Τρεις φορολογικοί συντελεστές για τους αγρότες

Τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2013 οι αγρότες θα φορολογηθούν αυτοτελώς με τη φορολογική κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, η οποία ορίζει τρεις συντελεστές φορολόγησης ανάλογα με το ύψος των δηλωθέντων εισοδημάτων.

Αναλυτικά, για τα αγροτικά εισοδήματα του 2013 τα οποία θα δηλωθούν με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις και τα εισοδήματα από αγροτικές συντάξεις ύψους έως 25.000 ευρώ θα ισχύσει ο φορολογικός συντελεστής 22%. Για εισοδήματα από 25.001ευρώ έως 42.000 ευρώ θα ισχύσει φορολογικός συντελεστής 32%, ενώ για εισοδήματα που ξεπερνούν τα 42.001 ευρώ θα ισχύει συντελεστής φορολόγησης 42%.

Οπως ακριβώς ισχύει και για τους υπόλοιπους μισθωτούς, καταργείται το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ και καθιερώνεται έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για εισοδήματα έως 21.000 ευρώ. Για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος, η έκπτωση αυτή μειώνεται κατά 100 ευρώ, μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο των 42.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι θα ισχύσει και για τους αγρότες το αφορολόγητο των 9.545 ευρώ και τα εισοδήματά τους αρχίζουν να φορολογούνται ουσιαστικά από τα 10.000 ευρώ και πάνω. Με το σύστημα αυτό οι αγρότες που θα δηλώσουν φέτος εισοδήματα έως 23.000 ευρώ θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, ενώ οι αγρότες με μεγαλύτερα εισοδήματα θα δουν τη φορολογική τους επιβάρυνση να αυξάνεται.

Επιπλέον όσοι έχουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν και με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που υπολογίζεται με συντελεστές 1% – 4%.

Αντικειμενικό σύστημα

Οι αγρότες που θα δηλώσουν φέτος εισοδήματα έως 23.000 ευρώ θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, ενώ για τα μεγαλύτερα εισοδήματα αυξάνεται η επιβάρυνση

Για τελευταία χρονιά τα εισοδήματα που θα δηλώσουν φέτος οι αγρότες θα προσδιοριστούν με το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, βάσει του οποίου ισχύουν για κάθε νομό συγκεκριμένα τεκμαρτά ποσά ελάχιστου δηλωτέου εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γης ή ανά κεφαλή εκτρεφόμενου ζώου κ.λπ.

Βάση για τον προσδιορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος αποτελεί η απόδοση κατά στρέμμα και είδος προϊόντος ή κατά κεφαλήν και είδος εκτρεφομένου ζώου ή κατ’ άλλη μονάδα παραγωγής για τις ειδικές περιπτώσεις, στοιχεία που περιλαμβάνονται στους πίνακες του υπουργείου Οικονομικών. Ετσι κατά περίπτωση το καθαρό γεωργικό εισόδημα υπολογίζεται ως εξής:

 

  • Καλλιέργειες: Είδος καλλιεργούμενου προϊόντος και μονάδα απόδοσης, επί τον αριθμό των στρεμμάτων, ίσον καθαρό γεωργικό εισόδημα.
  • Εκτρεφόμενα ζώα: Είδος εκτρεφόμενου ζώου και μονάδα απόδοσης, επί τον αριθμό των ζώων, ίσον καθαρό εισόδημα.
  • Αλλα είδη παραγωγής: Το είδος παραγωγής και μονάδα απόδοσης, επί μονάδες παραγωγής, ίσον καθαρό γεωργικό εισόδημα.

Για τον προσδιορισμό του συνολικού καθαρού γεωργικού εισοδήματος λαμβάνεται το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης και είδος προϊόντος ή κατά κεφαλήν και είδος εκτρεφόμενου ζώου ή κατ’ άλλη μονάδα παραγωγής, όπως αλιευτικής, δασικής, μελισσοκομικής ή άλλης.

Το ανά μονάδα ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των στρεμμάτων ή των εκτρεφομένων ζώων ή άλλων μονάδων παραγωγής ή συνδυασμό αυτών και το γινόμενο αυτού του πολλαπλασιασμού αποτελεί το καθαρό εισόδημα το οποίο δηλώνεται από αυτόν που ασκεί τη γεωργική δραστηριότητα.

Και για τους αγρότες καταργείται το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ και καθιερώνεται έκπτωση 2.100 ευρώ για εισόδημα έως 21.000 ευρώ

Εκπτώσεις από το εισόδημα

Από το καθαρό γεωργικό εισόδημα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τον πολλαπλασιασμό των στρεμμάτων ή τον αριθμό των εκτρεφομένων ζώων κ.τ.λ. και το καθαρό ανά στρέμμα ή ανά ζώο ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος, αφαιρούνται:

 

  • Το ποσό του καταβαλλόμενου ενοικίου για εκμίσθωση της γεωργικής γης.
  • Ποσό ίσο με το 25% της δαπάνης αγοράς καινούργιου πάγιου εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της γεωργικής εκμετάλλευσης, εφάπαξ κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης, χωρίς δυνατότητα έκπτωσης αυτής, ολικά ή μερικά, σε επόμενες χρήσεις. Ειδικά για εκείνους που στην αρχή της φορολογούμενης χρήσεως είναι νέοι αγρότες, το παραπάνω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Απαραίτητες οι αποδείξεις για την έκπτωση του φόρου

Οι αγρότες για την έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ θα πρέπει να εμφανίσουν αποδείξεις συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετήσιου εισοδήματός τους

Οι αγρότες για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ θα πρέπει να εμφανίσουν αποδείξεις δαπανών συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετήσιου εισοδήματός τους.

Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του αγρότη είναι μικρότερο από το ποσό που απαιτείται, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% επί της διαφοράς. Για παράδειγμα για εισόδημα 10.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις αξίας 2.500 ευρώ. Αν ο αγρότης έχει συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας 2.000 ευρώ, δηλαδή κατά 500 ευρώ λιγότερες, τότε θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 110 ευρώ (500 Χ22% = 110 ευρώ). Το ποσό των αποδείξεων θα πρέπει να δηλωθεί στον κωδικό 049 του πίνακα 7 του εντύπου Ε1.

www.forologikanea.gr