Η δήλωση των ακινήτων στο έντυπο Ε2

Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2013 εισοδήματα από ακίνητα, ή έχουν παραχωρήσει δωρεάν κατοικία στα παιδιά τους ή τους γονείς τους ή διαθέτουν «κενά» ακίνητα θα πρέπει πριν από την υποβολή του εντύπου Ε1 να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων από ακίνητα) αναφέρει το Ethnos.gr

 

Στο έντυπο Ε2 πρέπει να δηλώσετε, ξεχωριστά για κάθε ακίνητό σας, τα ενοίκια που εισπράξατε σε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης καθώς και τα τεκμαρτά μισθώματα που προκύπτουν από τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων σε τρίτους ή την ιδιόχρηση. Τα ποσά που θα δηλώσετε στο Ε2 θα πρέπει στη συνέχεια να τα μεταφέρετε στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Ε του εντύπου Ε1.

 

Τα ποσά που θα δηλωθούν στο Ε2 θα πρέπει στη συνέχεια να καταχωρισθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Ε του Ε1

Σε περίπτωση που έχετε προχωρήσει σε δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κύριας κατοικίας έως 200 τ.μ. προς τα παιδιά σας ή προς τους γονείς σας δεν χρειάζεται να δηλώσετε τεκμαρτό εισόδημα στο Ε2 ούτε στο Ε1, καθώς το εισόδημα αυτό απαλλάσσεται από τη φορολογία. Θα πρέπει όμως να δηλώσετε στο Ε2 τα στοιχεία της κατοικίας.

 

Η συμπλήρωση του Ε2

 

 Στήλη 1: Αναγράφεται ο αύξων αριθμός του ακινήτου, για το οποίο δηλώνονται μισθώματα.

 

Στήλη 2 «ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ»: Γράψτε τη διεύθυνση του ακινήτου. Εφόσον δηλώνεται κτίριο διατηρητέο, η λέξη αυτή πρέπει επίσης να αναγραφεί σε παρένθεση, κάτω από τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί για τη θέση του ακινήτου.

 

Αν η κατοικία έχει παραχωρηθεί δωρεάν σε γονείς ή παιδιά, δεν χρειάζεται να δηλωθεί τεκμαρτό εισόδημα, καθώς απαλλάσσεται από τη φορολογία

 Στήλη 3 «θέση»: Δηλώνεται ο όροφος διαμερίσματος ή επαγγελματικής στέγης σε πολυκατοικία. Εφόσον δηλώνεται εδαφική έκταση, δηλαδή αγρός, αγροτεμάχιο, οικόπεδο κ.λπ., στη στήλη 3 πρέπει να αναγραφεί το 0.

 

• Στήλη 4 «χρήση»: Δίνεται η πληροφορία για το είδος ή την κατηγορία του ακινήτου, («κατάστημα», «οικία», «αγρός», «αγροτεμάχιο», «οικόπεδο» κ.λπ.).

 

 Στήλη 5 «επιφάνεια»: Αναγράφεται ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του ακινήτου. Η επιφάνεια γεωργικής έκτασης γράφεται σε τετραγωνικά μέτρα.

• Στήλη 18 «Αριθμός Παροχής Ρεύματος»: Γράφονται τα πρώτα εννέα ψηφία από τον «αριθμό παροχής ρεύματος», ο οποίος αναγράφεται σε κάθε λογαριασμό της ΔΕΗ καθώς επίσης και στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που διαθέτει το ακίνητο. Ακόμη και σε περίπτωση που δηλώνεται κάποιο κτίσμα που παρέμεινε κενό και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή του, ο αριθμός παροχής ρεύματος πρέπει να δηλωθεί, καθώς το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ρεύματος, στον οποίο αναγράφεται ο συγκεκριμένος αριθμός. Εφόσον δηλώνεται ακίνητο που δεν έχει μετρητή κατανάλωσης ρεύματος, π.χ. αγροτεμάχιο, τότε στη στήλη 18 πρέπει να συμπληρωθεί ο εννεαψήφιος αριθμός 999999999.

 

• Στήλη 6 «ονοματεπώνυμο»: Δηλώνεται το όνομα και το επώνυμο του ενοικιαστή του ακινήτου. Εάν δηλώνεται διαμέρισμα, οικία, κατάστημα ή άλλης κατηγορίας κτίσμα που παρέμεινε κενό για μερικούς ή για όλους τους μήνες μέσα στο 2013, τότε στη στήλη 6 πρέπει να γραφτεί η λέξη «ΚΕΝΟ». Εάν το ακίνητο έχει παραχωρηθεί δωρεάν, τότε στη στήλη 6 πρέπει να αναγραφεί το ονοματεπώνυμο του προσώπου που χρησιμοποίησε το ακίνητο και να αναγραφεί σε παρένθεση η φράση «δωρεάν παραχώρηση». Εάν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από τον γονέα στο παιδί ή από το παιδί στον γονέα, τότε, στη στήλη 6, κάτω από το ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο έχει παραχωρηθεί το ακίνητο δωρεάν πρέπει να αναγραφεί η φράση «δωρεάν παραχώρηση στον γιο μου» ή «δωρεάν παραχώρηση στην κόρη μου» ή «δωρεάν παραχώρηση στον πατέρα μου» ή «δωρεάν παραχώρηση στη μητέρα μου», κατά περίπτωση.

 

• Στήλη 7 «Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)»: Δηλώνεται ο ΑΦΜ του «ενοικιαστή». Σε περίπτωση που δηλώνεται κενό ακίνητο, δεν πρέπει να αναγραφεί τίποτα.

 

• Στήλες 8 και 9: Γράφονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κατά την οποία το ακίνητο ενοικιάστηκε, παραχωρήθηκε δωρεάν, ιδιοχρησιμοποιήθηκε ή παρέμεινε κενό κατά τη διάρκεια του 2013.

 

• Στήλη 10 «ΜΗΝΕΣ»: Δηλώνεται ο αριθμός των μηνών του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το ακίνητο ενοικιάστηκε, παραχωρήθηκε δωρεάν, ιδιοχρησιμοποιήθηκε ή παρέμεινε κενό κατά τη διάρκεια του 2013.

 

• Στήλη 11 «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Ή ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ»: Αναγράφεται το ποσό του μηνιαίου ενοικίου που έλαβε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου από τον ενοικιαστή, κατά τη διάρκεια του 2013. Εάν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση κτίσματος προς τρίτο (φίλο ή αδελφό) ή εάν πρόκειται για ιδιοχρησιμοποίηση κτίσματος, πρέπει να αναγραφεί ένα «τεκμαρτό» ποσό μηνιαίου μισθώματος, το οποίο προκύπτει κανονικά με πολλαπλασιασμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου με τον συντελεστή 3,5% και, στη συνέχεια, με διαίρεση του γινομένου που θα προκύψει δια τον αριθμό 12.

 

• Στήλη 12 «ποσοστό συνιδιοκτησίας»: Πρέπει να αναγραφεί μόνο ο αριθμός του ποσοστού συνιδιοκτησίας, χωρίς το σύμβολο %.

 

• Στήλη 13: Αναγράφεται το ετήσιο ποσό εισοδήματος που αποκτήθηκε από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση κατοικίας. Σε περίπτωση που δηλώνεται κατοικία μέχρι 200 τ.μ., της οποίας έχει παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση από γονείς σε παιδιά ή από παιδιά σε γονείς δεν αναγράφεται τεκμαρτό εισόδημα.

 

Στη δήλωση και τα κενά ακίνητα

 

Στο E2 πρέπει να δηλώσετε και τα ακίνητά σας, τα οποία παρέμειναν «κενά» για τουλάχιστο 6 μήνες μέσα στο 2013. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να έχετε κρατήσει (για να προσκομίσετε στην εφορία αν σας ζητηθούν) αντίγραφα των λογαριασμών ρεύματος ή κοινοχρήστων ή άλλων λογαριασμών (τηλεφώνου, νερού κλπ), από τους οποίους προκύπτει ότι πράγματι τα ακίνητα ήταν «κενά».

 

Τι πρέπει να κάνουν οι έγγαμοι

 

Σε περίπτωση έγγαμων φορολογουμένων που και οι δύο είχαν το 2013 εισοδήματα από ακίνητα πρέπει να υποβληθούν δύο έντυπα Ε2, ένα από τον σύζυγο και ένα από τη σύζυγο. Εφόσον μόνο η σύζυγος είχε το 2013 εισοδήματα από ακίνητα, τα οποία ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους δικούς της προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του συζύγου της. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση θα πρέπει να επιλέξει «Ε2 της συζύγου».

 

«Εμμεση» παράταση του Ε9

 

Δεν πρόκειται να παραταθεί η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε9, η οποία λήγει σήμερα τα μεσάνυχτα δήλωσε χθες ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.

 

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών για να διευκολύνει τους φορολογούμενους σχεδιάζει να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή με την οποία θα παρέχεται η δυνατότητα σε όσους δεν προλάβουν να υποβάλουν το Ε9 μέχρι σήμερα, να το πράξουν μετά την εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου.

 

Αυτό σημαίνει ότι τα ποσά του ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστούν με βάση τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι σήμερα. Σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου τροποποιητική ή συμπληρωματική δήλωση Ε9 χωρίς την επιβολή προστίμου.

 

Μέχρι όμως να γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώνουν τις μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ και το νέο ποσό του φόρου που θα προκύψει μετά την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης Ε9 θα συμψηφιστεί με τις δόσεις που θα υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.

www.forologikanea.gr