Πόσο επίδομα παιδιών δικαιούνται οι μονογονεϊκές οικογένειες

Εισοδηματικά όρια χαμηλότερα από αυτά που ισχύουν για τις οικογένειες με δύο γονείς εφαρμόζονται για τη χορήγηση των επιδομάτων τέκνων στις μονογονεϊκές οικογένειες.

Ειδικότερα:

1) Κάθε μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί:

– εφόσον το ετήσιο εισόδημά της ήταν μέχρι 7.000 ευρώ το 2013, δικαιούται επίδομα 40 ευρώ το μήνα ή 480 ευρώ το χρόνο.

– εφόσον το ετήσιο εισόδημά της ήταν από 7.001 μέχρι 14.000 ευρώ το 2013, δικαιούται επίδομα 26,7 ευρώ το μήνα ή 320 ευρώ το χρόνο.

– εφόσον το ετήσιο εισόδημά της ήταν από 14.001 μέχρι 21.000 ευρώ το 2013, δικαιούται επίδομα 13,3 ευρώ το μήνα ή 160 ευρώ το χρόνο.

– εφόσον το ετήσιο εισόδημά της ήταν πάνω από 21.000 ευρώ το 2013 δεν δικαιούται επίδομα.

2) Κάθε μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά:

– εφόσον το ετήσιο εισόδημά της ήταν μέχρι 8.000 ευρώ το 2013, δικαιούται επίδομα 80 ευρώ το μήνα ή 960 ευρώ το χρόνο.

– εφόσον το ετήσιο εισόδημά της ήταν από 8.001 μέχρι 16.000 ευρώ το 2013, δικαιούται επίδομα 53,3 ευρώ το μήνα ή 640 ευρώ το χρόνο.

– εφόσον το ετήσιο εισόδημά της ήταν από 16.001 μέχρι 24.000 ευρώ το 2013, δικαιούται επίδομα 26,7 ευρώ το μήνα ή 320 ευρώ το χρόνο.

– εφόσον το ετήσιο εισόδημά της ήταν πάνω από 24.000 ευρώ το 2013 δεν δικαιούται επίδομα.

3) Για κάθε μονογονεϊκή οικογένεια με τρία παιδιά:

– εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν μέχρι 9.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 245 ευρώ το μήνα ή 2.940 ευρώ το χρόνο.

– εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν από 9.001 έως 18.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 205 ευρώ το μήνα ή 2.460 ευρώ το χρόνο.

– εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν από 18.001 έως 27.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 165 ευρώ το μήνα ή 1.980 ευρώ το χρόνο.

– εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν από 27.001 έως 45.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 125 ευρώ το μήνα ή 1.500 ευρώ το χρόνο.

Κάθε μονογονεϊκή οικογένεια με 3 παιδιά και εισόδημα πάνω από 45.000 ευρώ δεν δικαιούται επίδομα.

4) Για κάθε μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα παιδιά:

– εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν μέχρι 10.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 327 ευρώ το μήνα ή 3.920 ευρώ το χρόνο.

– εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν από 10.001 έως 20.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 273 ευρώ το μήνα ή 3.276 ευρώ το χρόνο.

– εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν από 20.001 έως 30.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 220 ευρώ το μήνα ή 2.640 ευρώ το χρόνο.

– εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν από 30.001 έως 48.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 167 ευρώ το μήνα ή 2.000 ευρώ το χρόνο.

Κάθε μονογονεϊκή οικογένεια με 4 παιδιά και εισόδημα πάνω από 48.000 ευρώ δεν δικαιούται επίδομα.

www.money-money.gr