Επίκαιρα φορολογικά θέματα

· Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, δάνειο, καίτοι συναφθέν στην αλλοδαπή, δημιουργεί εκτελεστέες υποχρεώσεις στην Ελλάδα όταν (α) ανοίγεται ειδικός λογαριασμός σε αλλοδαπή τράπεζα για την κατάθεση του ποσού, (β) παρέχεται με την σύμβαση δανείου εντολή προς την αλλοδαπή τράπεζα να εμβάσει το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα, (γ) το δάνεισμα εμβάζεται στον Ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό αυθημερόν. Ούτως αποφανθέν επί των υπό κρίσιν πραγματικών περιστατικών, το Συμβούλιο της Επικρατείας επέβαλε τα οικεία τέλη χαρτοσήμου με συντελεστή 2.4%. (ΣτΕ Β’ 124/2014, 3639/2013)

· Ανεκλήθη τελικά, 20 ημέρες μετά την δημοσίευσή της, η Εγκύκλιος ΠΟΛ 1117/2014, για την δήλωση και απόδοση φόρου επί της υπεραξίας που απέκτησαν ξένοι επενδυτές από την μεταβίβαση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και εταιρικών (Υπ. Οικονομικών Ανακοίνωση Τύπου 15/5/2015, ΠΟΛ 1145/2014)

· Εξεδόθησαν νέες διευκρινίσεις για την αυτοτελή φορολόγηση των αφορολογήτων αποθεματικών του ν. 2238/1994, όπως επεβλήθη με το άρ. 72 ν. 4172/2013 (Εγκύκλιος ΠΟΛ 1143/2014). Συνοπτικά:

– Εξακολουθούν να τηρούνται οι λογαριασμοί των αποθεματικών από sale & lease back και από υπερτίμηση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, στους ισολογισμούς που κλείνουν οι επιχειρήσεις από 31/12/2014 και μετά, αφού εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της αυτοτελούς φορολόγησης. Σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους θα υπαχθούν τόσο σε φόρο εισοδήματος νομικού προσώπου όσο και σε φόρο διανομής, ήτοι σε τελική φορολογική επιβάρυνση 33,4%.

– Επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταβάλει φόρο (15% ή 19%) επί των συγκεκριμένων ή λοιπών αποθεματικών που εξαιρούνται της αυτοτελούς φορολόγησης, θα πρέπει να αιτηθούν την επιστροφή του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, υποβάλλοντας παράλληλα τροποποιητική δήλωση. Εάν δεν έχουν ακόμα καταβάλει τον φόρο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αιτηθούν την διαγραφή της βεβαιωμένης οφειλής.

– Οι «δηλωθείσες φορολογικές ζημίες» που μπορούν να συμψηφισθούν μέσα στο 2014 με τα υπαγόμενα στην αυτοτελή φορολόγηση αποθεματικά είναι αυτές που εμφανίζονται στην φορολογική δήλωση της χρήσης 2013.

– Εάν το ύψος των φορολογικών ζημίων της χρήσης 2013 υπολείπεται των αφορολογήτων αποθεματικών, η διαφορά θα προσαυξάνει τα φορολογητέα κέρδη του φορολογικού έτους 2014 και θα φορολογείται με συντελεστή 26%, μη εφαρμοζομένης της αυτοτελούς φορολόγησης (19%) και ανακαλουμένης, συνεπώς, παλαιότερης θέσης του Υπουργείου (ΠΟΛ 1007/2014). Φαίνεται, επομένως, πως κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται εμμέσως δυνατός ο συμψηφισμός και τυχόν φορολογικών ζημιών του 2014.

– Γίνεται δεκτό, αντιστρόφως, ότι τα χρεωστικά υπόλοιπα των εν λόγω αποθεματικών θα μειώσουν τα φορολογητέα κέρδη του 2014 ή/και θα προστεθούν στις αντίστοιχες φορολογικές ζημίες.

– Το ποσό των αποθεματικών που φορολογήθηκε αυτοτελώς (15% ή 19%) εμφανίζεται σε ειδικούς λογαριασμούς στα βιβλία της επιχείρησης δίχως χρονικό περιορισμό, αφού δεν τίθεται χρονικό όριο για την διανομή ή κεφαλαιοποίησή του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εταιρικού νόμου.

 

· Tα βιβλία και τα στοιχεία των χρήσεων 2001 – 2007, για τις οποίες το δικαίωμα παραγραφής του Δημοσίου έληγε στις 31/12/2013 αλλά πήρε διετή παράταση λόγω έκδοσης εντολής ελέγχου μέχρι την ημερομηνία αυτήν, θα πρέπει να διαφυλάσσονται μέχρι την 31/12/2015. Δυνατότητα πρότερης καταστροφής υφίσταται μόνο εφ’ όσον διενεργηθεί έλεγχος και τελεσιδικήσει η απαίτηση της φορολογικής διοίκησης ή αποσβεσθεί ολοσχερώς λόγω εξόφλησης. (Αρ. πρωτ. Δ15Α 1076425 ΕΞ 13.5.2014, άρ. 22 ν. 4203/2013 άρ. 36 ν. 4174/2013).

· Κοινοποίηση φορολογικής πράξης μπορεί να σημαίνει πλέον το «έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας (που θεωρείται – by the way – δεδομένο πως διαθέτετε)» όπως έχει ήδη ορίσει το άρθρο 4 του ν.4174/2013, ενώ η πρόσφατα εκδοθείσα ΠΟΛ 1125/2014 διευκρίνισε πως το δεκαήμερο, μετά την παρέλευση του οποίου θεωρείται νόμιμη η κοινοποίηση, αρχίζει να «τρέχει» από την τελευταία χρονικά ενέργεια μεταξύ ειδοποίησης στο e-mail και ανάρτησης στον λογαριασμό του Τaxisnet.

· Είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική μεταβολή των ατομικών στοιχείων των φορολογουμένων, εφ’ όσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet, αποφεύγοντας την προσέλευση στην Δ.Ο.Υ. Συμπληρώνοντας επομένως ο φορολογούμενος μέσω διαδικτύου τα πεδία του εντύπου Μ1, έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει ή συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία: είδος και στοιχεία δελτίου ταυτότητας, αριθμός τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση κατοικίας, όχι όμως και την επαγγελματική του έδρα, εάν αυτή συμπίπτει με την κατοικία του. Εάν η αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας συνεπάγεται και αλλαγή Δ.Ο.Υ. λόγω χωρικής αρμοδιότητας, η Δ.Ο.Υ. παραλαβής της ηλεκτρονικής δήλωσης υποχρεούται να μετεγγράψει τον φορολογούμενο στην νέα Δ.Ο.Υ. (ΠΟΛ. 1123/30.4.2014).

· Με αίτηση που θα υποβληθεί μέχρι την 4/6/2014, μπορεί να εξετασθεί από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (άρ. 63 ν. 4174/2013) υπόθεση η οποία είχε εισαχθεί στην Επιτροπή του άρ. 70Α ν. 2238/1994 με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού, αλλά δεν εξετάσθηκε από αυτήν μέχρι την 31/12/2013. Απαραίτητη προϋπόθεση να μην έχει ασκηθεί προσφυγή, ή εάν έχει ασκηθεί η προηγούμενη παραίτηση από αυτήν. (ΠΟΛ 1142/2014, άρ. 184 ν. 4261/2014)

· Όσοι έχουν ασκήσει εμπρόθεσμη ενδικοφανή ή δικαστική προσφυγή μέχρι τις 7/4/2014 έχουν την δυνατότητα να υπαχθούν στα ευνοϊκότερα πρόστιμα του άρθρου 55 παρ.2 του ν.4174/2013, εφ’ όσον: α) υποβάλλουν δήλωση προς τον προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου μέχρι την 06.06.2014, β) καταβάλλουν ταυτόχρονα το 40% της οφειλής και γ) αποδεχτούν το σύνολο των καταλογισθεισών παραβάσεων. (ΠΟΛ 1140/2014).

 · Με τον νόμο 4209/2013 ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2011/61/ΕΕ, σχετικά με την διοίκηση, την διαχείριση και την εμπορική προώθηση των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) στην Ευρωπαϊκή αγορά. Στους ΟΕΕ συγκαταλέγεται κάθε σχήμα συλλογικών επενδύσεων, που δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις περί ΟΣΕΚΑ (“UCITS”, ν. 4099/2012). Στόχος της Οδηγίας είναι να καθιερωθεί εναρµονισµένο πλαίσιο για την παρακολούθηση και την εποπτεία των κινδύνων που οι ΟΕΕ θέτουν στους επενδυτές τους, στους αντισυµβαλλοµένους τους, καθώς και σε άλλους συµµετέχοντες στη χρηµατοπιστωτική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες διαχείρισης ΟΕΕ στην ελληνική αγορά θα πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο, μέχρι τις 22 Ιουλίου 2014 να έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τα οριζόμενα σε αυτόν και να έχουν υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την χορήγηση άδειας λειτουργίας.

www.forologikanea.gr