Τα 8 σημεία SOS που πρέπει να προσέξουν φέτος όσοι αμείβονται με “μπλοκάκι”

Το δικαίωμα να φορολογηθούν ως μισθωτοί και όχι ως ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν όσοι πληρώθηκαν το 2013 με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, αλλά εργάστηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Το καθεστώς αυτό, όμως, δεν συμφέρει όλους, αφού όσοι φορολογηθούν ως μισθωτοί δικαιούνται μεν το ειδικό αφορολόγητο, αλλά χάνουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν τις επαγγελματικές δαπάνες από τα έσοδά τους.

Ποιοι την “πληρώνουν”; Κυρίως όσοι, εκτός από τις αμοιβές με το “μπλοκάκι”, έχουν και αμοιβές από μισθωτή εργασία.

Στο καθεστώς των μισθωτών υπάγονται όσοι εισέπραξαν το 2013 αμοιβές από λιγότερους από 3 εργοδότες ή όσοι είχαν εισπράξεις από περισσότερους εργοδότες αλλά το 75% των εσόδων προήλθε μόνο από ένα.

Όσοι εργάστηκαν το 2013 με σχέσεις εξαρτημένης εργασίας και κατά την είσπραξη των αμοιβών τους εξέδωσαν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από «μπλοκάκια» (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) θα φορολογηθούν ως μισθωτοί. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πληρώσουν φόρο 26% από το πρώτο ευρώ του συνολικού καθαρού εισοδήματος που απέκτησαν από την άσκηση των δραστηριοτήτων τους κατά τη διάρκεια του 2013, καθώς θα ληφθεί υπόψη η πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς και προβλέπει μηδενικό φόρο για ετήσια εισοδήματα μέχρι 9.550 ευρώ.

Η κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών προβλέπει, συγκεκριμένα, την επιβολή φόρου 22% για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ, αλλά και έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ χωρίς δικαιολογητικά, για ετήσια εισοδήματα μέχρι 21.000 ευρώ, με συνέπεια όλα τα εισοδήματα μέχρι 9.550 ευρώ στα οποία αντιστοιχεί κανονικά φόρος μέχρι 2.100 ευρώ, να παραμένουν αφορολόγητα.

Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι οι οποίοι αμείβονται με «μπλοκάκια» θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

1) Η νέα φορολογική νομοθεσία, που τίθεται φέτος σε εφαρμογή προβλέπει ότι φέτος θα φορολογηθούν με την ευνοϊκότερη φορολογική κλίμακα των μισθωτών όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2013 εισόδημα προερχόμενο από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή από ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον πληρούσαν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είχαν συνάψει έγγραφες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με τους εργοδότες στους οποίους παρείχαν τις υπηρεσίες τους

β) εργάστηκαν με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας έως και σε 3 εργοδότες

2) Με την κλίμακα των μισθωτών θα φορολογηθούν φέτος και όσοι κατά τη διάρκεια του 2013 απέκτησαν μεν εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, αλλά εργάστηκαν με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας σε περισσότερους από 3 εργοδότες και ποσοστό τουλάχιστον 75% των αμοιβών που εισέπραξαν προήλθε από έναν μόνο εργοδότη.

Χωρίς δαπάνες

3) Η φορολόγηση με την κλίμακα των μισθωτών δεν επιτρέπει στους εργαζόμενους με «μπλοκάκια» να κάνουν χρήση των δαπανών που «πέρασαν» στα βιβλία τους. Δεν επιτρέπει δηλαδή καμία έκπτωση δαπάνης από τις αμοιβές που εισέπραξαν. Η μόνη δαπάνη που επιτρέπεται να αφαιρεθεί από τις αμοιβές, ώστε να μειωθεί το καθαρό ποσό εισοδήματος που θα υπαχθεί τελικά σε φόρο, είναι αυτή που αφορά στις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

Παγίδα για όσους είναι ταυτόχρονα και μισθωτοί

4) Το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση οι δαπάνες που «πέρασε» στα βιβλία του ο κάθε εργαζόμενος με «μπλοκάκι» θα έχει ως συνέπεια να πληρώσουν επιπλέον φόρο όσοι αμειβόμενοι με «μπλοκάκια» εργάζονται ταυτόχρονα και σε άλλους εργοδότες ως μισθωτοί. Κι αυτό διότι το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που θα φορολογηθεί θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα φορολογείτο αν εξέπιπταν κανονικά όλες οι δαπάνες.

Για να γίνουν καλύτερα αντιληπτά τα όσα προαναφέραμε, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1:
Ελεύθερος επαγγελματίας εισέπραξε το 2013 αμοιβές 3.500 ευρώ και 4.800 ευρώ από δύο επιχειρήσεις, βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας. Την ίδια χρονιά πλήρωσε ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ 4.000 ευρώ. Έχει καταχωρήσει στα βιβλία του δαπάνες ύψους 2.678 ευρώ (τηλέφωνο, λοιπές δαπάνες)

Για τα εισοδήματα του 2013 (δήλωση οικονομικού έτους 2014) θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών ως εξής:

-Αμοιβές από τον α’ εργοδότη: 3.500 ευρώ

-Αμοιβές από τον β’ εργοδότη: 4.800 ευρώ

Σύνολο αμοιβών: 8.300 ευρώ

Ασφαλιστικές εισφορές: 4.000 ευρώ

Καθαρό φορολογητέο εισόδημα: 4.300 ευρώ (8.300-4.000).

Φόρος εισοδήματος: 4.300 ευρώ Χ 22% = 946 ευρώ

Το ποσό του φόρου των 946 ευρώ είναι μικρότερο της έκπτωσης των 2.100 ευρώ, οπότε μηδενίζεται (η αρνητική διαφορά των 1.154 ευρώ που προκύπτει από την έκπτωση δεν επιστρέφεται, σύμφωνα με το νόμο).

Αν ο παραπάνω φορολογούμενος φορολογείτο ως ελεύθερος επαγγελματίας, τότε το φορολογητέο εισόδημά του θα προέκυπτε ως εξής:

-Αμοιβές από τους 2 εργοδότες: 8.300 ευρώ

Μείον:

α) Δαπάνες που «πέρασε» στα βιβλία: 2.678 ευρώ

β) Δαπάνες για ασφαλιστικές εισφορές: 4.000 ευρώ

Φορολογητέο εισόδημα: 8.300-2.678-4.000=1.622 ευρώ

Φόρος εισοδήματος: 1.622 Χ 26% = 421,72 ευρώ.

Ουσιαστικά, ο εν λόγω εργαζόμενος θα γλιτώσει φόρο 421,72 ευρώ με το να μην φορολογηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας αλλά ως μισθωτός.

Παράδειγμα 2:
Ας υποθέσουμε ότι ο παραπάνω φορολογούμενος είναι και μισθωτός σε μία εταιρία και έχει ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ από μισθούς.

Άρα το φορολογητέο εισόδημά του θα υπολογισθεί ως εξής:

-Φορολογητέο εισόδημα από μισθούς: 12.000 ευρώ

-Φορολογητέο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 4.300 ευρώ

Σύνολο φορολογητέου εισοδήματος: 16.300 ευρώ (12.000+4.300)

Φόρος εισοδήματος: 16.300 Χ 22% = 3.586-2.100 = 1.486 ευρώ

Αν φορολογείτο ως ελεύθερος επαγγελματίας για τα ποσά που εισέπραξε με «μπλοκάκι», τότε το φορολογητέο εισόδημά του και ο συνολικός φόρος θα προέκυπταν ως εξής:

* Αμοιβές από τους 2 εργοδότες: 8.300 ευρώ

Μείον:

α) Δαπάνες που «πέρασε» στα βιβλία: 2.678 ευρώ

β) Δαπάνες για ασφαλιστικές εισφορές: 4.000 ευρώ

-Φορολογητέο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα:

8.300-2.678-4.000=1.622 ευρώ

Φόρος στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα:

1.622 Χ 26% = 421,72 ευρώ.

* Φορολογητέο εισόδημα από μισθούς: 12.000 ευρώ

Φόρος στο εισόδημα από μισθούς:

12.000 Χ 22% = 2.640-2.100 =540 ευρώ

Σύνολο φόρου: 540+421,72=961,72 ευρώ.

Ουσιαστικά, ο εν λόγω εργαζόμενος θα πληρώσει επιπλέον φόρο 524,28 ευρώ, με το να φορολογηθεί ως μισθωτός για τις αμοιβές που εισέπραξε με «μπλοκάκι».

Ασφαλιστικές εισφορές

5) Οι ασφαλιστικές εισφορές που αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης του 2013 είναι μόνο αυτές που καταβλήθηκαν μέσα στο 2013 και αφορούν ποσά που βεβαιώθηκαν μέσα στο 2013. Οι εισφορές που πληρώθηκαν εντός του 2013 αλλά αφορούν σε προηγούμενα έτη, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα έσοδα της χρήσης του 2013.

Το έντυπο Ε3

6) Κάθε εργαζόμενος με «μπλοκάκι» που επιθυμεί να φορολογηθεί με την κλίμακα φόρου των μισθωτών και των συνταξιούχων δεν παύει να έχει την υποχρέωση να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά στο σύστημα ΤΑΧΙSNETτο έντυπο Ε3 (που φέρει τον τίτλο «Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών»), πριν προχωρήσει στην ηλεκτρονική υποβολή του βασικού εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Ο κρίσιμος κωδικός 591 στο Ε3

Στο έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρώσει το νέο κωδικό 591 που προστέθηκε πάνω δεξιά στην πρώτη σελίδα. Η συμπλήρωση του κωδικού αυτού είναι αναγκαία προκειμένου ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος να γίνει με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων.

7) Επιπλέον, κάθε εργαζόμενος με «μπλοκάκι» θα πρέπει να συμπληρώσει στο Ε3 καί τον νέο κωδικό 348 που βρίσκεται στον Πίνακα Ζ’, στη δεύτερη σελίδα του εντύπου. Στον κωδικό αυτό πρέπει να αναγράψει το φορολογητέο καθαρό εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα του 2013 των υποχρεωτικών εισφορών που κατέβαλε για το ίδιο έτος σε ασφαλιστικά ταμεία. Το εισόδημα αυτό θα μεταφερθεί στο έντυπο Ε1 και θα φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Τι θα βάλετε στο έντυπο Ε1

8) Κατά τη συμπλήρωση του βασικού εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, κάθε εργαζόμενος με «μπλοκάκι» πρέπει να διαγραμμίσει την ένδειξη «ΝΑΙ» δίπλα από τους κωδικούς 019-020 που βρίσκονται στην παράγραφο 9 του Πίνακα 2 στην 1η σελίδα του εντύπου. Οι κωδικοί αυτοί έχουν τεθεί δίπλα από την ερώτηση: «Είστε επιτηδευματίας που φορολογείται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ;»

www.money-money.gr