των 2-3 τελευταίων ετών.

Οι κατηγορίες των δανείων
Το πρώτο μέρος των δανείων που θα αντιμετωπιστούν και ανέρχονται σε περίπου 9 δισ. ευρώ αφορά δάνεια μεγάλων και μεσαίων επιχειρηματικών μονάδων οι οποίες έχουν προχωρήσει ήδη σε κάποιο τρόπο αναβάθμισης της λειτουργικής τους κερδοφορίας. Οι τράπεζες ουσιαστικά ζητούν να σώσουν και να σωθούν οι υγιείς επιχειρηματικές μονάδες που παράγουν και οργανική κερδοφορία.

Στην δεύτερη φάση θα υπάρξει μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικής κοινότητας που εκπροσωπεί δάνεια της τάξης των 20-25 δισ. ευρώ και αφορά μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται μεν από την κρίση αλλά έχουν παρουσιάσει προς τις τράπεζες προτάσεις βιωσιμότητας και δείχνουν σημάδια επιχειρηματικής ανάκαμψης. Τέλος, οι υπόλοιπες επιχειρήσεις των οποίων τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL’s) οδηγούνται να γίνουν «κακά δάνεια» (bad debts) θα έχουν μία διαφορετική προσέγγιση από τις τράπεζες και θα αφορά περισσότερο την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των εγγυήσεων αλλά και τη συμμετοχή των τραπεζών στη διαχείριση των επιχειρήσεων

α. Επιμήκυνση δανεισμού και επιτοκίου με διαγραφή προμηθειών στους φακέλους δανείων
Η πρώτη πρόταση για επιμήκυνση δανεισμού και τροποποίηση επιτοκίου ουσιαστικά είναι η καλύτερη πρόταση αναχρηματοδότησης δανεισμού για επιχειρήσεις που εμφανίζουν ισχυρές ταμειακές ροές. Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται οι τράπεζες και αυξάνεται η ρευστότητα των επιχειρήσεων. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν και οι περισσότερες εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χ.Α. Στις περιπτώσεις αυτές, η ρύθμιση του τραπεζικού δανεισμού θα γίνει βάσει της λειτουργικής κερδοφορίας τους και της συσχέτισής τους με τους όγκους συναλλαγών.

Επιχειρήσεις που εμφανίζουν καλή σχέση λειτουργικών κερδών ως προς τον 0τζίρο (άνω του 0,50) και διατηρούν καλές και πολλές συνεργασίες με τις τράπεζες (μισθοδοσίες, εγγυητικές επιστολές, εμβάσματα στο εξωτερικό, χρηματιστηριακές διαχειρίσεις, λογαριασμούς όψεων και προθεσμίας) μπορούν να ανταμειφθούν με επιτόκια που θα είναι τουλάχιστον όσο το Euribor +4% περίπου για ορίζοντα 5ετίας τουλάχιστον.

Σε επιχειρήσεις που διαμορφώνουν μικρότερες σχέσεις λειτουργικών κερδών / τζίρου για το ίδιο χρονικό διάστημα (5ετών) τα επιτόκια χορηγήσεων θα ξεκινούν από το Euribor +5% και θα εκτείνονται ανά περίπτωση. Οι τράπεζες σε κάθε περίπτωση είναι δεκτικές να διαγραφούν προμήθειες και δικαστικές αμοιβές που επιβαρύνουν τους φακέλους δανείων που επιβάρυναν τις επιχειρήσεις.

β. Επίσπευση αποπληρωμής με σημαντική διαγραφή
Η κατηγορία αυτή αφορά κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν σημαντικές ταμειακές ροές και περιουσιακά στοιχεία (assets) αλλά βρίσκονται σε φθίνουσα φάση ως προς την παραγωγική τους δραστηριότητα. Oι τράπεζες εκεί έχουν κάθε λόγο να προωθήσουν την διαδικασία άμεσης είσπραξης (εντός 18 μηνών) ενός μεγάλο μέρους του κεφαλαίου που έχουν χορηγήσει και να διαγράψουν ένα εξίσου μεγάλο μέρος του χρέους. Η λύση αυτή προκρίνεται για μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες ουσιαστικά βρίσκονται στο κάτω μέρος της ανάπτυξης αλλά έχουν παλιές και καλές συνεργασίες με τις τράπεζες. Η διαγραφή χρέους μπορεί να φτάσει μέχρι και το 50% στις πιο δύσκολες περιπτώσεις και με παράλληλη εξασφάλιση επί ενέγγυων πιστώσεων και ορισμό χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών.

γ. Αξιοποίηση εγγυήσεων και ενεργητικού και μεταβίβαση αποφάσεων
Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το μεγαλύτερο μέρος μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες αυτή τη στιγμή στερούνται ταμειακής ρευστότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Η» όλες σχεδόν οι τράπεζες έχουν δεχθεί προτάσεις από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων με προβλήματα ρευστότητας για να προχωρήσουν σε υποθήκευση μέρος της λειτουργικής κερδοφορίας ή του τζίρους προκειμένου να τους εξασφαλίσουν άμεση εκταμίευση κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή, η υποθήκευση γίνεται στο 50% της αξίας του περιουσιακού στοιχείου που μπορεί να αφορά ακίνητο είτε ποσοστό επί των εισπράξεων. Σε αρκετές περιπτώσεις δέχονται να εκχωρήσουν τη διοίκηση των εταιρειών και την λήψη ουσιαστικών αποφάσεων στις τράπεζες όπως έγινε για παράδειγμα προς 5ετίας με την εισηγμένη εταιρεία Μαίλλης.

www.imerisia.gr