ΙΚΑ: Ποιοι ασφαλισμένοι μεταφέρονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ

Εγκύκλιος του Οργανισμού ξεκαθαρίζει τις προϋποθέσεις υποχρεωτικής μετάταξης από ΙΚΑ σε ΟΑΕΕ, όταν ο πολυαπασχολούμενος δεν συμπληρώνει 25 ένσημα το μήνα, για τη μισθωτή απασχόληση. Αναλυτικά παραδείγματα και οδηγίες για τους «νέους» ασφαλισμένους που καλούνται να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη.

Υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ ασφαλίζονται από τις 6 Απριλίου και μετά, οι νέοι (από το 1993 και μετά) ασφαλισμένοι, που έχουν παράλληλη απασχόληση, αλλά ως μισθωτοί δεν συμπληρώνουν 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα (πλήρης απασχόληση).

Η διάταξη αυτή πέρασε με τον τελευταίο πολυνόμο που κύρωσε τη συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα, και ψηφίστηκε με στόχο να «δώσει» ανάσα στα έσοδα του ΟΑΕΕ, που βρίσκεται ένα βήμα πριν από την κατάρρευση.

Οδηγεί δε, χιλιάδες ασφαλισμένους όχι μόνο σε αλλαγή ασφαλιστικού ταμείου, αλλά και σε υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές, αφού στο ΙΚΑ πληρώνουν λιγότερες εισφορές απ’ ότι στον ΟΑΕΕ.

Με εγκύκλιό του ο ΟΑΕΕ ξεκαθαρίζει ότι η επιλογή φορέα πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα 6 μηνών και αφορά όλους όσους απασχολούνται και ως μισθωτοί και ως αυτοαπασχολούμενοι, και έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου του 1993 και μετά.

Την υποχρέωση αυτή, την προβλέπει ο τελευταίος μνημονιακός νόμος 4254/2014 και εφαρμόζεται από 7-4-2014 και εφεξής.

Προσοχή. Οι διατάξεις περί επιλογής φορέα δεν εφαρμόζονται στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ οι οποίοι αμείβονται μέσω εργοσήμου.

Βάσει της νομοθεσίας, οι νέοι ασφαλισμένοι υπάγονται υποχρεωτικά μόνο σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης, ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα ασθενείας και ένα φορέα πρόνοιας, τον οποίο επιλέγουν εντός 6μήνου από την ανάληψη της δεύτερης απασχόλησης – μισθωτής ή αυτοαπασχόλησης ή την απόκτηση της ιδιότητας.

Ειδικά οι “νέοι” ασφαλισμένοι, για τους οποίους προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα, εφόσον συμπληρώνουν 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ, και μάλιστα για όλο το χρονικό διάστημα της παράλληλης απασχόλησής τους.

Στον αντίποδα, εάν κατά τη διάρκεια της παράλληλης απασχόλησης δεν συμπληρώνουν 25 ημέρες ασφάλισης (ΗΑ) το μήνα στο ΙΚΑ τότε υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησης.

Διευκρινίζεται ότι: Για τον πρώτο μήνα της πρόσληψης (εφόσον η πρόσληψη ενεργείται μετά την 1η του μήνα), ο απαιτούμενος αριθμός των ΗΑ προκύπτει ως εξής: Ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι τη λήξη του μήνα (έκαστος μήνας θεωρείται ότι έχει 30 ημέρες), δια 1,2.

Παράδειγμα 1

Πρόσληψη ως μισθωτός 25-6-2014/ Απαιτούμενος αριθμός ΗΑ για τον 6/2014: 6/1,2 =5

Για τον τελευταίο μήνα της παράλληλης απασχόλησης (εφόσον η λήξη της ασφαλιστέας στο ΙΚΑ απασχόλησης λόγω απόλυσης, καταγγελίας κλπ επέρχεται πριν το τέλος του μήνα), ο απαιτούμενος αριθμός των ΗΑ προκύπτει ως εξής: Ημερολογιακές ημέρες από την αρχή του μήνα μέχρι την απόλυση, καταγγελία κλπ, διά 1,2.

Παράδειγμα 2

Λήξη παράλληλης απασχόλησης 12-11-2014. Απαιτούμενος αριθμός ΗΑ για τον 11/2014: 12/1,2 = 10.

Σε κάθε περίπτωση εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι δεκαδικός αριθμός γίνεται στρογγυλοποίηση στον μικρότερο ή μεγαλύτερο ακέραιο ανάλογα εάν τα δεκαδικά ψηφία είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα του 0,5.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ

Όσοι έχουν δικαίωμα επιλογής, μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ , επιλέγουν με δήλωσή τους τον ασφαλιστικό οργανισμό της επιλογής τους, την οποία υποβάλλουν κάθε φορά στους παραπάνω φορείς και τον οικείο εργοδότη εντός 6 μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο δημιουργείται η υποχρέωση ασφάλισης στο δεύτερο φορέα.

Προσοχή. Η δήλωση αυτή για όσο χρόνο διαρκεί η παράλληλη απασχόληση είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να γίνει μεταβολή στον αρχικά επιλεγμένο ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης εντός της παραπάνω προθεσμίας, η υποχρεωτική ασφάλιση χωρεί στο φορέα που υπάγεται η κατά πρώτον αναληφθείσα μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση και εάν προηγείται η ανάληψη της μισθωτής απασχόλησης καθίσταται υποχρεωτικός φορέας ασφάλισης το ΙΚΑ , εφόσον κάθε μήνα της παράλληλης απασχόλησης ο πολυαπασχολούμενος συμπληρώνει 25 ΗΑ στο ΙΚΑ.

Εάν δεν συμπληρώνει 25ΗΑ ανά μήνα καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση του στον ΟΑΕΕ για όλο το χρονικό διάστημα της παράλληλης δραστηριότητάς του.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΑΝΕΡΓΙΑ

Εάν ο πολυαπασχολούμενος επιλέξει ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ και αλλάξει εργοδότη, δηλαδή εάν απολυθεί από την επιχείρηση που απασχολείται και προσληφθεί από άλλη επιχείρηση, εφόσον μεσολαβεί κενό χρονικό διάστημα, από την απόλυση και μέχρι την επαναπρόσληψη, ενός ή περισσοτέρων μηνών, ακόμη και κενό διάστημα ημερών στον ίδιο μήνα υποβάλλει δήλωση επιλογής φορέα εκ νέου εντός εξαμήνου.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Ο πολυαπασχολούμενος, ο οποίος θα επιλέξει ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ, συνεχίζει να εξαιρείται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ και για το χρονικό διάστημα που απουσιάζει από τη μισθωτή εργασία του με επιδότηση λόγω ασθενείας ή τακτική ανεργία ή λόγω άδειας κυήσεως, λοχείας ή γονική άδεια ανατροφής τέκνων ή λόγω εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών, εφόσον συμπληρώνει 25 ΗΑ ανά μήνα καθόλη τη διάρκεια των περιόδων αυτών.

Το ίδιο ισχύει και για την περίοδο που ο πολυαπασχολούμενος τελεί σε επίσχεση εργασίας εφόσον συμπληρώνει 25 ΗΑ ανά μήνα.

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

Προσοχή. Η εγκύκλιος ορίζει ξεκάθαρα ότι η διάταξη ισχύει και για όσους νέους ασφαλισμένους έχουν ήδη λάβει εξαίρεση, βάσει της νομοθεσίας που ίσχυε ως τις 6-4-2014. Η επανεξέταση βέβαια των προϋποθέσεων θα γίνει μετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσης τους.

Όσο για τις εκκρεμείς την 7-4-2014 αιτήσεις και ενστάσεις, αυτές θα κριθούν με βάση τις νέες διατάξεις.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ

Η εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ αρχίζει από τον πρώτο μήνα της παράλληλης απασχόλησης, διαρκεί για όσο διάστημα ασκούνται παράλληλα οι δύο δραστηριότητες και λήγει όταν παύσει η δραστηριότητα για την οποία ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ.

Δείτε την εγκύκλιο με αναλυτικά παραδείγματα καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρώτη εξαίρεση ή και για την περίπτωση συνέχισης της εξαίρεσης.

WWW.EURO2DAY.GR