Προσοχή στα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης

Θα αναφέρουμε και τους σχετικού κωδικούς στο έντυπο Ε1.

   1. Κωδικός 389/390

Στον κωδικό αυτό θα πρέπει να βάλουμε τα ποσά από μισθούς αλλοδαπής προέλευσης. Προφανώς για να συμπληρώνεται ο εν λόγω κωδικός δεν αντιμετωπιζόμαστε ως κάτοικοι εξωτερικού. Μολαταύτα υπάρχουν δύο περιπτώσεις διαφορετικές στην δήλωση των ποσών αυτών: αν έχει ή δεν έχει παρακρατηθεί φόρος στο αλλοδαπό κράτος.

Αν έχει παρακρατηθεί φόρος τότε θα πρέπει εκτός από το ποσό στον κωδικό 389/390 να συμπληρώσουμε το παρακρατημένο φόρο στο κωδικό 651/652. Για την απόδειξη της παρακράτησης απαιτείται βεβαίωση του αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου που παρακράτησε το φόρο θεωρημένο από την αρμόδια φορολογική αρχή και με σφραγίδα apostile της Χάγης. Η βεβαίωση πρέπει να είναι πρωτότυπη και επίσημα μεταφρασμένη.

Αν δεν έχει παρακρατηθεί φόρος, μη φοβού, δεν συμπληρώνετε κάτι παραπάνω απλά περιμένετε να σας χρεωθεί από την ελληνική φορολογική αρχή. Για απόδειξη της έμμισθης σχέσης θα πρέπει να έχετε διαθέσιμη της σύμβασης εργασίας σας με το αλλοδαπό πρόσωπο και σε επίσημη μετάφραση.

   2. Κωδικός 391/392 

Εδώ τοποθετούμε τα ποσά συντάξεων που προκύπτουν από την αλλοδαπή. Οι απαιτήσεις του ΥΠΟΙΚ είναι ίδιες όπως αυτές που ισχύουν για μισθούς.

   3. Κωδικοί από 463 έως 472 

Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται μόνο εφόσον συμμετέχουμε σε γεωργική εταιρία στην αλλοδαπή. Για να είναι έγκυρα τα αποτελέσματα ο νομοθέτης απαιτεί τη σύνταξη μιας κατάσταση.

4. Κωδικοί από 411 έως 422

Σε αυτούς του κωδικού συμπληρώνουμε κέρδη ή ζημιές που προήλθαν από τη συμμετοχή μας σε εταιρίες στην αλλοδαπή, ατομική ή οποιασδήποτε νομικής μορφής. Για το ποσό που θα τοποθετήσουμε στους κωδικούς αυτούς θα πρέπει αφ’ ενός να συμπληρώσουμε πίνακα αναλυτικό όπως στους κωδικούς 463-472 και αφ’ ετέρου να έχουμε στη διαθέσιμα όλα τα αποδεικτικά έγγραφα της συμμετοχής μας.

5. Κωδικοί 509 έως 514

Ομοίως με τα προηγούμενα, συμπληρώνουμε πίνακα σχετικά με τα κέρδη ή τις ζημιές που προέκυψαν από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στο εξωτερικό.

   6. Κωδικοί 295/296 

Εδώ τοποθετούμε το εισόδημα που προκύπτει από κινητές αξίες στην αλλοδαπή, μεταβίβαση μετοχών ομολόγων κ.λ.π. Τα ποσά μπορούν να βεβαιωθούν με βεβαιώσεις ΑΧΕΠΕΥ ή Τραπεζών του εξωτερικού πάντα σε επίσημη μετάφραση.

   7. Κωδικοί 171 έως 396 

Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για τις παντός είδους μισθώσεις ακινήτων στο εξωτερικό. Εξαίρεση αποτελεί και στο εξωτερικό η παραχώρηση πρώτης κατοικίας από γονείς σε παιδιά, όπως ισχύει για ακίνητα εσωτερικού και επιφάνεια μέχρι 200τμ.

www.money