«Παράθυρο» ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών και αποφυγής κατασχέσεων έως το 2017

Σε εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του ΙΚΑ ο διοικητής Ροβέρτος Σπυρόπουλος επισημαίνει ότι, στις περιπτώσεις των εργοδοτών – οφειλετών που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού(καταβολή τρεχουσών εισφορών + το 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 150 ευρώ)  και εξυπηρετούσαν τους όρους αυτού, μέχρι την 31-12-2013 και που υπήχθησαν σε καθεστώς ρύθμισης κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ν.4152/2013, παρέχεται η δυνατότητα, για λόγους χρηστής διοίκησης, να επανενταχθούν στο προϊσχύον καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

Η σχετική εγκύκλιος του ΙΚΑ προβλέπει

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43

ΘΕΜΑ: Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4264/2014 σχετικά με την αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης των οφειλετών που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 59 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ. 118/τ.Α΄/15-05-2014), «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται αναστολή λήψης μέτρων είσπραξης των οφειλομένων εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικοτεχνικών έργων), γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

Ειδικότερα, στις προαναφερόμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή ως την 30-6-2017 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, όπως ισχύουν.

Επισημαίνουμε ότι, στις περιπτώσεις των εργοδοτών – οφειλετών που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού και εξυπηρετούσαν τους όρους αυτού, μέχρι την 31-12-2013 και που υπήχθησαν σε καθεστώς ρύθμισης κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ν.4152/2013, παρέχεται η δυνατότητα, για λόγους χρηστής διοίκησης, να επανενταχθούν στο προϊσχύον καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

Στη περίπτωση αυτή, τα καταβληθέντα ποσά θα ληφθούν υπόψη για την επανένταξη αυτών στο καθεστώς του προσωρινού διακανονισμού.

Κατά τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπισθούν και οι περιπτώσεις των αναφερομένων στο θέμα οφειλετών που προέβησαν σε έναντι καταβολές.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που απώλεσαν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης και εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με νεότερες διατάξεις ρυθμίσεων, να επανενταχθούν σε αυτή, με την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων και των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, κατά την ημερομηνία καταβολής αυτών.

www.taxheaven.gr