Πότε μπορούν να καταστραφούν τα στοιχεία των χρήσεων 2006-2007 των οποίων η παραγραφή παρατάθηκε βάσει του ν. 4203/2013

Σύμφωνα με το έγγραφο Δ15Α 1076425 ΕΞ 13.5.2014 τα βιβλία και τα στοιχεία των χρήσεων 2006 και 2007, υποθέσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί μέχρι τις 31.12.2013 εντολή ελέγχου και τα οποία διαφυλάσσονται μέχρι τις 31.12.2015, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4203/2013, μπορούν να καταστραφούν πριν τις 31.12.2015 εφόσον διενεργηθεί έλεγχος και τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης ή αποσβεστεί ολοσχερώς αυτή λόγω εξόφλησης, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).

www.taxheaven.gr