Ποιους θα ελέγξει η εφορία τη διετία 2014 – 2015 – On line έλεγχος καταθέσεων και διασταυρώσεις για τα Ι.Χ.

«Ηλεκτρονικό μάτι», με το οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει τα περιουσιακά στοιχεία, τα έσοδα, τα εισοδήματα και τις δαπάνες 5,6 εκατομμυρίων φορολογουμένων, αποκτά η Εφορία εντός της διετίας 2014-2015 με την πλήρη ολοκλήρωση της κατάρτισης του «περιουσιολογίου». Σε πρώτη φάση, εντός του 2014, οι δυνατότητες ηλεκτρονικής παρακολούθησης της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων θα διευρυνθούν με την καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής και για τις δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβιβάσεων ακινήτων.

Επιπλέον, από το τρέχον έτος οι φορολογικές αρχές θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να προχωρούν άμεσα σε κατασχέσεις καταθέσεων σε βάρος όσων χρωστούν στο Δημόσιο ποσά μέχρι 10.000 ευρώ, εφαρμόζοντας ηλεκτρονικές διαδικασίες-εξπρές, αλλά και να διασταυρώνουν στοιχεία προκειμένου να εντοπίζουν όσους δεν «πέρασαν» τα οχήματά τους από ΚΤΕΟ ή τα άφησαν ανασφάλιστα.

Όπως προκύπτει, ειδικότερα, από το Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχέδιο για τα έτη 2014-2015, το οποίο κατήρτισε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και αποκαλύφθηκε χθες μέσω του διαδικτύου:

Περιουσιολόγιο

*  Μέχρι το τέλος Απριλίου του 2015, θα έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή για το «περιουσιολόγιο». Μέσω της εφαρμογής αυτής η ΓΓΔΕ του υπουργείου Οικονομικών θα έχει στη διάθεσή της πλήρη στοιχεία για την περιουσιακή κατάσταση κάθε φορολογούμενου, δηλαδή για τα ακίνητα, τα οχήματα, τα σκάφη, τα εναέρια μέσα μεταφοράς, τις μετοχές, τα αμοιβαία κεφάλαια, τα εταιρικά μερίδια, τις καταθέσεις, τις λοιπές αποταμιεύσεις ακόμη και τις συλλογές αντικειμένων μεγάλης αξίας όπως κοσμήματα, νομίσματα, έργα τέχνης κλπ! Το «περιουσιολόγιο» θα ενημερώνεται αυτόματα για όλες τις μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση των φορολογούμενων.

Έλεγχοι made in USA

* Από φέτος, ενεργοποιούνται οι νέες τεχνικές ελέγχων «made in USA», για τον έμμεσο προσδιορισμό των εισοδημάτων των φορολογουμένων, με ταυτόχρονη παροχής της δυνατότητας στους ελεγκτές να έχουν οn-line πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ελεγχομένων. Επιπλέον, φέτος θα επεκταθεί η εφαρμογή των ηλεκτρονικών διαδικασιών διενέργειας κατασχέσεων καταθέσεων σε όλους όσους χρωστούν στο Ελληνικό Δημόσιο ληξιπρόθεσμα χρέη έως 10.000 ευρώ, θα διασυνδεθούν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες με το Κτηματολόγιο, το Δημοτολόγιο, το ΙΚΑ, τον ΕΟΠΠΥ, τα δικαστήρια και τα υποθηκοφυλακεία. Σε επόμενο στάδιο οι διαδικασίες των ηλεκτρονικών κατασχέσεων θα επεκταθούν και σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως τα αμοιβαία κεφάλαια, τα ρέπος και οι προθεσμιακές καταθέσεις.

* Εντός του 2014, τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι Δ.Ο.Υ., τα Τελωνεία και η «Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων» (ΥΕΔΔΕ), δηλαδή το «νέο ΣΔΟΕ» του Γενικού Γραμματέα Εσόδων Χ. Θεοχάρη, θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 297.400 φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους.

KTEO και ανασφάλιστα Ι.Χ.

* Εντός της διετίας 2014-2015 θα διενεργηθούν ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων για τον εντοπισμό οχημάτων που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ καθώς και οχημάτων που παραμένουν ανασφάλιστα.

* Εντός του 2015 θα καταρτιστεί νέο μισθολογικό καθεστώς, το οποίο θα συνδέει τις αμοιβές με την αποδοτικότητα των υπαλλήλων της ΓΓΔΕ. Το νέο καθεστώς θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η-1-2016.

Αναλυτικά, στο Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχέδιο της ΓΓΔΕ περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

«Περιουσιολόγιο»

1)Ολοκλήρωση έως τις 30-4-2015 ενός πλήρους ηλεκτρονικού «περιουσιολογίου», δηλαδή μιας ενιαίας διευρυμένης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα ακίνητα, τα οχήματα, τα σκάφη, τα εναέρια μέσα μεταφοράς, τις μετοχές, τα αμοιβαία κεφάλαια, τα εταιρικά μερίδια, τις καταθέσεις, τις συλλογές αντικειμένων μεγάλης αξίας και πλήθος άλλων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν 5,6 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Η βάση αυτή θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που επέρχεται κάποια μεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση του κάθε φορολογούμενου μέσω της άμεσης ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων για τα δεδομένα που αλλάζουν, είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους είτε από τους συμβολαιογράφους.

Βελτίωση των ελεγκτικών διαδικασιών

2) Ενεργοποίηση των τεχνικών έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων σε φυσικά πρόσωπα με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών για τα περιουσιακά στοιχεία κάθε μορφής που κατέχουν οι ελεγχόμενοι καθώς και των στοιχείων που δείχνουν το επίπεδο διαβίωσής τους.

3) Αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου στοιχείου που υποδηλώνει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη (λίστα Ελλήνων ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής ολλανδικού νηολογίου, λίστα φορολογουμένων που απέστειλαν εμβάσματα σε τράπεζες του εξωτερικού, στοιχεία υποβαλλόμενα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κ.λπ.).

4) Αξιοποίηση πληροφοριών από τους ελεγκτές του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) για τον έλεγχο των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών των πολυεθνικών εταιρειών (transferpricing) και των καταβαλλόμενων ποσών δικαιωμάτων (royalties).

5) Αυτόματη (on-line) πρόσβαση των ελεγκτικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.:

* στα τρέχοντα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων μέχρι 28-2-2014,

* στα κατ’ έτος παλαιά υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων μέχρι 30-9-2014.

6) Σταδιακή ολοκλήρωση της λειτουργίας του συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών (Μ.Τ.Λ.), μέσω του οποίου οι ελεγκτικές αρχές θα έχουν εικόνα για το τραπεζικό προφίλ κάθε ελεγχόμενου πολίτη και επιχείρησης μέχρι 31-12-2014.

Ποιοι θα ελεγχθούν τιο 2014

7) Διενέργεια τουλάχιστον 80.000 προληπτικών ελέγχων για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αρχικά από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ και στη συνέχεια από την υπό σύσταση νέα Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), η οποία θα στελεχωθεί από ελεγκτές του Σ.Δ.Ο.Ε. και των Δ.Ο.Υ. και θα αρχίσει να λειτουργεί το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου.

8) Εντατικοποίηση των ελέγχων σε:

* υποθέσεις εξωχώριων εταιρειών (offshore) και φορολογουμένων που απέστειλα χρηματικά ποσά (εμβάσματα) στο εξωτερικό

* υποθέσεις φορολογουμένων που διατηρούν ακίνητα στο εξωτερικό και σε λοιπές υποθέσεις με υψηλή πιθανότητα φοροδιαφυγής

* παραγραφόμενες υποθέσεις, βάσει μεθόδων κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

9) Διενέργεια τουλάχιστον 500 πλήρων και 680 μερικών φορολογικών ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων. Στόχος είναι να βεβαιωθούν φόροι και πρόστιμα τουλάχιστον 288 εκατ. ευρώ από τους ελέγχους για το 2014 και από αυτά να εισπραχθεί τουλάχιστον το 50% εντός του τρέχοντος έτους.

10) Διενέργεια τουλάχιστον 4.000 πλήρων και 10.000 μερικών φορολογικών ελέγχων, καθώς και 1.500 ελέγχων σε υποθέσεις φορολογίας ακινήτων από τις Δ.Ο.Υ. Στόχος είναι να εισπραχθεί τουλάχιστον το 30% των ποσών που θα βεβαιωθούν από τους συγκεκριμένους ελέγχους.

11) Ενίσχυση του ελεγκτικού έργου το 2015 μέσω συλλογής και αξιοποίησης στοιχείων που συλλέγονται από τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Οικονομικών μέχρι 30-6-2015.

12) Αύξηση εισπράξεων από ελέγχους των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. εντός του 2015, κατά ποσοστό 10% επί του αποτελέσματος που θα έχει επιτευχθεί την 31η-12-2014.

Τελωνειακοί έλεγχοι

13) Διενέργεια τουλάχιστον 200.000 τελωνειακών ελέγχων εντός του 2014 με στόχο την επιβολή προστίμων και πολλαπλών τελών ύψους τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ.

14) Είσπραξη προστίμων και πολλαπλών τελών από τελωνειακούς ελέγχους συνολικού ποσού άνω του 10% του ποσού που θα καταλογιστεί, εντός του 2014.

15) Ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων το 2015, μέσω:

* εγκατάστασης αυτοκινούμενου και σταθερού ανιχνευτικού εξοπλισμού X-RAY σε Τελωνεία, μέχρι 30-6-2015

* πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης μέχρι 31-12-2015

* σταδιακής εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος σήμανσης-ιχνηλασιμότητας και ψηφιακής επαλήθευσης σε καπνικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά μέχρι 30-6-2015 και πλήρους εφαρμογής μέχρι 31-12-2015.

Έλεγχοι Γενικού Χημείου του Κράτους

16) Εξέταση τουλάχιστον 15.000 δειγμάτων προϊόντων και υλικών

17) Διενέργεια τουλάχιστον 500 επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων.

18) Διεξαγωγή τουλάχιστον 15.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στον τομέα των προϊόντων αλκοόλης.

19) Διεξαγωγή τουλάχιστον 21.000 εργασιών σχετικών με την είσπραξη του Ε.Φ.Κ. στον τομέα των καυσίμων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες-Ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης

20) Μείωση των ταμειακών συναλλαγών για το μεγαλύτερο ποσοστό των μη φορολογικών πληρωμών και των ήσσονος σημασίας φόρων, μέσω της παροχής νέων ή της επέκτασης διαθεσιμότητας των ήδη παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονικές πληρωμές, ανάπτυξη συστημάτων πάγιων εντολών άμεσης χρέωσης λογαριασμού κατόπιν εντολής του φορολογούμενου).

21) Πλήρης εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικής υποβολής και για τις δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβιβάσεων ακινήτων το αργότερο μέχρι τις 31-12-2014.

22) Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας της Φορολογικής Διοίκησης με τρίτους ή με άλλες υπηρεσίες. Πιλοτική εφαρμογή με τους εξής φορείς: ΙΚΑ, Κτηματολόγιο και ΕΟΠΥΥ μέχρι 31-12-2014.

23) Ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ εντός 90 ημερών σε ποσοστό τουλάχιστον 90% των αιτήσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα.

24) Ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος σε ποσοστό τουλάχιστον 75% των αιτήσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα.

25) Υιοθέτηση και εφαρμογή νέας διαδικασίας για τον έλεγχο και την καταβολή των επιστροφών ΦΠΑ, ανάλογα με την πιθανότητα διάπραξης φοροδιαφυγής, μέσω της εφαρμογής μεθόδων ανάλυσης κινδύνου. Πλήρης εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2014.

26) Περιορισμός του υπολοίπου των φόρων προς επιστροφή κάτω από τα 2 δισ. ευρώ μέχρι τις 31-12-2014.

27) Κεντρική διαχείριση των επιστροφών φόρων μέσω ανάπτυξης ηλεκτρονικού συστήματος από 1-1-2015.

28) Ολοκλήρωση των υποθέσεων που εξετάζονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία.

29) Καθιέρωση ηλεκτρονικών διαδικασιών επικοινωνίας με τους πολίτες για την υποβολή και απάντηση των αιτημάτων τους μέχρι 31-12-2015.

30) Εκκαθάριση του Μητρώου του TAXIS, προκειμένου να προσδιοριστεί ο αριθμός των ενεργών φορολογουμένων μέχρι 30-6-2014.

31) Προσδιορισμός των φυσικών και νομικών προσώπων που υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις φόρου εισοδήματος και δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών, μέχρι 31-7-2014.

32) Αύξηση της οικειοθελούς συμμόρφωσης σε ποσοστό άνω του 90% στην υποβολή εμπρόθεσμων δηλώσεων ΦΠΑ.

Θέματα προσωπικού

33) Ανάπτυξη και εφαρμογή νέου συστήματος προαγωγών μέχρι 30-6-2014 και νέου συστήματος βαθμολογίου μέχρι 31-12-2014 για όλους υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Ε.

34) Διενέργεια 30 εσωτερικών ελέγχων για την καταπολέμησης της διαφθοράς

35) Διενέργεια 125 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης σε Διευθυντές και Τμηματάρχες και άλλων 150 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης σε υπαλλήλους.

36) Ανάπτυξη νέου μισθολογικού συστήματος για τους υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Ε.. Το νέο σύστημα θα συνδέει τις αμοιβές των υπαλλήλων με την αποδοτικότητά τους. Η εφαρμογή του προβλέπεται από την 1η-1-2016.

37) Επανεξέταση και κατάργηση κάθε πλεονάζουσας οργανωτικής δομής. Περαιτέρω μείωση του αριθμού των Δ.Ο.Υ. και των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, υπό την προοπτική της πλήρους εφαρμογής ηλεκτρονικών διαδικασιών επικοινωνίας των υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης με τους πολίτες.

Εκπαίδευση-πρόσληψη νέων υπαλλήλων

38) Εκπαίδευση νέων ελεγκτών στην εφαρμογή της διενέργειας ελέγχων του συστήματος ELENXIS-Ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης επί ελεγκτικών θεμάτων 1.200 νέων πιστοποιημένων ελεγκτών.

39) Πρόσληψη επιπλέον 300 νέων υπαλλήλων έως 30-9-2014, μέσω ΑΣΕΠ, από τους υφιστάμενους πίνακες επιλαχόντων της τελευταίας προκήρυξης 1Κ/2013.

40) Πρόσληψη επιπλέον 1.000 νέων εφοριακών υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ με νέα προκήρυξη.

41) Ταχύρρυθμο σεμινάριο για την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη.

Νέες δράσεις για την επιτάχυνση της είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο

41) Αναθεώρηση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

42) Συνολική αξιολόγηση του προφίλ επικινδυνότητας των φορολογουμένων με τη χρήση ολοκληρωμένου συστήματος μοριοδότησης που θα βαθμολογεί τη συναλλακτική συμπεριφορά τους σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας (Δημιουργία προφίλ οφειλέτη).

43) Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης αποτελεσμάτων ηλεκτρονικής δημοσιοποίησης προγραμμάτων πλειστηριασμού.

44) Επέκταση και ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας προγραμμάτων πλειστηριασμού.

45) Εφαρμογή αυτοματοποιημένων διαδικασιών για την ενημέρωση των νέων οφειλετών κάθε μήνα σχετικά με τις υποχρεώσεις τους.

46) Εφαρμογή μιας πλήρους αυτοματοποιημένης διαδικασίας ηλεκτρονικών κατασχέσεων ποσών από καταθέσεις και λοιπές απαιτήσεις των οφειλετών του Δημοσίου εις χείρας τρίτων (μισθούς, συντάξεις, επιδόματα κ.λπ.), για όλες τις περιπτώσεις οφειλών μέχρι 10.000 ευρώ.

47) Επέκταση των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα (ρέπος, μετοχές, ομόλογα κ.λπ.).

48) Εφαρμογή διαδικασίας άμεσων χρεώσεων για τους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών του Δημοσίου που οφείλουν μικρού ύψους ληξιπρόθεσμα χρέη, μέχρι 1.000 ευρώ (π.χ. τέλη κυκλοφορίας).

Διευκόλυνση ελέγχων-Διασταυρώσεις στοιχείων

49) Δημιουργία κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για τις νέες μορφές ελέγχου που αποσκοπούν στον έμμεσο προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.

50) Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων για τα εισοδήματα φυσικών προσώπων με στοιχεία υποβληθεισών φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων ακινήτων.

51) Πραγματοποίηση ηλεκτρονικών διασταυρώσεων στοιχείων για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη καταβολής του πραγματικά οφειλόμενου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

52) Διασταύρωση στοιχείων από το ηλεκτρονικό αρχείο οχημάτων της ΓΓΔΕ με στοιχεία από το ηλεκτρονικό αρχείο οχημάτων του υπουργείου Συγκοινωνιών με στόχο τον εντοπισμό όσων οχημάτων παραμένουν ανασφάλιστα.

53) Διασταύρωση στοιχείων από το ηλεκτρονικό αρχείο οχημάτων της ΓΓΔΕ με στοιχεία από το αρχείο οχημάτων του υπουργείου Μεταφορών για οχήματα που δεν έχουν περάσει από Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ).

54) Διασταυρώσεις για τον εντοπισμό περιπτώσεων πιθανής απάτης στα πλαίσια του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ.

55) Εξορθολογισμός των προστίμων για τελωνειακές παραβάσεις.

56) Ανασχεδιασμός του συστήματος επισήμανσης προϊόντων καπνού και αλκοολούχων προϊόντων.

57) Δράσεις Επιχειρησιακού Σχεδίου Κοινών Ελέγχων με την Ελληνική Αστυνομία στα συνοριακά σημεία διέλευσης.

Επέκταση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συναλλαγών

58) Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων που αφορούν δικηγορικούς συλλόγους, λιμεναρχεία, γραμματείς δικαστηρίων, συμβολαιογράφους και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

59) Ηλεκτρονική υποβολή ενιαίας δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) και ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

60) Δημιουργία των απαιτούμενων μηχανογραφικών εφαρμογών για τη ηλεκτρονική παραλαβή δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων και τη μετέπειτα επεξεργασία τους.

61) Δημιουργία εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων των ιδιωτικών συμφωνητικών.

62) Ανάπτυξη εφαρμογών για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων κατόχων πλοίων.

63) Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Ειδικού Φόρου Ακινήτων, για εξωχώριες εταιρείες κατοχής ακινήτων.

64) Εφαρμογή συστήματος αυτόματου τελωνισμού για διασαφήσεις εξαγωγών χαμηλού ρίσκου.

65) Απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στον τελωνειακό τομέα για τη διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου.

66) Διασύνδεση του Μητρώου Φορολογουμένων με το Εθνικό Δημοτολόγιο.

67) Πληρωμή δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων με ηλεκτρονικό τρόπο (e-payments).

68) Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου καταγγελιών και λοιπών αναφορών.

69) Αναβάθμιση συστήματος ανάλυσης κινδύνου, βάσει του οποίου επιλέγονται και αξιολογούνται οι υποθέσεις ΦΠΑ.

70) Αναβάθμιση συστήματος ανάλυσης κινδύνου, βάσει του οποίου επιλέγονται και αξιολογούνται οι υποθέσεις ΦΜΥ.

www.money-money.gr