Τα μυστικά και οι παγίδες των αποδείξεων στη φετεινή φορολογική δήλωση

Επιπλέον φόρους λόγω μη συλλογής του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων για καταναλωτικές δαπάνες του έτους 2013 κινδυνεύουν να πληρώσουν φέτος πάρα πολλοί μισθωτοί, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» και αγρότες.

Η φορολογική νομοθεσία που ισχύει για τα εισοδήματα του έτους 2013 (για τα οποία οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει φέτος να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Ιουνίου) προβλέπει ότι οι φορολογούμενοι οι οποίοι το περασμένο έτος απέκτησαν εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις έχουν την υποχρέωση συλλογήςαποδείξεων αξίας μέχρι 25% του συνολικού ετησίου ατομικού – πραγματικού ή προσδιοριζόμενου βάσει τεκμηρίων – εισοδήματος του έτους 2013, εφόσον το ποσό του εισοδήματος αυτού δεν υπερβαίνει τις 42.000 ευρώ. Για περιπτώσεις φορολογουμένων με εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ προερχόμενα από μισθωτές υπηρεσίες το συνολικό ποσό που πρέπει να καλύπτεται με αποδείξεις ανέρχεται σε 10.500 ευρώ, δηλαδή στο 25% του ποσού των 42.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με επιπλέον φόρο 22% επί του «ακάλυπτου» ποσού.

Για παράδειγμα για εισόδημα  30.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες απαιτούνται αποδείξεις αξίας 7.500 ευρώ (το 25% των 30.000 ευρώ). Αν ο φορολογούμενος έχει μαζέψει και δηλώσει αποδείξεις αξίας 3.000 ευρώ, δηλαδή αξίας λιγότερης κατά 4.500 ευρώ, τότε θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 4.500 Χ 22% = 990 ευρώ!

Εξάλλου, όπως προέκυψε από πρόσφατη διευκρίνιση του υπουργείου Οικονομικών, την υποχρέωση να έχουν μαζέψει αποδείξεις δαπανών έτους 2013 την έχουν και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» και οι αγρότες! Κι αυτό για τους εξής λόγους:

α) Σύμφωνα με τη νέα φορολογική νομοθεσία (ν. 4110/2013) στους φορολογούμενους που θα θεωρηθεί ότι θα δηλώσουν φέτος εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες περιλαμβάνονται όχι μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αλλά και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια». Δηλαδή και οι φορολογούμενοι αυτοί θα θεωρηθούν ως μισθωτοί, οπότε θα πρέπει να έχουν μαζέψει κι αυτοί αποδείξεις δαπανών με ημερομηνίες έτους 2013.

β) Επίσης, σύμφωνα με τη νέα φορολογική νομοθεσία, το εισόδημα από την ατομική άσκηση γεωργικής δραστηριότητας θα φορολογηθεί φέτος αυτοτελώς με βάση την κλίμακα φόρου των μισθωτών και των συνταξιούχων. Στην κλίμακα αυτή όμως ισχύει έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ χωρίς δικαιολογητικά, η οποία για να διατηρηθεί θα πρέπει ο φορολογούμενος να έχει μαζέψει κατά τη διάρκεια του 2013 αποδείξεις δαπανών συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετησίου εισοδήματός τους.

Παγίδα επιπλέον φορολόγησης και λόγω τεκμηρίων

Επιπλέον, οι διατάξεις για την υποχρεωτική προσκόμιση αποδείξεων αξίας μέχρι το 25% του ετησίου εισοδήματος κρύβουν και μία άλλη, πολύ μεγάλη παγίδα. Η νομοθεσία ορίζει ότι το 25% υπολογίζεται επί του μεγαλύτερου ποσού εισοδήματος μεταξύ αυτού που δηλώνει ο φορολογούμενος και αυτού που προσδιορίζεται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς, εάν ένας φορολογούμενος δηλώσει ετήσιο ατομικό εισόδημα 20.000 ευρώ από μισθούς ή από γεωργική δραστηριότητα, αλλά το εισόδημα που προσδιορίζεται γι’ αυτόν με βάση τα τεκμήρια είναι 25.000 ευρώ, τότε η αξία των αποδείξεων που πρέπει να έχει μαζέψει ο συγκεκριμένος φορολογούμενος δεν αντιστοιχεί στο 25% των 20.000 ευρώ, δηλαδή δεν ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ, αλλά στο 25% των 25.000 ευρώ (του μεγαλύτερου εκ των δύο «εισοδημάτων»), δηλαδή στο ποσό των 6.250 ευρώ. Αν ο φορολογούμενος αυτός έχει μαζέψει αποδείξεις 5.000 ευρώ, νομίζοντας ότι το εισόδημα για το οποίο θα φορολογηθεί είναι το πραγματικό των 20.000 ευρώ που δήλωσε, η Εφορία θα τον χρεώσει με επιπλέον φόρο 22% επί της διαφοράς μεταξύ του ποσού των 6.250 ευρώ, που είναι η αξία των αποδείξεων που έπρεπε να είχε μαζέψει, και του ποσού των 5.000 ευρώ, που είναι η αξία των αποδείξεων τις οποίες τελικά συγκέντρωσε. Θα κληθεί δηλαδή να πληρώσει επιπλέον φόρο 22% επί του «ακάλυπτου» ποσού αποδείξεων των 1.250 ευρώ (6.250-5.000=1.250), δηλαδή ένα επιπλέον ποσό της τάξεως των 275 ευρώ (1.250 ευρώ Χ 22% = 275 ευρώ).

Ποιες αποδείξεις αναγνωρίζει η Εφορία και ποιες απορρίπτει

Οι αποδείξεις που οφείλει να έχει μαζέψει κάθε φορολογούμενος με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να αφορούν σε δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, που πραγματοποίησε το 2013.

Στις δαπάνες που αναγνωρίζονται για την κατοχύρωση του αφορολογήτου περιλαμβάνονται και ορισμένα έξοδα παροχής υπηρεσιών, για τα οποία εκδίδονται ειδικά φορολογικά στοιχεία (π.χ. δαπάνες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις οποίες εκδίδονται ειδικού τύπου αποδείξεις από τα ΕΛ.ΤΑ. και τις λοιπές εταιρείες Courier, δαπάνες παροχής υπηρεσιών πώλησης ή αγοράς μετοχών οι οποίες αναγράφονται στα πινακίδια τα οποία εκδίδονται από τις χρηματιστηριακές εταιρείες κλπ).

Επίσης, περιλαμβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν θεωρείται τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.

Επιπλέον, φέτος αναγνωρίζονται και οι αποδείξεις από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που μέχρι και πέρυσι δεν επιτρεπόταν.

Από την άλλη πλευρά, δεν λαμβάνονται υπόψη:

* Οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κλπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κλπ.).

* Οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό και τηλεπικοινωνίες γενικά.

* Οι δαπάνες για πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο και κοινόχρηστα!

* Οι δαπάνες για διόδια και για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο.

* Όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις (δαπάνες για ασφαλιστικές εισφορές, ιατρική περίθαλψη, νοσήλια, δωρεές, διατροφή κ.λπ.).

* Ενοίκια, ασφάλιστρα παντός είδους (ζωής, πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων).

* Δαπάνες για αμοιβές δικηγόρων που αφορούν δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων.

* Οι εισφορές για την ΕΡΤ και τη συνδρομητική τηλεόραση.

* Το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (πχ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κλπ) και η δαπάνη εισόδου σε καζίνο.

www.money-money.gr